Naše názory

JUDr. Tomáš Sokol

Možnost tzv. systémové podjatosti monokratického justičního orgánu

Po­kus o ana­lý­zu ap­li­ka­ce prá­va v ji­né ze­mi a ji­ném práv­ním prostředí, než ve kte­rém autor ži­je a větši­nově pra­cu­je, může něko­mu připa­dat ja­ko dost od­váž­ný po­čin, mož­ná do­kon­ce dr­zost. Naj­mě, jde-li o tzv. ži­vou kau­zu, v níž jsem ja­ko ob­háj­ce an­ga­žo­ván. Vá­hal jsem, zda se něče­ho po­dob­né­ho mám do­pus­tit, ale té­ma mi připa­dá tak lá­ka­vé, že jsem neo­do­lal. Po­leh­ču­jí­cí okol­nos­tí je, že re­le­van­tní práv­ní úp­ra­vy obou ze­mích jsou dost po­dob­né, má­me shod­nou Lis­ti­nu zá­klad­ních prá­va a svo­bod a nad­to na­še práv­ní sys­té­my pro­zařuje (jak se říká u nás) ju­di­ka­tu­ra ESLP. Tak­že snad tak vel­ká trou­fa­lost to ne­bu­de.

 

Prob­lém, kte­rý po­va­žu­ji za tak silně ak­tuál­ní, spo­čí­vá v mož­nos­ti to­ho, co se v ČR na­zý­vá ge­ne­rál­ní či sys­té­mo­vá pod­ja­tost (na Slo­ven­sku za­uja­tost¨). Te­dy stav, kdy nel­ze vý­slovně ozna­čit úřed­ní­ka za za­uja­té­ho s ob­vyk­lým pou­ka­zem na je­ho vztah k věci či dot­če­né osobě a z to­ho ply­nou­cí po­chyb­nost o ne­zau­ja­tos­ti, ale lze mít důvod­nou po­chyb­nost o je­ho ne­zau­ja­tos­ti vzhle­dem k to­mu, jak se cho­vá je­ho nadříze­ný, byť věc přímo ne­vyřizu­je. Nej­vyš­ší správ­ní soud ČR (dá­le NSS) tak­to na­zý­vá napřík­lad vztah, kdy „…úřed­ní oso­ba je za­městnan­cem územ­ní­ho sa­mos­práv­né­ho cel­ku, kte­rý sám má zá­jem na vý­sled­ku říze­ní“[1]. Jak z dal­ší­ho vy­ply­ne, nej­de pou­ze o za­městnan­ce územ­ní­ho sa­mos­práv­né­ho cel­ku.

 

V da­ném případě mám kon­krétně na­mys­li spe­ciál­ní­ho pro­ku­rá­to­ra, je­hož fun­kce a pos­ta­ve­ní je up­ra­ve­no v § 24a z. č. 154/2001 Z.z.o pro­ku­rá­to­rech a práv­ních če­ka­te­lích pro­ku­ra­tu­ry ve znění pozdějších před­pisů, a kte­rý byl do své fun­kce zvo­len dne 5. 2. 2021. Než přis­tou­pím k ana­lý­ze vy­světle­ní proč se dom­ní­vám, že v kon­krét­ním případě lze ho­vořit o sys­té­mo­vé za­uja­tos­ti pro­ku­rá­torů Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry dí­ky za­uja­tos­ti je­jich nadříze­né­ho,  je nut­no se zmí­nit o pos­ta­ve­ní pro­ku­rá­to­ra v tres­tním pro­ce­su Slo­ven­ské re­pub­li­ky pod­le Tr.po­riad­ku Slo­ven­ské re­pub­li­ky.

 

Pod­le § 2 od­st.5 Tr. por. „Pro­ku­rá­tor v tres­tnom ko­na­ní za­stu­pu­je štát.“

 

Pod­le od­stav­ce 10 té­hož us­ta­no­ve­ní: „Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní pos­tu­pu­jú tak, aby bol zis­te­ný skut­ko­vý stav ve­ci, o kto­rom­nie sú dô­vod­né po­chyb­nos­ti, a to v roz­sa­hu ne­vyh­nut­nom na ich roz­hod­nu­tie. Dô­ka­zy ob­sta­rá­va­jú z úrad­nej po­vin­nos­ti. Prá­vo ob­sta­rá­vať dô­ka­zy ma­jú aj stra­ny. Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní s rov­na­kou sta­ros­tli­vos­ťou ob­jas­ňu­jú okol­nos­ti sved­čia­ce pro­ti ob­vi­ne­né­mu, ako aj okol­nos­ti, kto­ré sved­čia v je­ho pros­pech, a v oboch sme­roch vy­ko­ná­va­jú dô­ka­zy tak, aby umož­ni­li sú­du spra­vod­li­vé roz­hod­nu­tie.

 

Asi ne­ní spo­ru o tom, proč nemůže ve věci roz­ho­do­vat soud­ce, u něhož exis­tu­jí reál­né (ob­jek­tiv­ní či sub­jek­tiv­ní) po­chyb­nos­ti o je­ho ne­zau­ja­tos­ti. Připo­me­nout lze to­li­ko to, že pod­le ná­rod­ní i me­zi­ná­rod­ní ju­di­ka­tu­ry ne­ní třeba za­uja­tost pro­ka­zo­vat, pos­ta­ču­je to­li­ko přiměřená mí­ra po­dezření, kon­krétně vy­jádřená v § 31 od­st. 1 Tr.por. , pod­le něhož:

 

„ Z vy­ko­ná­va­nia úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia je vy­lú­če­ný sud­ca ale­bo prí­se­dia­ci sud­ca (ďa­lej len „prí­se­dia­ci“), pro­ku­rá­tor, po­li­cajt, pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník, vy­šší súd­ny úrad­ník, súd­ny ta­jom­ník, asis­tent pro­ku­rá­to­ra a za­pi­so­va­teľ, u kto­ré­ho mož­no mať po­chyb­nosť o ne­zau­ja­tos­ti pre je­ho po­mer k pre­jed­ná­va­nej ve­ci ale­bo k oso­bám, kto­rých sa úkon pria­mo tý­ka, k ob­haj­co­vi, zá­kon­né­mu zá­stup­co­vi, spl­no­moc­nen­com ale­bo pre po­mer k iné­mu or­gá­nu čin­né­mu v tom­to ko­na­ní“.

 

Po­ža­da­vek ne­zau­ja­tos­ti se stejně ja­ko soud­ce tý­ká pro­ku­rá­to­ra, po­li­cis­ty, ale i po­moc­ných osob (§ 25 Tr.por.).

 

Ve slo­ven­ském tres­tním prá­vu ne­ní expli­citně za­kot­ve­na po­vin­nost pro­ku­rá­to­ra nést důkaz­ní břeme­no ja­ko v čes­kém prá­vu, v němž pod­le § 2 od­st. 5 tr. řádu je stát­ní zá­stup­ce v říze­ní před sou­dem po­vi­nen „…do­ka­zo­vat vi­nu ob­ža­lo­va­né­ho“. Účas­tník říze­ní s tak­to de­fi­no­va­nou úlo­hou zřejmě ne­mu­sí být ne­zau­ja­tý. Což, po­kud jde o tres­tní říze­ní v ČR, již nep­la­tí v je­ho před­soud­ní, příp­rav­né fá­zi. Po­dobně dle úp­ra­vy v Tr. por. (§ 2 od­st. 10) jsou or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­ná­ní, te­dy i pro­ku­rá­tor, po­vin­ný„…s rov­na­kou sta­ros­tli­vos­ťou ob­jas­ňo­vat okol­nos­ti sved­čia­ce pro­ti ob­vi­ne­né­mu,  ako aj okol­nos­ti, kto­ré sved­čia v je­ho prospěch nutně mu­sí být ne­zau­ja­tý, aby mohl tu­to fun­kci pl­nit.“ Lze te­dy předev­ším kon­sta­to­vat, že po­kud je ne­zau­ja­tost i pod­mín­kou řád­né­ho vý­ko­nu fun­kce po­moc­né oso­by, tím spí­še to mu­sí pla­tit pro pro­ku­rá­to­ra, kte­rý je ne­po­chybně do­mi­nus li­tis příp­rav­né­ho říze­ní a je vy­ba­ven řadou roz­ho­do­va­cích pra­vo­mo­cí, kte­ré mo­hou vý­znamně za­sa­ho­vat do práv ob­viněné­ho.  Po­ža­da­vek na ne­zau­ja­tost pro­ku­rá­to­ra v příp­rav­ném říze­ní je te­dy srov­na­tel­ný s po­ža­dav­kem na ne­zau­ja­tost soud­ce, a pod­le mé­ho přesvědče­ní i veš­ke­rá ju­di­ka­tu­ra a případně od­bor­ná li­te­ra­tu­ra, za­bý­va­jí­cí se prob­lé­mem za­uja­tos­ti soud­ce může být vzta­že­na i na pro­ku­rá­to­ra.

 

Pod­le § 2 zá­ko­na č. 153/2001 Z. z. o pro­ku­ra­tú­re, ve znění pozdějších před­pisů (dá­le ZoP) je pro­ku­ra­tu­ra  „…sa­mos­tat­ná hie­rar­chic­ky us­po­ria­da­ná jed­not­ná sús­ta­va štát­nych or­gá­nov na če­le s ge­ne­rál­nym pro­ku­rá­to­rom, v kto­rej pô­so­bia pro­ku­rá­to­ri vo vzťa­hoch po­dria­de­nos­ti a na­dria­de­nos­ti“. Svo­ji působ­nost vy­ko­ná­va­jí pro­ku­rá­toři pod­le § 4 lit a) ZoP mi­mo ji­né ….tres­tným stí­ha­ním osôb po­doz­ri­vých zo spá­chania tres­tných či­nov a do­zo­rom nad za­cho­vá­va­ním zá­kon­nos­ti pre­dza­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia v roz­sa­hu pod­ľa oso­bit­né­ho zá­ko­na a v príp­rav­nom ko­na­ní“. Důle­ži­té je us­ta­no­ve­ní § 6 ZoP, pod­le kte­ré­ho je nadříze­ný pro­ku­rá­tor op­rávněn „…vy­dať po­dria­de­né­mu pro­ku­rá­to­ro­vi po­kyn, ako má pos­tu­po­vať v ko­na­ní a pripl­ne­ní úloh“, případně „...vy­ko­nať úko­ny po­dria­de­né­ho pro­ku­rá­to­ra ale­bo roz­hod­núť, že ich vy­ko­ná iný po­dria­de­ný pro­ku­rá­tor“.  Ve vzta­hu k spe­ciál­ní­mu pro­ku­rá­to­ro­vi tu­to obec­nou úp­ra­vu dopl­ňu­je spe­ciál­ní úp­ra­va v §55b ZoP, je­hož od­st. 1 up­ra­vu­je shod­ným způso­bem působ­nost pro­ku­rá­torů Úřadu spe­ciál­ní pro­ku­ra­tu­ry a § 55e ZoP, dle kte­ré­ho „Špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor ria­di a kon­tro­lu­je čin­nosť pro­ku­rá­to­rov Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry a os­tat­ných osôb ur­če­ných na pl­ne­nie úloh Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry (ďa­lej len „oso­ba ur­če­ná na pl­ne­nie úloh Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry"). Na pl­ne­nie úloh Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry je špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor op­ráv­ne­ný vy­dá­vať prí­ka­zy a po­ky­ny, kto­ré sú zá­väz­né pre všet­ky oso­by ur­če­né na pl­ne­nie úloh Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry“.

 

Us­ta­no­ve­ní § 4 z.č.154/2001 Z.z. o pro­ku­rá­to­roch a práv­nych ča­ka­te­ľoch pro­ku­ra­tú­ry ve znění pozdějších před­pisů up­ra­vu­je hie­rar­chic­ký vztah pro­ku­rá­torů, přičemž ur­ču­je, že „Na če­le slu­žob­né­ho úra­du je ve­dú­ci slu­žob­né­ho úra­du…“a

 

de­fi­nu­je, kdo je ve­dou­cím slu­žeb­ní­ho úřadu a stno­ví, že jím je i „…špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor, zá­stup­ca špe­ciál­ne­ho ok­res­né­ho pro­ku­rá­to­ra…“

 

Pod­le § 30 lit a) to­ho­to zá­ko­na pak „Ve­dú­ci pro­ku­rá­tor je po­vin­ný naj­mä ria­diť, or­ga­ni­zo­vať a kon­tro­lo­vať pl­ne­nie slu­žob­ných po­vin­nos­tí je­mu po­dria­de­ných pro­ku­rá­to­rov“.       

