Poskytujeme právní služby v širokém spektru platného práva na území České republiky, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Základem jsou právní služby v oblasti práva soukromého, zejména občanského a obchodního, a v oblasti práva veřejného, zejména trestního.

Kromě obecné agendy naši advokáti řeší vymáhání dluhů právnických a fyzických osob, převody nemovitostí, agendu obchodních korporací a řízení valných hromad.

V oblasti trestního práva se naši advokáti dlouhodobě zabývají obhajobou ve složitých trestních věcech souvisejících s podnikáním a ekonomickými aktivitami obecně a uplatněním nároků a zastoupením poškozených v trestním řízení.

Naši advokáti poskytují právní služby i v dalších oblastech práva, jako je například právo rodinné, pracovní, úpadkové (insolvenční), stavební právo a zastupování ve věcech správního řízení obecně. Speciálním zaměřením některých advokátů je problematika práva v oblasti elektroniky - počítačové právo (IT právo). Právní služby poskytujeme též v oblasti práva na ochranu osobnosti, včetně nároků vyplývajících z jeho omezení a obrany před uplatněnými nároky a tím související problematikou dle tiskového zákona. Součástí poskytovaných právních služeb je též vymáhání nároků ze škodních událostí včetně nároků z dopravních nehod, pracovních úrazů a nároků vzniklých při výkonu zdravotnické péče.

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě zabývá poskytováním právní služby právnickým osobám při hromadném vymáhání pohledávek, tj. v případech, kdy se počty dlužníků pohybují ve stovkách a tisících.

Naši advokáti mají praxi v zastupování před soudy všech stupňů, včetně soudu Ústavního, jakož i u Evropského soudu pro lidská práva.

Advokátní kancelář je schopna při trvalé spolupráci s daňovými a účetními specialisty zabezpečit potřebné právní služby i v této oblasti.

Právní služby jsou poskytovány nejen českým, ale i zahraničním subjektům, zejména ze zemí Evropské unie. Kancelář disponuje možnostmi poskytovat právní služby i zahraničním klientům v jazyce anglickém, německém, francouzském, španělském a polském, a to až na úrovni rodilého mluvčího.

Cz / En / De / Fr

Advokátní kancelář je rovněž členem mezinárodní sítě advokátních a poradenských kanceláří GGI. Jejím prostřednictvím je advokátní kancelář schopna zprostředkovat pro klienta kvalitní právní službu prakticky po celém světě.

Při poskytování právních služeb se důsledně řídíme všemi povinnostmi, jež vyplývají ze stavovských předpisů vztahujících se k výkonu povolání advokáta v České republice, které jsou vydány Českou advokátní komorou, jakož i Chartou základních principů evropské advokacie a Etickým kodexem advokátů Evropské unie, které vydala Rada Evropských advokátních komor (CCBE).

Doba našeho působení na trhu právních služeb a zejména ohlasy odborné i laické veřejnosti na námi poskytované právní služby a jejich kvalitu by nás možná opravňovaly k tomu, aby i cena naší práce byla taková, že by následně nebyla dostupná pro část klientely. Jsme však ryze česká advokátní kancelář, a proto i naše ceny za právní služby odpovídají českým reáliím. Naši klienti mohou po dohodě s námi využívat všechny možnosti dané advokátním tarifem, tedy hodinovou sazbu, sazbu za jednotlivé úkony, sazbu spočívající v odměně, kterou uhradí protistrana ve sporu, paušální sazbu, příp. i podílovou odměnu.

Tedy závěrem – naši práci si můžete dovolit i Vy.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město