JUDr. Tomáš Sokol

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978, doktorát získal v roce 1980. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní poradny č. 2 v Praze. Po složení advokátní zkoušky v roce 1980 vykonává advokátní praxi nepřetržitě s výjimkou let 1990 – 1992, kdy působil jako městský prokurátor v Praze (1990) a poté byl ministrem vnitra České republiky (1990 – 1992).

Ve druhé polovině roku 1992 založil spolu s JUDr. Janem Brožem Advokátní kancelář Brož & Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák.

Dr. Sokol poskytuje právní služby v oblasti práva civilního i trestního. V oblasti trestního práva se zabývá zejména problematikou tzv. ekonomické kriminality. V obchodně-právní problematice je součástí jeho agendy řízení valných hromad akciových společností zejména v případech, kdy jde o valné hromady, v nichž lze očekávat střet akcionářů.

Dr. Sokol zastupuje obchodní společnosti v soudních řízeních i v řízeních rozhodčích, kde také využívá své zkušenosti rozhodce. V této oblasti poskytuje právní služby též státnímu sektoru. Je konzultantem i v oblasti řešení interních problémů obchodních společností, prodeje části kapitálové společnosti atd.

Dr. Sokol dále poskytuje právní služby v oblasti občanskoprávní, přičemž jednou ze specialit jsou spory na ochranu osobnosti, včetně sporů o ochraně dobrého jména právnické osoby.

Specifickou oblastí je poskytování právních služeb obcím, z nichž největším je Hl. město Praha.

V rámci advokacie je rovněž činný na školení advokátních koncipientů.

 • advokát České advokátní komory
 • od 2004 zapsán jako advokát Slovenské advokátní komory
 • od 1997 zkušební komisař pro trestní právo při advokátních zkouškách
 • od 2004 člen Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory
 • od 2004 člen Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů
 • od 2000 člen redakční rady časopisu Právní rádce
 • zapsán v Seznamu rozhodnů Ministerstva spravedlnosti podle zákona č.216/1994 Sb.
 • člen Komise pro rekodifikaci trestního řádu
 • zakládající člen Unie obhájců České republiky a prezident Unie
 • v 2005 byl vyhlášen druhým v soutěži o Právníka roku v oboru IT, reklama a volba veřejnosti
 • v letech 2006, 2007, 2008 a 2009 byl vyhlášen Právníkem, zvoleným veřejností (v dalším období nebyla kategorie vypsána)
 • v 2009 obdržel od předsedy České advokátní komory ocenění „Za přínos České advokacii“
 • je zhruba 15 let členem Arbitrážní komise České basketbalové federace, od roku 2010 je předsedou této komise
 • předseda Arbitrážní komise Českého volejbalového svazu
 • od 29.9.2011 vykonává pedagogickou činnost jako odborný asistent Katedry veřejného práva a veřejné správy Vysoké školy CEVRO Institut o.p.s., Praha 1
 • od 2017 místopředseda České advokátní komory

Publikační činnost

 • spoluautor knih Počítačové právo a Právo informačních a telekomunikačních systémů, jehož druhé vydání bylo oceněno výroční cenou České asociace kompetentních komunikací za rok 2004
 • autor publikace Tisk a právo (nakladatelství Orac, 2000)
 • spoluautor publikace Zákon o advokacii (Wolters Kluwer, 2017)
 • od roku 1990 publikuje v odborném tisku (Bulletin advokacie, Právní rádce Eprávo aj.) a v denním tisku (Hospodářské noviny, MF Dnes, Magazín Ona Dnes a další)
 • spoluautor knih Etický kodex advokáta (Wolters Kluwer, 2019) a Bezpečnost informačních sysémů (Aleš Čeněk sro, 2019).

JUDr. Jan Brož

emeritní společník

V roce 1972 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, poté pracoval jako právník v oblasti průmyslu. V roce 1976 nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní poradny č. 2 v Praze, v témže roce získal titul JUDr. V roce 1978 složil advokátní zkoušky. Po roce 1990 působil nejprve jako samostatný advokát, zapsaný v České advokátní komoře.

V roce 1992 se stal spoluzakladatelem advokátní kanceláře Brož & Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák.

V rámci své právní praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, je zaměřen zejména na obchodní závazkové právo, právo společností , občanské i trestní právo, právo nemovitostí, správní právo, stavební právo.

V rámci advokacie přednáší rovněž na školení advokátních koncipientů a publikuje v Bulletinu advokacie.