 

I bez de­tail­ní­ho roz­bo­ru lze na zá­kladě vý­še uve­de­né­ho for­mu­lo­vat dva pr­vé zá­věry:

 

 - Po­ža­da­vek na to, aby neexis­to­va­ly po­chyb­nos­ti o ne­zau­ja­tos­ti pro­ku­rá­to­ra (sub­jek­tiv­ní i ob­jek­tiv­ní) je stejně in­ten­ziv­ní, ja­ko ob­dob­ný po­ža­da­vek v případě soud­ce.

 

Nadříze­ný pro­ku­rá­tor, zej­mé­na v pos­ta­ve­ní ve­dou­cí­ho pro­ku­rá­to­ra, může zce­la le­gálně ov­liv­ňo­vat roz­ho­do­vá­ní svých podříze­ných, může jim kon­krét­ní případ od­ej­mout a pověřit je­ho vy­řizo­vá­ním ji­né­ho pro­ku­rá­to­ra, ane­bo sia­tra­ho­vat vý­kon úlo­hy podříze­né­ho.

 

Případ­nou ná­mit­ku, že za­uja­tost pro­ku­rá­to­ra nemůže před­sta­vo­vat zá­sad­ní prob­lém, pro­to­že vše na­ko­nec stejně zhod­no­tí soud, bu­de-li roz­ho­do­vat, lze od­mít­nout ze dvou důvodů. Jed­ním je již zmíně­ný fakt, že pro­ku­rá­tor je pá­nem příp­rav­né­ho říze­ní a dá­le s tím, že ne­ní jis­té, zda by tres­tní říze­ní dospělo až k po­dá­ní ob­ža­lo­by, kdy­by pro­ku­rá­tor neb­yl za­uja­tý a se stej­nou peč­li­vos­tí hod­no­til ne­jen důka­zy svědčí­cí v nep­rospěch ob­viněné­ho, ale i důka­zy svědčí­cí v je­ho prospěch.

 

S opo­rou ce­lé řady ju­di­kátů všech úrov­ní včetně ESLP lze for­mu­lo­vat pa­ra­dig­ma, pod­le něhož fair pro­ces nel­ze vést un­fair, ro­zuměj ne­zá­kon­ný­mi prostřed­ky.  Nik­do ne­ní po­vi­nen a prio­ri věřit v ne­vi­nu ob­viněné­ho, což ale nez­na­me­ná sis­ta­ci zá­sa­dy pre­sum­pce ne­vi­ny. Ov­šem kaž­dý má prá­vo věřit, že ti, kte­rým by­la svěřena moc, v tom­to případě pra­vo­mo­ci or­gá­nu čin­né­ho v tres­tním říze­ní, ji vy­ko­ná­va­jí pou­ze a vý­hradně zá­kon­ným způso­bem. Te­dy napřík­lad, že nej­sou za­uja­tí.

 

Má­me-li se za­bý­vat sys­té­mo­vou za­uja­tos­tí, te­dy po­chyb­nos­tmi o ne­zau­ja­tos­ti podříze­ných ve­dou­cí­ho pro­ku­rá­to­ra vy­věra­jí­cí z důvod­né po­chyb­nos­ti o je­ho ne­zau­ja­tos­ti „…pre je­ho po­mer k pre­jed­ná­va­nej ve­ci ale­bo k oso­bám, kto­rých sa úkon pria­mo tý­ka“, je třeba se asi obecně zmí­nit o kla­si­fi­ka­ci těchto po­chyb­nos­tí. Pro zá­věr o sys­té­mo­vé za­uja­tos­ti zřejmě ne­bu­de pos­ta­čo­vat jen po­chyb­nost, kte­rá vy­lu­ču­je kon­krét­ní oso­bu, ale zřejmě bu­de mu­set jít spí­še o jis­to­tu, že ten­to ve­dou­cí pro­ku­rá­tor je – ob­jek­tivně – za­uja­tý. A je­ho za­uja­tost je tak sil­ná, že od­ůvod­ňu­je oba­vu z ov­livnění podříze­ných.

 

V ju­di­ka­tuře se ho­voří o dvo­jím po­su­zo­vá­ní nes­tran­nos­ti. V již zmíněném roz­hod­nu­tí NSS (od­kaz 1) je připo­me­nu­ta ju­di­ka­tu­ra ESLP a mi­mo ji­né je zde na to­to té­ma uve­de­no v od­st.14: „Rovněž ju­di­ka­tu­ra Ev­rop­ské­ho sou­du pro lid­ská prá­va vy­chá­zí pod­le pr­vní­ho se­ná­tu z dvo­jí­ho tes­tu po­su­zo­vá­ní nes­tran­nos­ti soud­ce, přičemž zá­věry zde vy­slo­ve­né lze vztáh­nout i na po­sou­ze­ní nes­tran­nos­ti roz­ho­du­jí­cí úřed­ní oso­by. Sub­jek­tiv­ní test je za­lo­žen na zá­kladě osob­ní­ho přesvědče­ní soud­ce v da­né věci, ob­jek­tiv­ní test sle­du­je exis­ten­ci dos­ta­teč­ných zá­ruk, že je mož­no v tom­to oh­le­du vy­lou­čit ja­kou­ko­liv le­gi­tim­ní po­chyb­nost (srov. roz­su­dek ze dne 22. 4. 1994 ve věci Sa­rai­va de Car­val­ho vs. Por­tu­gal­sko, stíž­nost č. 15651/89, či roz­su­dek ze dne 20. 5. 1998 ve věci Gaut­rin a dal­ší vs. Fran­cie, stíž­nos­ti č. 21257-21260/93)“.

 

Zdůraz­ňu­ji, že ju­di­kát mlu­ví ne­jen o soud­ci, ale ta­ké o roz­ho­du­jí­cí úřed­ní osobě.

 

Jak z dal­ší­ho vy­ply­ne, bu­dou­cí spe­ciál­ní pro­ku­rá­tor úto­čil na kon­krét­ní oso­bu pa­na JUDr. Zo­ros­la­va Kollá­ra (dá­le jen ZK), později ob­viněné­ho, mi­ni­málně ní­že uve­de­ný­mi vý­ro­ky. K če­muž do­dá­vám, že ci­ta­ce vý­roků jsem obdr­žel s řádně ozna­če­ným zdro­jem, a te­dy ne­mám důvod nevěřit v je­jich auten­tič­nost. Zej­mé­na, když pan spe­ciál­ní pro­ku­rá­tor ty­to vý­ro­ky nik­dy ne­popřel. Spí­še nao­pak. Nut­no též připo­me­nout, že někte­ré z vý­roků by­ly vy­slo­ve­ny před tím, než byl spe­ciál­ní pro­ku­rá­tor zvo­len do té­to fun­kce. Ov­šem tím, že ob­dobně se vy­jadřoval po svém zvo­le­ní, ze všech těchto vý­roků uči­nil je­den pok­ra­ču­jí­cí sku­tek, z če­hož je třeba vy­chá­zet i při zkou­má­ní, zda zde je důvod k le­gál­ním po­chyb­nos­tem o ne­zau­ja­tos­ti.

 

Již v ro­ce 2004 tvr­dil bu­dou­cí pan spe­ciál­ní pro­ku­rá­tor o pa­nu JUDr. Kollá­ro­vi, že soud­ní spor, kte­rý ve­de je přík­la­dem kon­kur­zní ma­fie. Po­dobně v člán­ku SI­TA s náz­vem „Ža­lo­by v kau­ze SCP Ru­žom­be­rok vy­ka­zu­jí zna­ky špe­ku­la­tiv­nos­ti“, stej­ný autor tvr­dí, že za ža­lo­ba­mi vi­dí „bí­lé lí­meč­ky“, přičemž za vý­znam­né­ho před­sta­vi­te­le „bí­lých lí­mečků“ ozna­čil pa­na JUDr. Kollá­ra. A to s do­dat­kem, že zma­ni­pu­lo­va­né spo­ry by­ly je­ho do­mé­nou.

 

V roz­ho­vo­ru pro Pos­toj TV uvedl, že JUDr. Kollár byl v mno­ha přípa­dech kon­kur­zní ma­fie za­ple­te­ný. Což dopl­nil o in­for­ma­ci, že k to­mu­to zá­věru dospěl, když na Mi­nis­ter­stvu spra­vedl­nos­ti SR (zřejmě ja­ko mi­nistr) řešil přípa­dy kon­kur­zní ma­fie.

 

V dis­ku­si zpra­vo­daj­ské­ho me­dia Ak­tua­li­ty 3. 12. 2009 tvr­dil, že JUDr. Kollár má ko­nexe na sou­dy a je­ho zá­jmy se střetá­va­jí se zá­jmem ji­né oso­by.

 

 V po­dob­ném du­chu pok­ra­čo­val bu­dou­cí spe­ciál­ní pro­ku­rá­tor i na­dá­le, když na svém Fa­ce­boo­ko­vém úč­tu dne 24. břez­na 2020 uveřej­nil sta­tus s nad­pi­sem „Je Zo­ros­lav Kollár ma­fián?“. Pro­to­že v té době byl autor ještě ad­vo­kát, byl na zá­kladě stíž­nos­ti vy­zván k vy­jádření. Na vý­zvu před­sed­kyně re­viz­ní ko­mi­se SAK vý­slovně uvedl, že Zo­ros­lav Kollár je ma­fián, s je­ho jmé­nem se set­kal v sou­vis­los­ti s prověřová­ním a vy­šetřová­ním tzv. kon­kur­zní ma­fie. K to­mu do­dal, že ozna­če­ní ta­ko­vých­to osob, ja­ko u ma­fiánů pok­lá­dá za důvod­né a op­rávněné a ne­ní ocho­ten se om­lu­vit.

 

Dne 28. 10. 2020 kvi­to­val za­dr­že­ní pa­na JUDr. Kollá­ra tvr­ze­ním, že byl za­dr­žen je­den z nej­vlivnějších bí­lých lí­mečků na Slo­ven­sku a že je zřejmě popr­vé za 30 roků šan­ce vy­čis­tit Augiášův chlív. K če­muž do­dá­vám, že po­jem „bí­lý lí­me­ček“ ne­má zna­čit ty­pic­kou sou­část us­tro­je­ní dot­če­né oso­by, ale je v pod­statě syn­onym zlo­čin­ce, kte­rý své zlo­či­ny pá­chá v ob­le­ku a s bí­lým lí­meč­kem. Byť obecně ten­to po­jem de­ho­nes­tu­jí­cí ob­sah ne­má viz [2].

 

Po­zo­ru­hod­ný je pak vý­rok jme­no­va­né­ho ze dne 1. 2. 2021, učině­ný v rám­ci veřej­né­ho vý­sle­chu kan­di­dátů na fun­kci spe­ciál­ní­ho pro­ku­rá­to­ra. V něm, teh­dy již stí­ha­né­ho pa­na JUDr. Kollá­ra ozna­čil za vý­znam­né­ho před­sta­vi­te­le or­ga­ni­zo­va­né kri­mi­na­li­ty.

 

Na ad­re­su ta­ko­vých­to vý­roků lze předev­ším říci, že ne­zá­vis­le na tom, kým by­ly pro­ne­se­ny, by­ly v da­né sou­vis­los­ti způso­bi­lé po­ru­šit prá­vo JUDr. Zo­ros­la­va Kollá­ra prá­va na ochra­nu osob­nos­ti, kte­ré up­ra­vu­je § 11 ob­čan­ské­ho zá­ko­ní­ku. Přitom prá­vo na ochra­nu důstoj­nos­ti je dle čl. 10 Lis­ti­ny zá­klad­ních práv a svo­bod ús­tav­ním prá­vem. Po­dobně lze uva­žo­vat o po­ru­še­ní prá­va chráněné­ho Úmlu­vou o ochraně lid­ských práv a zá­klad­ních svo­bod.

