JUDr. Ing. Václav Chum, LL.M.

advokát

 • 1999 - absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni
 • již v rámci studia pracoval v pražské advokátní kanceláři se zaměřením na konkurzní a obchodní právo
 • 1999 – nastoupil do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • publikační činnost v Bulletinu advokacie
 • advokát České advokátní komory
 • rozhodce podle zák. č. 216/1994 Sb.
 • členství v Law Firm Management Committee při International Bar Associaton (IBA)
 • hovoří plynně anglicky
 • Od 2009 člen kárné komise České advokátní komory
 • Od 2013 zkušební komisař pro advokátní zkoušky pro obor trestní právo
 • v advokátní kanceláři se věnuje převážně vyřizování trestněprávní agendy

Mgr. Iveta Jančová

advokátka

 • absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
 • od 1988 - pracovala jako právník ve státní správě a později v hudebním vydavatelství ČHF Panton
 • 1999 – nastoupila do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • zaměření na právo občanské a obchodní
 • od 2007 advokátka u České advokátní komory
 • rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb.
 • v advokátní kanceláři se věnuje převážně vyřizování hromadné agendy vymáhání pohledávek

Mgr. Jiří Vágner

advokát

 • 1990 - absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v témže roce získal titul magistr
 • 1991 – 1992 - právník Svazu spotřebních družstev České republiky; specializace na obchodní právo
 • 1992 – 1995 - právník v několika bankách; specializace na obchodní a finanční právo
 • 1996 - absolvoval mezinárodní seminář zaměřený na „Simulaci řízení banky“ a bankovní právo se závěrečnou zkouškou
 • od 1996 advokát u České advokátní komory
 • 1996 – 2001 - samostatná advokátní praxe; zaměření na obchodní a finanční právo
 • v 2000 - zapsán u Městského soudu v Praze jako správce konkurzní podstaty a vykonával funkci správce konkurzní podstaty v několika obchodních firmách
 • 2001 - začal spolupracovat s Advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák
 • rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb
 • člen kárné komise České advokátní komory
 • v advokátní kanceláři se věnuje převážně vedení sporů a další civilněprávní agendě

Mgr. Ing. Lukáš Blahuš

advokát

 • 1995 - absolvoval ČVÚT FSI v Praze
 • 1996 – 2007 - finanční senior manager v jedné z největších telekomunikačních společností v České republice
 • 2000 - dokončil studium Právnické fakulty ZČU
 • 2006 – 2007 se aktivně věnoval právu v oblasti poskytování telekomunikačních služeb a regulace
 • 2007 - nastoupil do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • od 1.1.2010 advokátem
 • praxi vykonává ve všech oborech práva se zaměřením na trestní a správní právo, autorské, telekomunikační a IT právo
 • rozhodce podle zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení
 • člen Sekce pro právo trestní a člen Regionálního střediska Praha v České advokátní komoře
 • hovoří plynně anglicky a má pasivní znalost ruštiny a němčiny
 • v advokátní kanceláři se věnuje agendě trestněprávních i civilních sporů a správně-právní agendě

Mgr. Vít Lukáš

advokát

 • 2006 - absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2006 – nastoupil do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák jako advokátní koncipient
 • 2010 - zapsán jako advokát České advokátní komory
 • 2012 - zapsán v seznamu rozhodců podle zák. č. 216/1994 Sb.
 • svou praxi vykonává ve všech oblastech práva se zaměřením na občanské a obchodní závazkové právo (zejména smlouvy o dílo ve stavebnictví, kupní smlouvy, ochrana osobnosti, náhrada majetkové a nemajetkové újmy, právně rozborová činnost), právo obchodních korporací, trestní právo, vedení sporů včetně rozhodčího řízení, úpadkové právo, rodinné právo, správní právo, stavební právo, zastupování před arb. komisí FAČR
 • hovoří anglicky, má pasivní znalost italského a španělského jazyk
 • v advokátní kanceláři se věnuje chodu kanceláře v Přerově

JUDr. Michaela Lang

advokátka

 • 2000 absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni
 • 2000 nastoupila a do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák jako advokátní koncipient
 • 2001 získala doktorský titul (JUDr.)
 • 2004 zapsána jako advokát České advokátní komory
 • rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb.
 • hovoří plynně anglicky
 • praxi vykonává ve všech oborech práva se zaměřením na právo rodinné a trestní

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město