 • od r. 1990 advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory
 • od r. 1990 do r. 1993 člen Kontrolní rady České advokátní komory
 • od r. 1993 do r. 2013 člen představenstva České advokátní komory
 • od r. 2002 do r. 2013 místopředseda představenstva České advokátní komory
 • od r. 1997 do r. 2013 předseda odvolacího kárného senátu České advokátní komory
 • od r. 1997 předseda zkušebního senátu České advokátní komory u advokátních zkoušek
 • v r. 1999 mu byla Jednotou českých právníků udělena Randova medaile
 • v r. 2006 mu byla udělena medaile za osobní přínos k 5. výročí vzniku Exekutorské komory ČR
 • v r. 2004 jmenován ministrem spravedlnosti členem Rady Justiční akademie Ministerstva spravedlnosti ČR
 • v r. 2013 obdržel zlatý odznak - ocenění předsedy České advokátní komory za přínos české advokacii
 • v r. 2014 vyhlášen v celostátní soutěži Právníkem roku 2013 a uveden do právnické Síně slávy
 • v r. 2017 jmenován ministrem školství, mládeže a tělovýchovy členem správní rady Univerzity Karlovy
 • v polovině r. 2018 plánovaně rezignoval na pozici řídícího společníka a jednatele s tím, že nadále spolupracuje v omezené míře s advokátní kanceláří, která si ponechává dosavadní název

JUDr. Jiří Novák

V roce 1976 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1976 působil jako advokátní koncipient v Lipníku nad Bečvou, následně získal po složení rigorózní zkoušky v oblasti mezinárodního práva veřejného titul JUDr. Po složení advokátních zkoušek se v roce 1980 stal advokátem a působil až do roku 1990 v Advokátní poradně v Přerově. Zabýval se generální agendou se zaměřením na trestní, civilní a správní právo a zastupování v soudních sporech všeho druhu.

Poměrně záhy si získal velmi značnou odbornou reputaci, což se mimo jiné projevilo po roce 1989, kdy se stal poslancem tehdejší České národní rady. Zde v letech 1991 – 1992 vykonával funkci předsedy ústavně právního výboru ČNR a podílel se na tvorbě řady právních předpisů, které dodnes tvoří páteř právního řádu ČR. Od počátku roku 1992 do roku 1996 byl ministrem spravedlnosti Vlády ČR. I v této funkci významně ovlivnil úroveň justice a vězeňství v ČR a současně získal komplexní přehled o této problematice. V letech 1996 – 1998 byl předsedou petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V roce 1999 se stal společníkem Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák. Advokacii vykonává zejména v oblasti trestního, občanského a obchodního práva. Podílí se na zastupování v nejnáročnějších případech, v nichž advokátní kancelář poskytuje právní službu.

 • zapsán v Seznamu rozhodnů Ministerstva spravedlnosti podle zákona č.216/1994 Sb.
 • od roku 2004 zapsán jako advokát u Slovenské advokátní komory
 • v roce 2005 převzal z rukou předsedy České advokátní komory pamětní list předávaný významným či zasloužilým funkcionářům, kteří se zasloužili o rozvoj advokacie
 • v roce1998 mu byla Jednotou českých právníků udělena Randova medaile
 • při příležitosti 10. výročí Notářské komory ČR byl oceněn medailí za přínos tomuto oboru po roce 1992

JUDr. Jiří Novák ml.

 • 2003 - absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni
 • v průběhu studií působil jako praktikant v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze
 • 2003 - nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák
 • 2005 - absolvoval stáž u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku
 • od 2007 - působí v advokátní kanceláři jako advokát
 • poskytuje právní služby především v oblasti práva občanského, obchodního a trestního; zastupuje a obhajuje klienty před soudy ČR
 • věnuje se také právu ochrany lidských práv a základních svobod, leteckému právu a IT právu
 • člen Kárné komise České advokátní komory
 • člen sekce České advokátní komory pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy
 • předsedan výboru pro IT právo Evropské rady advokátních komor (CCBE)
 • zástupce programu Rady Evropy pro vzdělávání právních profesionálů v v oblasti lidských práv (program HELP)
 • certifikovaný školitel programu HELP Rady Evropy
 • zapsán v Seznamu rozhodců Ministerstva spravedlnosti podle zákona č. 216/1994 Sb.
 • hovoří plynně anglicky

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město