 

Po­jem ma­fie a otáz­ka, zda tvr­ze­ní, že někdo je, či byl ve spo­je­ní s ma­fií může být zá­sa­hem do osob­nos­tní­ho prá­va, by­la sou­dy v ČR řeše­na hned v něko­li­ka přípa­dech[3]. S drob­nou nad­sáz­kou lze říci, že ozna­če­ní něko­ho za ma­fiá­na je vcel­ku ob­lí­be­nou uráž­kou. V někte­rých nás­led­ných spo­rech by­la úspěšná tak­to ozna­če­ná oso­ba, někdy by­ly ža­lo­by za­mít­nu­ty, ale vždy šlo o kon­text[4]. V da­ném případě je kon­text zřej­mý. Autor vý­roků zce­la jed­noz­načně ho­voří ne­jen o ma­fiá­nech, ale i o zlo­čin­cích, bí­lých lí­meč­cích, kri­mi­na­litě apod. V rám­ci roz­hod­nu­tí  ESLP a stejně soudů ná­rod­ních se pro do­vo­le­nost ul­ti­ma­tiv­ních vý­roků vy­ža­du­je, aby neš­lo o pou­hé zneu­ži­tí svo­bo­dy slo­va, ale aby by­lo zřej­mé, že autor vý­roků má pro svá skut­ko­vá, případně hod­no­tí­cí, tvr­ze­ní re­le­van­tní důka­zy a důvo­dy. Důka­zy zjevně autor in­kri­mi­no­va­ných vý­roků mít ne­mohl, pro­to­že by je jistě předal or­gánům čin­ným v tres­tním říze­ní, jak by­lo je­ho po­vin­nos­tí. Ji­nou věcí až udi­vu­jí­cí leh­kost, s ja­kou oso­ba prá­va zna­lá pop­sa­ným způso­bem po­ru­ši­la takřka „pos­vát­nou“ zá­sa­du pre­sum­pce ne­vi­ny.

 

Ne­ní am­bi­cí to­ho­to člán­ku řešit vý­sle­dek případ­né­ho spo­ru na ochra­nu osob­nos­ti, ov­šem zá­věr o za­uja­tos­ti spe­ciál­ní­ho pro­ku­rá­to­ra se zdá být zce­la jas­ný. Ni­ko­liv jen z hle­dis­ka sub­jek­tiv­ní­ho po­su­zo­vá­ní, te­dy le­gi­tim­ní po­chyb­nos­ti o ne­zau­ja­tos­ti, ale i z hle­dis­ka ob­jek­tiv­ní­ho. Vel­mi stručně lze říci, že pan spe­ciál­ní pro­ku­rá­tor pa­na JUDr. Zo­ros­la­va Kollá­ra hodně ne­má rád, rád to dá­vá naj­evo, ale ni­jak nep­ro­ka­zu­je. Zbý­vá otáz­ka, zda se ta­to aver­ze může přená­šet i na podříze­né pa­na spe­ciál­ní­ho pro­ku­rá­to­ra. Te­dy, zda lze le­gi­timně po­chy­bo­vat o tom, že ti­to podříze­ní z něja­kých důvodů nepřevez­mou ná­zor na pa­na JUDr. Kollá­ra od své­ho nadříze­né­ho a zda jím ne­bu­dou ov­livněni při roz­ho­do­vá­ní v je­ho věci.

 

Na tom­to místě je třeba připo­me­nout reálii, jež spo­čí­vá ve vzne­se­né ná­mit­ce za­uja­tos­ti spe­ciál­ní­ho pro­ku­rá­to­ra a i je­ho podříze­ných a roz­hod­nu­tí o ní. Ná­mit­ka je přílo­hou a tak ne­ní třeba se za­bý­vat je­jím ob­sa­hem. Fak­tic­ky by­la za­mít­nu­ta  prí­ka­zem Ge­ne­rál­né­ho pro­ku­rá­to­ra SR ze dne 23.3.2021, kte­rý je též přilo­žen. Po­ne­chám stra­nou zjev­ný roz­por v hod­no­ce­ní mož­né za­uja­tos­ti spe­ciál­ní­ho pro­ku­rá­to­ra.  V případě os­tat­ních pro­ku­rá­torů půso­bí­cích na ÚŠP GP SR Ge­ne­rál­ní pro­ku­rá­tor SR uvedl, že „…ne­bo­li zis­te­né žiad­ne kon­krét­ne sku­toč­nos­ti, od­ôvod­ňu­jú­ce po­chyb­nosť o nes­tran­nom ale­bo ne­zau­ja­tom ko­na­ní kto­ré­ho­koľ­vek z nich, v dôs­led­ku čo­ho ab­sen­tu­je re­le­vant­ný dô­vod na od­ňa­tie a pri­de­le­nie ve­ci na vý­kon do­zo­ru inej pro­ku­ra­tú­re“.

 

Je zjev­né, že to,co se na­zý­vá ge­ne­rál­ní či sys­té­mo­vá za­uja­tost ne­by­lo vůbec uva­žo­vá­no a te­dy jde o zce­la no­vý rozměr prob­lé­mu. Bez as­pi­ra­ce na to, že ten­to po­jem a vše, co s ním sou­vi­sí, mu­sí nutně pro­nik­nout do slo­ven­ské­ho práv­ní­ho prostředí, lze pou­ká­zat na to, jak je nah­lí­že­no na ten­to prob­lém NSS.

 

NSS v již zmíněném us­ne­se­ní (od­kaz 1, od­st.69) de­fi­nu­je sys­té­mo­vou za­uja­tost ja­ko ri­zi­ko za­uja­tos­ti za­lo­že­né na sku­teč­nos­ti, že úřed­ní oso­ba je za­městnan­cem územ­ní­ho sa­mos­práv­né­ho cel­ku, kte­rý sám má zá­jem na vý­sled­ku říze­ní. Že nej­de jen o za­městnan­ce územ­ní­ho sa­mos­práv­né­ho cel­ku je zřej­mé a je to i patr­né z dal­ší­ho textu us­ne­se­ní. V od­stav­ci 70 je dos­lovně uve­de­no: „Po­dob­ným způso­bem ja­ko u úřed­níků územ­ních sa­mos­práv­ných celků je třeba sys­té­mo­vé ri­zi­ko pod­ja­tos­ti vní­mat u za­městnanců stá­tu vy­stu­pu­jí­cích ja­ko úřed­ní oso­by, ne­boť i pro ně pla­tí stej­ná práv­ní úp­ra­va pod­ja­tos­ti pod­le obou správ­ních řádů ja­ko pro úřed­ní­ky územ­ních sa­mos­práv­ných celků“.

 

  Pro nap­ros­tou ko­rek­tnost je třeba poz­na­me­nat to, co ta­ké uvá­dí us­ne­se­ní NSS, to­tiž, že pos­ta­ve­ní úřed­níků územ­ních sa­mos­práv­ných celků je mno­hem „vrat­ší“, než pos­ta­ve­ní stát­ních za­městnanců, ne­boť úřed­ní­ky územ­ních sa­mos­práv­ných celků lze pro­pus­tit ze za­městná­ní re­la­tivně snad­no, op­ro­ti stát­ním úřed­níkům. To již bez­prostředně sou­vi­sí s pro­ku­rá­to­ry, ne­boť i je­jich pos­ta­ve­ní je, exis­tenčně re­la­tivně pev­né. Sou­časně je ale třeba brát v úva­hu i šir­ší reali­tu a prak­tic­ké zku­še­nos­ti. Na tom­to zá­kladě lze dospět k zá­věru, že i přes poměrně sta­bil­ní pra­cov­ní či slu­žeb­ní vztah pro­ku­rá­to­ra exis­tu­je ce­lá řada mož­nos­tí, jak zce­la le­gálně ov­liv­nit pos­tup pro­ku­rá­to­ra, napřík­lad sho­ra zmíněný­mi po­ky­ny. Čímž se opět svra­cí­me k cel­ko­vé­mu kon­textu.Ten je la­ko­nic­ky vy­jádřen sen­ten­cí, pod­le níž spra­vedl­nost mu­sí být ne­jen za­jištěna, ale mu­sí být ta­ké zjištěna (ro­zuměj vi­di­tel­ná).[5]

 

Na zá­věr si může kaž­dý po­lo­žit otáz­ku, zda by ja­ko ob­vině­ný měl či neměl le­gi­tim­ní po­chyb­nos­ti o ne­zau­ja­tos­ti podříze­ných v případě, že je­jich nadříze­ný by na je­ho ad­re­su pro­nesl ta­ko­vé vý­ro­ky, jak se to­mu sta­lo v da­ném případě. Já jsem přesvědčen, že po tak silně a nah­las de­monstro­va­né aver­zi ve­dou­cí­ho pro­ku­rá­to­ra, do­kon­ce kde­si na hra­ni­ci ci­vil­ní­ho de­lik­tu, prostě nel­ze věřit v ne­zau­ja­tost je­ho ani je­ho podříze­ných.

 

 A kto­mu ještě pos­led­ní poz­nám­ka. V da­ném případě se pan spe­ciál­ní pro­ku­rá­tor jed­no­ho ze sé­rie in­kri­mi­no­va­ných vý­roků do­pus­til při veřej­ném vý­sle­chu ja­ko je­den z mož­ných kan­di­dátů na fun­kci spe­ciál­ní­ho pro­ku­rá­to­ra. Pod­le mé­ho ná­zo­ru nel­ze vý­rok, vy­slo­ve­ný při ta­ko­vé příle­ži­tos­ti, vní­mat ji­nak, než ja­ko prog­ra­mo­vé proh­lá­še­ní, kte­ré je­ho auto­ra jed­nak za­va­zu­je a jed­nak oh­ro­žu­je. Za­va­zu­je ho k to­mu, aby se v případě své­ho zvo­le­ní po­ku­sil pro­ká­zat prav­di­vost svých vý­roků. A oh­ro­žu­je, pro­to­že po­kud JUDr. Zo­ros­lav Kollár od­sou­zen ne­bu­de, bu­dou uve­de­né vý­ro­ky nutně půso­bit ja­ko pom­lu­va. A to už po­mí­jím reálně mož­nou si­tua­ci, kte­rá by nas­ta­la, po­kud by pan JUDr. Zo­ros­lav Kollár na pa­na spe­ciál­ní­ho pro­ku­rá­to­ra po­dal ža­lo­bu na ochra­nu osob­nos­ti, dí­ky če­muž by se tres­tní říze­ní proměni­lo v sou­část ci­vil­ní­ho spo­ru, v němž by pro­ti sobě stá­li pan spe­ciál­ní pro­ku­rá­tor a pan JUDr. Zo­ros­lav Kollár.

 

Nas­le­du­je ús­tav­ná sťaž­nosť, kto­rá ob­sa­ho­vo pok­rý­va po­da­nú ná­miet­ku za­uja­tos­ti, roz­hod­nu­tie Ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra SR o nej ako aj pod­rob­nú ar­gu­men­tá­ciu oh­ľad­ne ge­ne­rál­nej, či sys­té­mo­vej za­uja­tos­ti.

 

 

 

V Bra­tis­la­va, dňa 27.04.2021

 

Ústav­ný súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky

Hlav­ná 110

042 65 Ko­ši­ce

 

 

 

 

 

ÚSTAVNÁ SŤAŽ­NOSŤ

 

 

 

 

 

Sťa­žo­va­teľ :                           JUDr. Zo­ros­lav Kollár

 

dá­tum nar. XXXXXXX

 

                                               tr. byd­lis­ko: XXXXXXXX

 

 

 

                                               (ďa­lej len ako „Sťa­žo­va­teľ“)

 

 

 

Za­st. :                                    JUDr. To­máš So­kol, ad­vo­kát

 

so síd­lom: Ko­mi­nár­ska 2,4, 831 04 Bra­tis­la­va

 

                                    SAK  SC 858729

 

e-mail: XXXXXXXX

 

                                                          

 

Mgr. Mar­tin Be­rec, ad­vo­kát

 

                                               so síd­lom: Mos­to­vá 185/2, 811 02  Bra­tis­la­va

 

                                               IČO: 42 142 440

 

SAK: 5129

 

e-mail: XXXXXXXX

 

 

 

(ďa­lej len ako „ad­vo­kát“)

 

 

 

Or­gán ve­rej­nej mo­ci :           Ge­ne­rál­na pro­ku­ra­tú­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky

 

Štú­ro­va 2

 

812 85 Bra­tis­la­va 1

 

 

 

(ďa­lej aj ako „Or­gán ve­rej­nej mo­ci“)

 

 

 

pod­ľa čl. 127 ods. 1 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky 

a pod­ľa zá­ko­na  č. 314/2018 Z. z. o Ústav­nom sú­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov

 

 

 

1.      ÚVOD­NÉ ZHR­NU­TIE ÚS­TAV­NEJ SŤAŽ­NOS­TI

 

 

 

Vá­že­ný Ústav­ný súd,

 

 

 

Sťa­žo­va­teľ tým­to po­dá­va pros­tred­níc­tvom spl­no­moc­ne­ných ad­vo­ká­tov ús­tav­nú sťaž­nosť pod­ľa čl. 127 ús­tav­né­ho zá­ko­na č. 460/1992 Z.z. v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov (ďa­lej len „Ústa­va SR“) ako aj us­ta­no­ve­nia § 122 a nasl. zá­ko­na č. 314/2018 Z.z. o Ústav­nom sú­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov (ďa­lej len „ZoÚS“), na­koľ­ko má za to, že Upo­ve­do­me­ním Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR zo dňa 15.03.2021 so sp. zn. VII/3 Gv 76/19/1000-692 (ďa­lej len „Upo­ve­do­me­nie“) ako aj­Prí­ka­zom Ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra zo dňa 23.03.2021 so sp. zn. IV Spr 229/21/1000-2 (ďa­lej len „Prí­kaz“)doš­lo k po­ru­še­niu zá­klad­né­ho prá­va Sťa­žo­va­te­ľa pod­ľa čl. 46 ods. 1 Ústa­vy SR, čl. 6 ods. 3, písm. c)Do­ho­vo­ru  o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd ako aj čl. 36 ods. 1 Lis­ti­ny zá­klad­ných práv a slo­bôd. V dôs­led­ku tej­to sťaž­nos­ti Sťa­žo­va­teľ navr­hu­je, aby jej ús­tav­ný súd vy­ho­vel, vy­slo­vil po­ru­še­nie dot­knu­tých zá­klad­ných práv a slo­bôd Sťa­žo­va­te­ľa, zru­šil Upo­ve­do­me­nie a Prí­kaz, a zá­ro­veň pri­ká­zal Or­gá­nu ve­rej­nej mo­ci ko­nať o ná­miet­ke za­uja­tos­ti.

 

Sťaž­nosť je od­ôvod­ne­ná nas­le­dov­ne.

 

2.      TRES­TNÉ STÍ­HA­NIE SŤA­ŽO­VA­TE­ĽA

 

2.1.   Uz­ne­se­ním Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR zo dňa 27. 10. 2020, č. j. VII3 Gv 76/19/1000-374, bo­lo vo­či Sťa­žo­va­te­ľo­vi za­ča­té tres­tné stí­ha­nie a sú­čas­ne vo­či ne­mu vzne­se­né ob­vi­ne­nie vo ve­ci zlo­či­nu pod­ľa us­ta­no­ve­nia § 342 ods. 1, ods. 2 písm. b) zá­ko­na č. 300/2005 Z. z., Tres­tné­ho zá­ko­na v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov (ďa­lej aj ako „Trest­ný zá­kon“), kto­ré­ho sa mal Sťa­žo­va­teľ do­pus­tiť for­mou spolu­pá­cha­teľ­stva pod­ľa § 20 Tres­tné­ho zá­ko­na.

 

2.2.   Na zá­kla­de návr­hu Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR zo dňa 29. 10. 2020, č. j. VII3 Gv 76/19/1000-396 bol Sťa­žo­va­teľ Uz­ne­se­ním Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du zo dňa 31.10.2020 vza­tý do väz­by.

 

3.      ZVO­LE­NIE ŠPE­CIÁL­NE­HO PRO­KU­RÁ­TO­RA ÚRA­DU ŠPE­CIÁL­NEJ PRO­KU­RA­TÚ­RY GE­NE­RÁL­NEJ PRO­KU­RA­TÚ­RY SR A ZME­NA DO­ZO­RU­JÚ­CE­HO PRO­KU­RÁ­TO­RA

 

3.1.   Dňa 05.02.2021 bol JUDr. Da­niel Lip­šic v zmys­le § 24a zá­ko­na č. 154/2001 Z.z. o pro­ku­rá­to­roch a práv­nych ča­ka­te­ľoch pro­ku­ra­tú­ry v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov (ďa­lej len „ZoPPČP“) zvo­le­ný Ná­rod­nou ra­dou SR za špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR (ďa­lej len „špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor“). Dňa 15.02.2021 zlo­žil sľúb do rúk pred­se­du Ná­rod­nej ra­dy SR, čím mu za­ča­lo ply­núť se­dem­roč­né fun­kčné ob­do­bie špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra.

 

3.2.   Po vy­me­no­va­ní špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra doš­lo v tres­tnej ve­ci Sťa­žo­va­te­ľa  k zme­ne pro­ku­rá­to­ra Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR. Tá­to zme­na vy­plý­va zo zá­pis­ni­ce zo dňa 26.02.2021, č. k. 6 Tp/4/2020 o vý­slu­chu Sťa­žo­va­te­ľa pred roz­hod­nu­tím sú­du o žia­dos­ti o pre­pus­te­nie z väz­by na slo­bo­du, kde za pro­ku­rá­to­ra Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR už nie je uve­de­ná JUDr. Va­lé­ria Si­mo­no­vá, ale JUDr. Mar­tin No­ciar. Tá­to zme­na sú­vi­se­la s po­ky­nom, resp. prí­ka­zom  špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, kto­rým bol pred­chá­dza­jú­ce­mu pro­ku­rá­to­ro­vi od­ňa­tý do­zo­ro­va­ný spis a pri­de­le­ný iné­mu pro­ku­rá­to­ro­vi. Dô­vo­dom mal údaj­ne byť zdra­vot­ný stav a pred­čas­ný od­chod do dô­chod­ku. 

 

4.      VZNE­SE­NIE NÁ­MIET­KY ZA­UJA­TOS­TI ŠPE­CIÁL­NE­HO PRO­KU­RÁ­TO­RA A ÚRA­DU ŠPE­CIÁL­NEJ PRO­KU­RA­TÚ­RY GE­NE­RÁL­NEJ PRO­KU­RA­TÚ­RY SR­SŤA­ŽO­VA­TE­ĽOM

 

4.1.   Za­uja­tosť špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra

 

Po­da­ním Sťa­žo­va­te­ľa zo dňa 05.03.2021, ad­re­so­va­ným špe­ciál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi doš­lo k vzne­se­niu ná­miet­ky za­uja­tos­ti špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra vo­či oso­be Sťa­žo­va­te­ľa, a to z dô­vo­du vý­ro­kov, kto­ré bo­li špe­ciál­nym pro­ku­rá­to­rom ad­re­so­va­né sťa­žo­va­te­ľo­vi pred vy­me­no­va­ním do fun­kcie špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra. Sťa­žo­va­teľ bol naz­va­ný špe­ciál­nym pro­ku­rá­to­rom ozna­če­nia­mi ako ma­fián, bie­ly go­lier, oso­ba tvo­ria­ca Augiá­šov chliev, pred­sta­vi­teľ kon­kur­znej ma­fie, oso­ba ma­jú­ca do­jem bez­tres­tnos­ti a stá­tia nad zá­ko­nom, pred­sta­vi­teľ or­ga­ni­zo­va­nej kri­mi­na­li­ty...Sťa­žo­va­teľ pou­ká­zal v ná­miet­ke za­uja­tos­ti na prá­vo na spra­vod­li­vý súd­ny pro­ces pod­ľa čl. 46 ods. 1 Ústa­vy SR, kto­ré je pre­miet­nu­té do čl. 2 ods. 7 Tres­tné­ho po­riad­ku, a tak­tiež § 31 zá­ko­na č. 301/2005 Z.z. Tres­tný­po­ria­dokv zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov (ďa­lej aj ako „Trest­ný po­ria­dok“)v po­do­be vy­lú­če­nia osôb z tres­tné­ho ko­na­nia v prí­pa­de ich za­uja­tos­ti. Vy­lú­če­niu ta­kej oso­by a or­gá­nu pred­chá­dza po­su­dzo­va­nie sub­jek­tív­ne­ho a ob­jek­tív­ne­ho tes­tu nes­tran­nos­ti ako sú­čas­ti tzv. Teórie zda­nia, pod­ľa kto­rej nes­ta­čí, že oso­ba je sub­jek­tív­ne nes­tran­ná, ale mu­sí sa ako ta­ká aj ob­jek­tív­ne ja­viť v očiach strán. Pod­ľa Sťa­žo­va­te­ľa z vý­ro­kov špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra jed­noz­nač­ne vy­plý­va, že nespĺňa vy­ššie uve­de­né po­žia­dav­ky na ne­zau­ja­tosť, na­koľ­ko z ich ob­sa­hu je zrej­mé, že do­po­siaľ ve­rej­ne pre­ja­vo­val vo­či Sťa­žo­va­te­ľo­vi ná­zo­ry, kto­ré sú v roz­po­re s pre­zum­pciou ne­vi­ny.

 

4.2.   Za­uja­tosť Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR

 

Sťa­žo­va­teľ tak­tiež uvie­dol, že v prí­pa­de za­uja­tos­ti špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra je pot­reb­né vy­lú­čiť z ko­na­nia aj všet­kých pro­ku­rá­to­rov Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR. Pou­ká­zal pri­tom na zá­kon č. 153/2001 Z.z. o pro­ku­ra­tú­re v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov (ďa­lej len „ZoP“), z kto­ré­ho vy­plý­va hie­rar­chic­ké, mo­nok­ra­tic­ké a su­bor­di­nač­né pos­ta­ve­nie pro­ku­rá­to­rov, prá­vo­moc špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra ria­diť a kon­tro­lo­vať po­dria­de­ných pro­ku­rá­to­rov, kto­rá je je­ho neod­ňa­teľ­nou po­vin­nos­ťou ako ve­dú­ce­ho pro­ku­rá­to­ra pod­ľa § 30ZoPPČP ako aj §55e ZoP a v tej sú­vis­los­ti vy­dá­vať zá­väz­né prí­ka­zy a po­ky­ny.

 

4.3.   Zá­ve­reč­ný návrh ná­miet­ky za­uja­tos­ti

 

Sťa­žo­va­teľ žia­dal, aby na zá­kla­de spo­me­nu­tej za­uja­tos­ti doš­lo k vy­lú­če­niu všet­kých pro­ku­rá­to­rov Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR vrá­ta­ne špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra z úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia (str. 2 po­da­nia),a zá­ro­veň aby doš­lo k pri­ká­za­niu ve­ci prís­luš­nej ok­res­nej pro­ku­ra­tú­re a k vy­lú­če­niu ve­ci na sa­mos­tat­né ko­na­nie (str. 13 po­da­nia).

 

Dô­kaz:           Ná­miet­ka za­uja­tos­ti

 

5.      VY­BA­VE­NIE NÁ­MIET­KY ZA­UJA­TOS­TI PRÍ­KA­ZOM

 

Dňa 22.03.2021 bo­lo ad­vo­ká­to­vi Sťa­žo­va­te­ľa do­ru­če­né Upo­ve­do­me­nie, kto­rým bo­lo Sťa­žo­va­te­ľo­vi ozná­me­né, že je­ho po­da­nie ozna­če­né ako Ná­miet­ka za­uja­tos­ti v zmys­le § 31 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku bo­lo pod­ľa ob­sa­hu vy­hod­no­te­né ako návrh na od­ňa­tie a pri­ká­za­nie ve­ci inej pro­ku­ra­tú­re pod­ľa § 201 ods. 6, písm. a) a § 23 ods. 1 a 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, pri­čom to­to po­da­nie bo­lo to­ho dňa pred­lo­že­né spo­lu so spi­so­vým ma­te­riá­lom z dô­vo­du prís­luš­nos­ti ge­ne­rál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi SR na ďal­šie ko­na­nie a roz­hod­nu­tie.Za Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR ko­nal do­zo­ru­jú­ci pro­ku­rá­tor, JUDr. Mar­tin No­ciar.

 

Dô­kaz:      Upo­ve­do­me­nie

 

Dňa 26.03.2021 bol ad­vo­ká­to­vi Sťa­žo­va­te­ľa do­ru­če­ný Prí­kaz, kto­rým mu bo­lo ozná­me­né, že:

 

-       z hľa­dis­ka ob­sa­hu bo­lo je­ho po­da­nie zo dňa 05.03.2021 po­sú­de­né nie ako ná­miet­ka za­uja­tos­ti, ale ako žia­dosť Sťa­žo­va­te­ľa o od­ňa­tie a pri­ká­za­nie ve­ci iné­mu or­gá­nu. Sťa­žo­va­teľ ňou to­tiž údaj­ne ne­na­mie­tal za­uja­tosť kon­krét­ne­ho pro­ku­rá­to­ra vy­ko­ná­va­jú­ce­ho do­zor ale­bo za­uja­tosť iných pro­ku­rá­to­rov Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR, ale ním na­mie­tal za­uja­tosť Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR ako cel­ku;

 

-       spis bol pred­lo­že­ný ge­ne­rál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi z Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR spo­lu s pí­som­ným vy­jad­re­ním všet­kých pro­ku­rá­to­rov vrá­ta­ne špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, že sa ne­cí­tia byť za­uja­tí;

 

-       Sťa­žo­va­teľ údaj­ne neuvie­dol žiad­ne ta­ké sku­toč­nos­ti, kto­ré by od­ôvod­ňo­va­li po­chyb­nos­ti o nes­tran­nom ale­bo za­uja­tom ko­na­ní či už do­zo­ru­jú­ce­ho ale­bo aké­ho­koľ­vek iné­ho pro­ku­rá­to­ra Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR;

 

-       Sa­mot­ná exis­ten­cia v mi­nu­los­ti me­dia­li­zo­va­ných vý­ro­kov špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra o oso­be Sťa­žo­va­te­ľa nie je re­le­van­tným dô­vo­dom na pre­zu­mo­va­nie za­uja­tos­ti ani do­zo­ru­jú­ce­ho ani os­tat­ných pro­ku­rá­to­rov Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR, a te­da ani dô­le­ži­tým dô­vo­dom, kto­rý by od­ôvod­ňo­val od­ňa­tie ve­ci to­mu­to or­gá­nu pro­ku­ra­tú­ry;

 

-       v ko­na­ní žiad­ne­ho z pro­ku­rá­to­rov Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR vrá­ta­ne špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra ne­bo­li zis­te­né žiad­ne kon­krét­ne sku­toč­nos­ti, od­ôvod­ňu­jú­ce po­chyb­nosť o nes­tran­nom ale­bo ne­zau­ja­tom ko­na­ní kto­ré­ho­koľ­vek z nich, v dôs­led­ku čo­ho ab­sen­tu­je re­le­vant­ný dô­vod na od­ňa­tie a pri­de­le­nie ve­ci na vý­kon do­zo­ru inej pro­ku­ra­tú­re;

 

-       ani hie­rar­chic­ké pos­ta­ve­nie pro­ku­ra­tú­ry, v kto­rom pô­so­bia pro­ku­rá­to­ri vo vzťa­hoch na­dria­de­nos­ti a po­dria­de­nos­ti, ani zá­kon­né op­ráv­ne­nia na­dria­de­né­ho pro­ku­rá­to­ra, nie sú ta­ký­mi sku­toč­nos­ťa­mi, kto­ré by či už v prí­pa­de zis­te­nej za­uja­tos­ti špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra brá­ni­li vy­ko­ná­vať op­ráv­ne­nia na­dria­de­né­ho pro­ku­rá­to­ra v kon­krét­nej ve­ci iné­mu pro­ku­rá­to­ro­vi ako je špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor;

 

-       vec neod­ní­ma Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR.

 

Dô­kaz:            Prí­kaz

 

6.      PRÍ­PUS­TNOSŤ PO­DA­NIA ÚS­TAV­NEJ SŤAŽ­NOS­TI – SPL­NE­NIE POD­MIEN­KY UP­LAT­NE­NIA PRIN­CÍ­PU SUB­SI­DIA­RI­TY

 

6.1.   Ústav­ný roz­mer prin­cí­pu sub­si­dia­ri­ty

 

V čl. 127 ods. 1 Ústa­vy SR je za­kot­ve­ný prin­cíp sub­si­dia­ri­ty, kto­rý zna­me­ná, že ús­tav­ný súd mô­že ko­nať o na­mie­ta­nom po­ru­še­ní práv sťa­žo­va­te­ľa a vec­ne sa za­obe­rať sťaž­nos­ťa­mi iba vte­dy, ak sa sťa­žo­va­teľ ne­mô­že do­má­hať ochra­ny svo­jich práv pred všeo­bec­ným sú­dom. Na­mie­ta­né po­ru­še­nie niek­to­ré­ho zo zá­klad­ných práv ale­bo slo­bôd te­da auto­ma­tic­ky ne­zak­la­dá aj prá­vo­moc ús­tav­né­ho sú­du na ko­na­nie o nich. Po­kiaľ ús­tav­ný súd pri pred­bež­nom pre­ro­ko­va­ní sťaž­nos­ti fy­zic­kej oso­by ale­bo práv­nic­kej oso­by zis­tí, že ochra­ny to­ho zá­klad­né­ho prá­va ale­bo slo­bo­dy, po­ru­še­nie kto­rých na­mie­ta, sa sťa­žo­va­teľ mô­že do­môcť vy­uži­tím je­mu dos­tup­ných a aj účin­ných práv­nych pros­tried­kov náp­ra­vy, prí­pad­ne iným zá­kon­ne up­ra­ve­ným spô­so­bom pred iným sú­dom ale­bo pred iným štát­nym or­gá­nom, mu­sí ta­kú­to sťaž­nosť od­miet­nuť z dô­vo­du ne­dos­tat­ku svo­jej prá­vo­mo­ci na jej pre­ro­ko­va­nie (I. ÚS 103/02, I. ÚS 6/04, II. ÚS 122/05, IV. ÚS 179/05, IV. ÚS 243/05, II. ÚS 90/06). Ústav­ný súd pred­sta­vu­je v tej­to sú­vis­los­ti ul­ti­ma­ra­tioin­šti­tu­cio­nál­ny me­chan­izmus, kto­rý nas­le­du­je až v prí­pa­de ne­fun­kčnos­ti všet­kých os­tat­ných or­gá­nov ve­rej­nej mo­ci, kto­ré sa na ochra­ne ús­tav­nos­ti po­die­ľa­jú. Opač­ný zá­ver by zna­me­nal po­pie­ra­nie prin­cí­pu sub­si­dia­ri­ty prá­vo­mo­ci ús­tav­né­ho sú­du pod­ľa zá­sad uve­de­ných v § 53 ods. 1 zá­ko­na o ús­tav­nom sú­de (III. ÚS 149/04, IV. ÚS 135/05).

 

6.2.   Prí­pus­tnosť po­da­nia sťaž­nos­ti v prí­pa­de Sťa­žo­va­te­ľa

 

Spl­ne­nie pod­mie­nok po­da­nia sťaž­nos­ti Sťa­žo­va­teľ vy­vo­dzu­je z nas­le­dov­ných us­ta­no­ve­ní prís­luš­ných práv­nych pred­pi­sov:

 

-       § 181 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku, z kto­ré­ho vy­plý­va, že pro­ti prí­ka­zu op­rav­ný pros­trie­dok nie je prí­pust­ný;

 

-       § 363 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku, z kto­ré­ho vy­plý­va, že ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor zru­ší prá­vop­lat­né roz­hod­nu­tie pro­ku­rá­to­ra ale­bo po­li­caj­ta, ak ta­kým roz­hod­nu­tím ale­bo v ko­na­ní, kto­ré mu pred­chá­dza­lo, bol po­ru­še­ný zá­kon.V kon­krét­nom prí­pa­de bol prí­kaz vy­da­ný sa­mot­ným ge­ne­rál­nym pro­ku­rá­to­rom, a na­koľ­ko z da­né­ho us­ta­no­ve­nia ne­vyp­lý­va mož­nosť auto­re­me­dú­ry, má sa za to, že vy­uži­tie toh­to mi­mo­riad­ne­ho op­rav­né­ho pros­tried­ku je vy­lú­če­né;

 

-       § 31 ods. 5 ZoP, z kto­ré­ho vy­plý­va, že pos­tu­pom pod­ľa toh­to zá­ko­na sa ne­mož­no do­má­hať pres­kú­ma­nia zá­kon­nos­ti roz­hod­nu­tia vy­da­né­ho v tres­tnom ko­na­ní ani pres­kú­ma­nia zá­kon­nos­ti pos­tu­pu pro­ku­rá­to­ra v tres­tnom ko­na­ní, vrá­ta­ne pos­tu­pu spo­čí­va­jú­ce­ho v pres­kú­ma­ní pos­tu­pu po­li­caj­ta v prie­be­hu vy­šet­ro­va­nia ale­bo skrá­te­né­ho vy­šet­ro­va­nia pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku.

 

Rov­na­ký zá­ver o ne­mož­nos­ti pres­kú­ma­nia sa vzťa­hu­je aj naU­po­ve­do­me­nie.Ta­ká­to lis­ti­na je vo svo­jej pod­sta­te pro­ces­ným úko­nom or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní, in­for­mu­jú­ce­ho stra­nu o za­mýš­ľa­nom pro­ces­nom úko­ne, vo­či kto­ré­ho vý­sled­ku je spra­vid­la prí­pust­ný op­rav­ný pros­trie­dok. Vo­či Upo­ve­do­me­niu však nie je prí­pus­tný­žia­den op­rav­ný pros­trie­dok, čo od­ôvod­ňu­je po­da­nie tej­to sťaž­nos­ti.

 

Spl­ne­nie pod­mie­nok pre po­da­nie sťaž­nos­ti tak­tiež vy­plý­va z roz­ho­do­va­cej praxe ús­tav­né­ho sú­du, a to napr. z Uz­ne­se­nia Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky sosp. zn. III. ÚS 37/2016 z 2. feb­ruára 2016: „Ako zo sťaž­nos­ti vy­plý­va, sťa­žo­va­teľ­ke bol prí­kaz ok­res­né­ho sú­du na do­mo­vú pre­hliad­ku do­ru­če­ný v deň jej vy­ko­na­nia, t. j. 9. ok­tób­ra 2013. Od uve­de­né­ho mo­men­tu bo­la s ob­sa­hom prí­ka­zu a s je­ho od­ôvod­ne­ním oboz­ná­me­ná, a te­da ak bo­la pres­ved­če­ná, že tým­to prí­ka­zom doš­lo k zá­sa­hu do jej zá­klad­ných práv,ma­la mož­nosť do­má­hať sa ich ochra­ny pred or­gá­nom ve­rej­nej mo­ci k to­mu po­vo­la­ným, t. j. pred ús­tav­ným sú­dom[6].“

 

Sťa­žo­va­te­ľo­vi je sa­moz­rej­me zná­my práv­ny ná­zor ús­tav­né­ho sú­du, pod­ľa kto­ré­ho je pries­kum ús­tav­nos­ti pos­tu­pu OČTK v príp­rav­nom ko­na­ní spra­vid­la mož­ný až po tom, čo o ná­miet­kach sťa­žo­va­te­ľa roz­hod­li všeo­bec­né sú­dy ako sú­dy pl­nej ju­ris­dik­cie pri pres­kú­ma­ní ob­ža­lo­by pod­ľa § 241 ods. 1 písm. f) Tres­tné­ho po­riad­ku, resp. pri od­vo­la­ní pro­ti roz­sud­ku pod­ľa § 306 a nasl. Tres­tné­ho po­riad­ku (napr. I. ÚS 214/2016-14). Prí­pad Sťa­žo­va­te­ľa si však vy­ža­du­je oso­bit­ný prís­tup, kto­rý je de­ter­mi­no­va­ný nas­le­dov­ný­mi či­ni­teľ­mi :

 

1. vä­zob­né stí­ha­nie Sťa­žo­va­te­ľa, kto­ré sa po­va­žu­je za ul­ti­ma ra­tio tres­tné­ho stí­ha­nia, pri kto­rom je vždy pot­reb­né skú­mať exis­ten­ciu dô­vo­dov na jej tr­va­nie. Od­ďa­ľo­va­nie do­má­ha­nia sa ús­tav­ných práv Sťa­žo­va­te­ľom až do mo­men­tu pres­kú­ma­nia ob­ža­lo­by by s oh­ľa­dom na sú­čas­nú pan­de­mic­kú si­tuáciu ako aj na­mie­ta­né nez­ne­si­teľ­né pod­mien­ky ko­lúz­nej väz­by zna­me­na­lo ha­zar­do­va­nie so ži­vo­tom Sťa­žo­va­te­ľa;

 

2. op­ráv­ne­nia pro­ku­rá­to­ra v príp­rav­nom ko­na­ní, kto­rý ok­rem po­ky­nov vy­šet­ro­va­te­ľo­vi, kto­rý­mi ur­ču­je prie­beh a sme­ro­va­nie vy­šet­ro­va­nia svo­jou pro­ces­nou ak­ti­vi­tou vplý­va na dĺžku po­by­tu ob­vi­ne­né­ho vo väz­be (naj­mä prí­kaz na pre­pus­te­nie na slo­bo­du, po­da­nie sťaž­nosť pro­ti uz­ne­se­niu sú­du o pre­pus­te­ní z väz­by).

 

3. na­mie­ta­ná za­uja­tosť špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra a po­doz­re­nie zo sys­té­mo­vej za­uja­tos­ti Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR, kto­rá mô­že mať vplyv na pro­ces­nú ak­ti­vi­tu do­zo­ru­jú­ce­ho pro­ku­rá­to­ra (viď čl. 11.5. sťaž­nos­ti, str. 21) a na tr­va­nie väz­by Sťa­žo­va­te­ľa. Tá­to sku­toč­nosť sa­ma ose­be je nez­lu­či­teľ­ná so zá­klad­ný­mi prá­va­mi Sťa­žo­va­te­ľa.

 

Všet­ky vy­ššie uve­de­né pr­vky vo svo­jej spo­ji­tos­ti spô­so­bu­jú, že pries­kum po­ru­še­nia zá­klad­ných práv Sťa­žo­va­te­ľa zo stra­ny ús­tav­né­ho sú­du nie je mož­né od­sú­vať na nes­kôr, ale je pot­reb­né us­ku­toč­niť ho eš­te pred pos­tú­pe­ním ve­ci všeo­bec­né­mu sú­du.

 

Sú­čas­ne je tre­ba pri­po­me­núť to, čo už bo­lo uve­de­né na ad­re­su ve­rej­ne us­ku­toč­ne­ných vý­ro­kov JUDr. Lip­ši­ca o Sťa­žo­va­te­ľo­vi. Po­su­dzo­va­nie za­uja­tos­ti mô­že byť is­te veľ­mi sub­tíl­nou zá­le­ži­tos­ťou a väč­ši­no­vo je zrej­mé na mies­te za­obe­rať sa od­miet­nu­tou ná­miet­kou za­uja­tos­ti až v kon­texte s ce­lým prie­be­hom prís­luš­né­ho ko­na­nia. To by však ne­ma­lo pla­tiť v prí­pa­de, ke­dy po­su­dzo­va­ná oso­ba pri­ja­la fun­kciu po­tom, čo jas­ne dek­la­ro­va­la svoj ne­ga­tív­ny pos­toj k oso­be, nad kto­rou te­raz mô­že vy­ko­ná­vať a tak­tiež vy­ko­ná­va zve­re­nú prá­vo­moc. Tro­chu nad­ne­se­ne po­ve­da­né, dek­la­ro­va­la svoj po­li­tic­ký prog­ram, kto­ré­ho nápl­ňou bol boj so Sťa­žo­va­te­ľom.

 

7.      IDEN­TI­FI­KÁ­CIA OR­GÁ­NU VE­REJ­NEJ MO­CI, KTO­RÝ PO­RU­ŠIL ZÁ­KLAD­NÉ PRÁ­VA SŤA­ŽO­VA­TE­ĽA

 

Ako Sťa­žo­va­teľ roz­vi­nie v ob­sa­hu tej­to sťaž­nos­ti, v kon­krét­nom prí­pa­de doš­lo k sú­bež­né­mu po­ru­še­niu je­ho zá­klad­ných práv Or­gá­nom ve­rej­nej mo­ci, a to jed­nak:

 

-       do­zo­ru­jú­cim pro­ku­rá­to­rom, kto­rý po­da­nie ná­miet­ky za­uja­tos­ti­po­sú­dil ako návrh na od­ňa­tie a pri­ká­za­nie ve­ci a vec pos­tú­pil na roz­hod­nu­tie ge­ne­rál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi,

 

-       špe­ciál­nym pro­ku­rá­to­rom, kto­rý ne­roz­ho­dol o po­da­nej ná­miet­ke za­uja­tos­ti,

 

-       ge­ne­rál­nym pro­ku­rá­to­rom, kto­rý vec nev­rá­til špe­ciál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi na roz­hod­nu­tie, ani ne­roz­ho­dol sám o ná­miet­ke, aby na­po­kon­roz­ho­dol pred­čas­ne o od­ňa­tí a pri­ká­za­ní ve­ci Prí­ka­zom, kto­rý je ob­sa­ho­vo nep­res­kú­ma­teľ­ný.

 

Za Or­gán ve­rej­nej mo­ci sú Sťa­žo­va­te­ľom spo­loč­ne ozna­če­né všet­ky vy­ššie uve­de­né sub­jek­ty, na­koľ­koz us­ta­no­ve­nia § 38 ods. 1 písm. a) ZoP  vy­plý­va, že pro­ku­ra­tú­ra je tvo­re­ná ok­rem iných aj ge­ne­rál­nou pro­ku­ra­tú­rou, kto­re­jo­so­bit­nou sú­čas­ťou s pô­sob­nos­ťou pre ce­lé úze­mie Slo­ven­skej re­pub­li­ky je Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry.Všet­ci pro­ku­rá­to­ri te­da pô­so­bia v rám­ci jed­né­ho a to­ho is­té­ho štát­ne­ho or­gá­nu, od kto­ré­ho sub­jek­ti­vi­ty sú od­vo­de­né aj ich jed­not­li­vé fun­kcie.

 

8.      IDEN­TI­FI­KÁ­CIA PRÁ­VOP­LAT­NÉ­HO­ROZ­HOD­NU­TIA, OPAT­RE­NIA A INÉ­HO ZÁ­SA­HU, KTO­RÝ­MI BO­LO ZA­SIAH­NU­TÉ DO ZÁ­KLAD­NÝCH PRÁV SŤA­ŽO­VA­TE­ĽA

 

8.1.   Prá­vop­lat­né roz­hod­nu­tie

 

Prá­vop­lat­ným roz­hod­nu­tím, kto­rým ma­lo dôjsť k zá­sa­hu do zá­klad­né­ho prá­va Sťa­žo­va­te­ľa je Prí­kaz, iden­ti­fi­ko­va­ný na str. 2 tej­to sťaž­nos­ti.Prí­ka­zu priz­ná­va sta­tus roz­hod­nu­tia us­ta­no­ve­nie § 162 Tres­tné­ho po­riad­ku, kto­ré ho de­fi­nu­je v ods. 1 v sú­vis­los­ti so sú­dom a v ods. 2, ve­ta dru­háv sú­vis­los­ti s or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní, kde je uve­de­né, že prí­ka­zom roz­ho­du­jú, kde to zá­kon vý­slov­ne us­ta­no­vu­je.

 

8.2.   Opat­re­nie

 

Sťa­žo­va­teľ na­mie­ta sťaž­nos­ťou ok­rem zá­sa­hu do je­ho zá­klad­né­ho prá­va for­mou prá­vop­lat­né­ho roz­hod­nu­tia aj zá­sah v po­do­be opat­re­nia za kto­ré je mož­né po­va­žo­vať Upo­ve­do­me­nie. Sťa­žo­va­teľ pri de­fi­ní­cii opat­re­nia pou­ka­zu­je per ana­lo­giam na dô­vo­do­vú sprá­vu k Správ­ne­mu súd­ne­mu po­riad­ku, kto­rá de­fi­nu­je v us­ta­no­ve­ní § 3 po­jem opat­re­nie - pod opat­re­ním or­gá­nu ve­rej­nej sprá­vy sa ro­zu­mie správ­ny akt or­gá­nu ve­rej­nej sprá­vy od­liš­ný od roz­hod­nu­tia (ne­po­me­no­va­ný ako roz­hod­nu­tie a ne­po­va­žo­va­ný za roz­hod­nu­tie), kto­rý bol vy­da­ný or­gá­nom ve­rej­nej sprá­vy v ad­mi­nis­tra­tív­nom ko­na­ní, t.j. pri vý­ko­ne je­ho pô­sob­nos­ti v ob­las­ti ve­rej­nej sprá­vy a kto­ré­ho účin­ka­mi mô­žu byť prá­va, prá­vom chrá­ne­né zá­uj­my a po­vin­nos­ti fy­zic­kých osôb a práv­nic­kých osôb pria­mo dot­knu­té. V praxi sú ta­ký­mi­to opat­re­nia­mi aj­sa­mot­né lis­ty or­gá­nov ve­rej­nej sprá­vy, kto­rý­mi sa ozna­mu­je, že ne­bo­lo vy­ho­ve­né návr­hom ale­bo žia­dos­tiam fy­zic­kých osôb a práv­nic­kých osôb, ak tým mô­žu byť pria­mo dot­knu­té ich prá­va, prá­vom chrá­ne­né zá­uj­my ale­bo po­vin­nos­ti.Ta­kým­to opat­re­ním je aj spo­me­nu­té Upo­ve­do­me­nie, kto­rým bo­lo Sťa­žo­va­te­ľo­vi ozná­me­né, že je­ho po­da­nie bo­lo po­sú­de­né ako návrh na od­ňa­tie a pri­ká­za­nie ve­ci a pos­tú­pe­né na vy­ba­ve­nie na­dria­de­né­mu or­gá­nu – ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­re.

 

8.3.   Iný zá­sah

 

K zá­sa­hu do zá­klad­ných práv Sťa­žo­va­te­ľa doš­lo ok­rem roz­hod­nu­tia a opat­re­nia aji­ným zá­sa­hom, kto­rým je pod­ľa ná­zo­ru Sťa­žo­va­te­ľa opo­me­nu­tie roz­hod­nu­tia o je­ho ná­miet­ke za­uja­tos­ti špe­ciál­nym pro­ku­rá­to­rom. Sťa­žo­va­teľ pri de­fi­ní­cii iné­ho zá­sa­hu opäť pou­ka­zu­je per ana­lo­giam na dô­vo­do­vú sprá­vu k Správ­ne­mu súd­ne­mu po­riad­ku, kto­rá uvá­dza v us­ta­no­ve­ní § 3, čo sa ro­zu­mie pod poj­mom iný zá­sah. Na roz­diel od roz­hod­nu­tia ale­bo opat­re­nia má iný zá­sah or­gá­nu ve­rej­nej sprá­vy čis­to fak­tic­kú po­va­hu, či­že nep­re­beh­lo pri ňom žiad­ne for­ma­li­zo­va­né ad­mi­nis­tra­tív­ne ko­na­nie a je vý­sled­kom okam­ži­té­ho up­lat­ne­nia op­ráv­ne­nia or­gá­nu ve­rej­nej sprá­vy na mies­te sa­mom.Pri inom zá­sa­hu sa vy­ža­du­je pria­me dot­knu­tie na prá­vach, prá­vom chrá­ne­ných zá­uj­moch ale­bo po­vin­nos­tiach fy­zic­kých osôb a práv­nic­kých osôb.

 

Sťa­žo­va­teľ je pres­ved­če­ný, že v je­ho prí­pa­de doš­lo roz­hod­nu­tím Or­gá­nu ve­rej­nej mo­ci v po­do­be Prí­ka­zu, opat­re­ním Or­gá­nu ve­rej­nej mo­ci v po­do­be Upo­ve­do­me­nia a iným zá­sa­hom v po­do­be ne­roz­hod­nu­tia špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra o ná­miet­ke za­uja­tos­ti k zá­sa­hu do je­ho zá­klad­ných práv.

 

9.      IDEN­TI­FI­KÁ­CIA PO­RU­ŠE­NÝCH ZÁ­KLAD­NÝCH PRÁV SŤA­ŽO­VA­TE­ĽA

 

9.1.   Zá­klad­né prá­vo pod­ľa čl. 46 ods. 1 Ústa­vy SR na inú práv­nu ochra­nu

 

Pod­ľa čl. 46 ods. 1 Ústa­vy SR kaž­dý sa mô­že do­má­hať zá­ko­nom us­ta­no­ve­ným pos­tu­pom svoj­ho prá­va na ne­zá­vis­lom a nes­tran­nom sú­de a v prí­pa­doch us­ta­no­ve­ných zá­ko­nom na inom or­gá­ne Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 

Uve­de­ný člá­nok ús­ta­vy priz­ná­va Sťa­žo­va­te­ľo­vi dva dru­hy ochra­ny – pros­tred­níc­tvom súd­nej mo­ci a pros­tred­níc­tvom iné­ho or­gá­nu. V kon­krét­nej ve­ci Sťa­žo­va­te­ľa ide o tres­tné stí­ha­nie je­ho oso­by, v da­nom prí­pa­de vä­zob­né, kto­ré je v sú­čas­nos­ti vo fá­ze príp­rav­né­ho – pred­súd­ne­ho ko­na­nia. Z toh­to dô­vo­du sa Sťa­žo­va­teľ neod­vo­lá­va na prá­va ga­ran­to­va­né súd­nou mo­cou, ale iným or­gá­nom ako ga­ran­tom inej práv­nej ochra­ny.

 

V rám­ci príp­rav­né­ho ko­na­nia doš­lo pod­ľa ná­zo­ru Sťa­žo­va­te­ľa k spl­ne­niu pred­pok­la­dov vy­lú­če­nia oso­by, kto­rá sa po­die­ľa na úko­noch tres­tné­ho ko­na­nia. Z tých­to dô­vo­dov bo­la Sťa­žo­va­te­ľom po­da­ná ná­miet­ka za­uja­tos­ti v zmys­le § 31 ods. 5 Tres­tné­ho po­riad­ku vo­či špe­ciál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi. Ako bu­de nes­kôr vy­svet­le­né v tej­to sťaž­nos­ti, o pred­met­nej ná­miet­ke mal v zmys­le § 32 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku roz­ho­do­vať or­gán, kto­ré­ho nes­tran­nosť je ná­miet­kou spo­chyb­ňo­va­ná. V da­nom prí­pa­de je to pod­ľa sťa­žo­va­te­ľa špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor a o sťaž­nos­ti pro­ti je­ho roz­hod­nu­tiu má roz­ho­do­vať v zmys­le § 32 ods. 5, písm. b) Tres­tné­ho po­riad­ku bez­pros­tred­ne na­dria­de­nýp­ro­ku­rá­tor, kto­rým je ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor.

 

Z vy­ššie uve­de­né­ho mož­no uza­vrieť, že pre príp­rav­né ko­na­niečl. 46 ods. 1 Ústa­vy SR­ga­ran­tu­je Sťa­žo­va­te­ľo­vi prá­vo do­má­hať sa svoj­ho prá­va na ne­zá­vis­lej a nes­tran­nej pro­ku­ra­tú­re, kto­rá je v kon­krét­nom prí­pa­de tým­to iným or­gá­nom Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 

Ústav­ný súd v tej­to sú­vis­los­ti poz­na­me­nal, že pod­sta­tou zá­klad­né­ho prá­va na inú práv­nu ochra­nu (napr. or­gá­nom štát­nej sprá­vy)je umož­niť kaž­dé­mu reál­ny prís­tup k ta­ké­mu or­gá­nu a to­mu zod­po­ve­da­jú­ca je­ho po­vin­nosť o ve­ci ko­nať tak, aby ne­doš­lo k po­ru­še­niu ús­tav­no-pro­ces­ných prin­cí­pov up­ra­ve­ných v dru­hej hla­ve sied­me­ho od­die­lu ús­ta­vy (I. ÚS 84/97).Z to­ho poh­ľa­du je pod­ľa Sťa­žo­va­te­ľa ne­vyh­nut­né inter­pre­to­vať prá­vo na inú práv­nu ochra­nu ob­dob­ne ako prá­vo na súd­nu ochra­nu a pri­pí­sať mu rov­na­kú ob­sa­ho­vú náplň do maximál­ne mož­nej mie­ry, do akej je to prí­pus­tné. Kon­krét­ne, pod inú práv­nu ochra­nu pos­ky­to­va­nú or­gá­nom Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR je po­tom pot­reb­né sub­su­mo­vať aj :

 

-       prá­vo na prís­tup k pro­ku­ra­tú­re,

 

-       prá­vo na spra­vod­li­vý pro­ces, kto­ré je v da­nom prí­pa­de tvo­re­né:

 

o   prá­vom na ne­zá­vis­lé­ho a nes­tran­né­ho pro­ku­rá­to­ra a

 

o   prá­vom na dos­ta­toč­né od­ôvod­ne­nie roz­hod­nu­tia pro­ku­rá­to­ra.

 

O tom, že uve­de­né ús­tav­né prá­vo je pre­miet­nu­té aj do jed­not­li­vých tres­tnop­ráv­nych pred­pi­sov, sved­čí nap­rík­lad :

 

-       § 2 ods. 7 Tres­tné­ho po­riad­ku, pod­ľa kto­ré­ho kaž­dý má prá­vo, aby je­ho tres­tná vec bo­la spra­vod­li­vo a v pri­me­ra­nej le­ho­te pre­jed­na­ná ne­zá­vis­lým a nes­tran­ným sú­dom v je­ho prí­tom­nos­ti tak, aby sa mo­hol vy­jad­riť ku všet­kým vy­ko­ná­va­ným dô­ka­zom, ak ten­to zá­kon neus­ta­no­vu­je inak.V kon­krét­nom prí­pa­de je pot­reb­né chá­pať tres­tné ko­na­nie ako ce­lok, te­da vrá­ta­ne príp­rav­né­ho ko­na­nia, kto­ré­ho pá­nom – do­mi­nus­li­tis­je pro­ku­rá­tor;

 

-       §2 ods. 10 pos­led­ná ve­ta Tres­tné­ho po­riad­ku pod­ľa kto­ré­ho Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní s rov­na­kou sta­ros­tli­vos­ťou ob­jas­ňu­jú okol­nos­ti sved­čia­ce pro­ti ob­vi­ne­né­mu, ako aj okol­nos­ti, kto­ré sved­čia v je­ho pros­pech, a v oboch sme­roch vy­ko­ná­va­jú dô­ka­zy tak, aby umož­ni­li sú­du spra­vod­li­vé roz­hod­nu­tie;

 

-       § 31 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku, pod­ľa kto­ré­ho z vy­ko­ná­va­nia úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia je vy­lú­če­ný sud­ca ale­bo prí­se­dia­ci sud­ca (ďa­lej len „prí­se­dia­ci“), pro­ku­rá­tor, po­li­cajt, pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník, vy­šší súd­ny úrad­ník, súd­ny ta­jom­ník, asis­tent pro­ku­rá­to­ra a za­pi­so­va­teľ, u kto­ré­ho mož­no mať po­chyb­nosť o ne­zau­ja­tos­ti pre je­ho po­mer k pre­jed­ná­va­nej ve­ci ale­bo k oso­bám, kto­rých sa úkon pria­mo tý­ka, k ob­haj­co­vi, zá­kon­né­mu zá­stup­co­vi, spl­no­moc­nen­com ale­bo pre po­mer k iné­mu or­gá­nu čin­né­mu v tom­to ko­na­ní. Vy­lú­če­nie oso­by v tres­tnom ko­na­ní je do­siah­nu­tím cie­ľa, aby vo ve­ci roz­ho­do­val ne­zá­vis­lý a nes­tran­ný or­gán, te­da aj pro­ku­rá­tor.

 

9.2.   Zá­klad­né prá­vo pod­ľa čl. 36 ods. 1 Lis­ti­ny zá­klad­ných práv a slo­bôd 

 

Pod­ľa čl. 36 ods. 1 Lis­ti­ny kaž­dý sa mô­že do­má­hať us­ta­no­ve­ným pos­tu­pom svoj­ho prá­va na ne­zá­vis­lom a nes­tran­nom sú­de a v ur­če­ných prí­pa­doch na inom or­gá­ne.

 

Ústav­nop­ráv­ny zá­klad ochra­ny prá­va je tvo­re­ný aj Lis­ti­nou zá­klad­ných práv a slo­bôd, kto­rá­je in­kor­po­ro­va­nou sú­čas­ťou Slo­ven­ské­ho práv­ne­ho po­riad­ku s účin­nos­ťou od 8. feb­ruára 1991. Keď­že zne­nie člán­ku Lis­ti­ny je v pod­sta­te zhod­né so zne­ním ús­ta­vou za­kot­ve­né­ho zá­klad­né­ho prá­va, Sťa­žo­va­teľ v tom­to sme­re pri­me­ra­ne od­ka­zu­je na ar­gu­men­tá­ciu uve­de­nú v pre­chá­dza­jú­com bo­de sťaž­nos­ti.

 

9.3.   Zá­klad­né prá­vo pod­ľa čl. 6 ods. 3, písm. c) Do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd

 

Pod­ľa spo­me­nu­té­ho člán­ku kaž­dý, kto je ob­vi­ne­ný z tres­tné­ho či­nu, má tie­to mi­ni­mál­ne prá­va: ob­ha­jo­vať sa osob­ne ale­bo pros­tred­níc­tvom ob­haj­cu pod­ľa vlas­tné­ho vý­be­ru, ale­bo po­kiaľ ne­má dos­ta­tok pros­tried­kov na za­pla­te­nie ob­haj­cu, aby sa mu pos­ky­tol bez­plat­ne, ak to zá­uj­my spra­vod­li­vos­ti vy­ža­du­jú;

 

Z uve­de­né­ho člán­ku pod­ľa Sťa­žo­va­te­ľa vy­plý­va nie­len prá­vo Sťa­žo­va­te­ľa na ob­ha­jo­bu, ale aj prá­vo na vy­tvo­re­nie ta­kých pod­mie­nok, kto­ré za­bez­pe­čia jej us­ku­toč­ni­teľ­nosť a efek­tív­nosť. V kon­krét­nom prí­pa­de to zna­me­ná, že ak bo­la po­da­ná ob­ha­jo­bou ná­miet­ka za­uja­tos­ti pod­ľa § 31 ods. 5 Tres­tné­ho po­riad­ku, je le­gi­tím­nym oča­ká­va­ním Sťa­žo­va­te­ľa, že o ta­kom pro­ces­nom úko­ne je­ho ob­ha­jo­by bu­de roz­hod­nu­té v sú­la­de s Tres­tným po­riad­kom. Ako bu­de uve­de­né niž­šie, v da­nom prí­pa­de ten­to pos­tup dodr­ža­ný ne­bol.

 

10.  PO­RU­ŠE­NIE ZÁ­KLAD­NÝCH PRÁV ÚRA­DOM ŠPE­CIÁL­NEJ PRO­KU­RA­TÚ­RYGe­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR

 

10.1. Od­ňa­tie prá­va na prís­tup k pro­ku­ra­tú­re a po­ru­še­nie prá­va na ob­ha­jo­bu

 

Pod­ľa kon­štan­tnej ju­di­ka­tú­ry ús­tav­né­ho sú­du k po­ru­še­niu zá­klad­né­ho prá­va na súd­nu ochra­nu pod­ľa čl. 46 ods. 1 ús­ta­vy a čl. 36 ods. 1 Lis­ti­ny do­chá­dza vte­dy, ak je ko­mu­koľ­vek od­miet­nu­tá mož­nosť do­má­hať sa svoj­ho prá­va na ne­zá­vis­lom a nes­tran­nom sú­de, pre­dov­šet­kým, ak by všeo­bec­ný súd  od­mie­tol ko­nať a roz­ho­do­vať o po­da­nom návr­hu fy­zic­kej oso­by ale­bo práv­nic­kej oso­by (II. ÚS  8/2001, IV. ÚS 115/03).

 

Pod­ľa § 31 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku z vy­ko­ná­va­nia úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia je vy­lú­če­ný sud­ca ale­bo prí­se­dia­ci sud­ca (ďa­lej len „prí­se­dia­ci“), pro­ku­rá­tor, po­li­cajt, pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník, vy­šší súd­ny úrad­ník, súd­ny ta­jom­ník, asis­tent pro­ku­rá­to­ra a za­pi­so­va­teľ, u kto­ré­ho mož­no mať po­chyb­nosť o ne­zau­ja­tos­ti pre je­ho po­mer k pre­jed­ná­va­nej ve­ci ale­bo k oso­bám, kto­rých sa úkon pria­mo tý­ka, k ob­haj­co­vi, zá­kon­né­mu zá­stup­co­vi, spl­no­moc­nen­com ale­bo pre po­mer k iné­mu or­gá­nu čin­né­mu v tom­to ko­na­ní.

 

Ako bo­lo spo­me­nu­té vy­ššie,me­dzi zá­klad­né in­šti­tu­cio­nál­ne me­cha­niz­my tres­tné­ho pro­ce­su, slú­žia­ce na za­bez­pe­če­nie ga­ran­cií ús­ta­vou for­mu­lo­va­né­ho prá­va na nes­tran­ný súd, pat­rí us­ta­no­ve­nie § 31 zá­ko­na Tres­tné­ho po­riad­ku, za­kot­vu­jú­ce sys­tém vy­lú­če­nia or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní, sud­cov a ďal­ších par­ti­ci­pu­jú­cich sub­jek­tov tres­tné­ho ko­na­nia v prí­pa­de ich za­uja­tos­ti. Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní, súd ale­bo iná oso­ba v ňom úrad­ne čin­ná, nes­mú byť v tres­tnej ve­ci pria­mo, ale ani ne­pria­mo za­in­te­re­so­va­né, pri­čom v da­nej sú­vis­los­ti tre­ba za­brá­niť akým­koľ­vek po­chyb­nos­tiam vzbu­dzu­jú­cim nes­tran­nosť. Z uve­de­né­ho vy­plý­va, že zá­klad­né prá­vo na pre­ro­ko­va­nie a roz­hod­nu­tie ve­ci nes­tran­ným sú­dom je v tres­tnom ko­na­ní ga­ran­to­va­né naj­mä pros­tred­níc­tvom in­šti­tú­tu vy­lú­če­nia or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní, sú­du a iných osôb.Práv­ny štát mu­sí ga­ran­to­vať ne­zá­vis­losť a nes­tran­nosť ce­lé­ho tres­tné­ho ko­na­nia, kto­rý sa za­bez­pe­čí, ok­rem iné­ho, in­šti­tú­tom vy­lú­če­nia or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní, sú­du a iných úrad­ných osôb z vy­ko­ná­va­nia úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia, ak sú spl­ne­né zá­kon­né dô­vo­dy.

 

Pod­ľa § 32 ods.3 Tres­tné­ho po­riad­ku o vy­lú­če­ní z dô­vo­dov uve­de­ných v § 31 na zá­kla­de ná­miet­ky vzne­se­nej niek­to­rou zo strán v iných prí­pa­doch ako pod­ľa od­se­ku 2 roz­ho­du­je or­gán, kto­ré­ho sa tie­to dô­vo­dy tý­ka­jú.

 

Po­da­ním zo dňa 05.03.2021 bo­la Sťa­žo­va­te­ľom vzne­se­ná v kon­krét­nej tres­tnej ve­ci ná­miet­ka za­uja­tos­ti vo­či špe­ciál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi ako aj vo­či ce­lé­mu Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR. Ako vy­plý­va z od­ôvod­ne­nia Upo­ve­do­me­nia a Prí­ka­zu, ná­miet­ka bo­la do­zo­ru­jú­cim­pro­ku­rá­to­rom, JUDr. Mar­ti­nom No­cia­rom pred­lo­že­ná dňa 16.03.2021 ge­ne­rál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi bez to­ho, aby o nej špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor pred­tým roz­ho­dol. Dô­vo­dom ta­ké­ho pos­tu­pu bo­lo, žeÚrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR po­da­nie Sťa­žo­va­te­ľa ne­po­sú­dil ako ná­miet­ku za­uja­tos­ti, ale ako návrh na od­ňa­tie a pri­ká­za­nie ve­ci.

 

Z ob­sa­hu Upo­ve­do­me­nia nie je Sťa­žo­va­te­ľo­vi zrej­mé, aký­mi vý­kla­do­vý­mi pos­tup­mi sa do­zo­ru­jú­ci pro­ku­rá­tor pri po­su­dzo­va­ní  po­da­nia Sťa­žo­va­te­ľa spra­vo­val. Z ob­sa­hu Sťa­žo­va­te­ľom po­da­nej ná­miet­ky jed­noz­nač­ne vy­plý­va­li dô­vo­dy na­mie­ta­nia za­uja­tos­ti špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, dô­vo­dy, pre kto­ré sa po­va­žo­va­li všet­ci pro­ku­rá­to­ri Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR za za­uja­tých ako aj dô­le­ži­té dô­vo­dy pre kto­ré je ne­vyh­nut­né ich vy­lú­če­nie a nás­led­ne roz­hod­núť o od­ňa­tí a pri­ká­za­ní ve­ci iné­mu or­gá­nu.

 

Tým­to ko­na­ním Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SRdoš­lo pod­ľa Sťa­žo­va­te­ľa for­mou opat­re­niaa iné­ho zá­sa­hu k po­ru­še­niu zá­klad­né­ho prá­va Sťa­žo­va­te­ľa na prís­tup k pro­ku­ra­tú­re ako k iné­mu or­gá­nu ochra­ny prá­va. Zá­ro­veň tým doš­lo pod­ľa Sťa­žo­va­te­ľa k od­miet­nu­tiu spra­vod­li­vos­ti (de­ne­ga­tioius­ti­tiae), v dôs­led­ku čo­ho na­ďa­lej vo ve­ci ko­ná za­uja­tý or­gán. Tým­to pos­tu­pom doš­lo v ne­pos­led­nom ra­de aj k od­op­re­tiu prá­va na účin­nú ob­ha­jo­bu, keď­že o ná­miet­ke vzne­se­nej ob­ha­jo­bou špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor ne­ko­nal.

 

10.2.     Od­ňa­tie prá­va na prís­tup k pro­ku­ra­tú­re v po­do­be ne­mož­nos­ti pres­kú­mať roz­hod­nu­tie špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra

 

Pod­ľa § 32 ods. 4 Tres­tné­ho po­riad­ku pro­ti roz­hod­nu­tiu pod­ľa od­se­kov 2 a 3 je prí­pus­tná sťaž­nosť.

 

Pos­tu­pom Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR, kto­rý ne­roz­ho­dol o ná­miet­ke za­uja­tos­ti, a tú­to spo­lu so spi­som pos­tú­pil na roz­hod­nu­tiu ge­ne­rál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi bo­la Sťa­žo­va­te­ľo­vi od­ňa­tá mož­nosť pres­kú­mať roz­hod­nu­tie špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra in­štan­čne vy­šším or­gá­nom – na­dria­de­ným pro­ku­rá­to­rom.Ako bo­lo spo­me­nu­té vy­ššie, Upo­ve­do­me­nieani Prí­kaz­nie je mož­né na­pad­núť žiad­nym op­rav­ným pros­tried­kom, čím je Sťa­žo­va­teľ od­ká­za­ný ob­rá­tiť sa na pos­led­nú mož­nú roz­ho­do­va­ciu auto­ri­tu, kto­rou je ús­tav­ný súd.

 

11.  PO­RUŠENIE ZÁKLADNÝCH PRÁV GE­NERÁLNYM PRO­KURÁTO­ROM

 

11.1.                   Po­ru­še­nie prá­va na prís­tup k pro­ku­ra­tú­re v po­do­be nev­rá­te­nia ve­ci

 

Pod­ľa § 32 ods. 4, písm. b) Tres­tné­ho po­riad­ku o sťaž­nos­ti pro­ti roz­hod­nu­tiu pod­ľa od­se­kov 2 a 3 roz­ho­du­je bez­pros­tred­ne na­dria­de­ný pro­ku­rá­tor, ak ide o roz­hod­nu­tie pro­ku­rá­to­ra.

 

Pod­ľa vy­ššie uve­de­né­ho us­ta­no­ve­nia sa aj v prí­pa­de roz­hod­nu­tia o ná­miet­ke za­uja­tos­ti jed­nou zo strán up­lat­ňu­je re­víz­nyp­rin­cíp, ke­dy o sťaž­nos­ti účas­tní­ka roz­ho­du­je na­dria­de­ný or­gán. Tým­to je za­bez­pe­če­ný pries­kum hmot­nop­ráv­nych a pro­ces­ných pod­mie­nok, na kto­rých je za­lo­že­né roz­hod­nu­tie dot­knu­té­ho or­gá­nu, čo pris­pie­va k spra­vod­li­vé­mu pro­ce­su. Mož­no skrá­te­ne po­ve­dať, že v prí­pa­de na­dria­de­né­ho or­gá­nu pla­tí, že kde niet roz­hod­nu­tia, niet ani sťaž­nos­ti pro­ti ta­ké­mu roz­hod­nu­tiu, ani roz­hod­nu­tia o ta­kej sťaž­nos­ti.

 

Pre­to po­kiaľ je na­dria­de­né­mu or­gá­nu pred­lo­že­ný spis s ná­miet­kou za­uja­tos­ti bez to­ho, aby bo­lo o nej dot­knu­tým or­gá­nom roz­hod­nu­té, je úlo­hou na­dria­de­né­ho or­gá­nu vrá­tiť vec or­gá­nu, kto­ré­ho za­uja­tosť sa na­pá­da, aby o nej ko­nal a roz­ho­dol. V kon­krét­nom prí­pa­de však tak­to ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor ne­pos­tu­po­val. Tým, že vec nev­rá­til späť špe­ciál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi s po­ky­nom, aby o ná­miet­ke ko­nal, po­ru­šil prá­vo Sťa­žo­va­te­ľa na prís­tup k pro­ku­ra­tú­re a zma­ril tým prá­vo na efek­tív­nu ob­ha­jo­bu.

 

11.2.     Po­ru­še­nie prá­va na prís­tup k pro­ku­ra­tú­re v po­do­be ne­roz­hod­nu­tia o ná­miet­ke

 

Ako bo­lo uve­de­né vy­ššie, Sťa­žo­va­te­ľo­vi bol zo stra­ny Or­gá­nu ve­rej­nej mo­ci do­ru­če­ný Prí­kaz. Z us­ta­no­ve­nia § 162 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku vy­plý­va, že prí­ka­zom roz­ho­du­jú or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní iba tam, kde to zá­kon vy­slo­ve­ne us­ta­no­vu­je. Z us­ta­no­ve­ní §§ 31 ani 32 Tres­tné­ho po­riad­ku ne­vyp­lý­va, že sa o ná­miet­ke za­uja­tos­ti má roz­ho­do­vať prí­ka­zom. To zna­me­ná, že or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní o nej roz­ho­du­jú uz­ne­se­ním.

 

Oboz­ná­miac sa s ob­sa­hom Prí­ka­zu je Sťa­žo­va­te­ľo­vi zrej­mé, že tak ako o ná­miet­ke ne­roz­ho­dol špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor, tak o nej ne­roz­ho­dol ani ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor.Tým doš­lo k re­ťa­ze­niu zá­sa­hu do zá­klad­ných práv Sťa­žo­va­te­ľa, kto­ré re­zul­to­va­li do po­da­nia tej­to sťaž­nos­ti.

 

Sa­moz­rej­me, Sťa­žo­va­te­ľo­vi je zrej­mé, že Trest­ný po­ria­dok za­vá­dza pri roz­ho­do­va­ní o ná­miet­ke pro­ti pro­ku­rá­to­ro­vi prís­nu in­štan­čnosť. Ak by však o ná­miet­ke roz­ho­dol ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor,Sťa­žo­va­te­ľo­vi by pos­ky­tol as­poň ur­či­tú ná­dej v tom, že je­ho zá­klad­ným prá­vam sa pro­ku­ra­tú­ra sna­ží za­dos­ťu­či­niť. To sa však nes­ta­lo, čo v Sťa­žo­va­te­ľo­vi vy­vo­lá­va bez­ná­dej.

 

11.3.     Po­ru­še­nie prá­va na spra­vod­li­vý pro­ces v po­do­be ne­dos­ta­toč­né­ho od­ôvod­ne­nia Prí­ka­zu

 

„Prá­vo na spra­vod­li­vý pro­ces vy­ža­du­je, aby roz­hod­nu­tia sú­du bo­li zdô­vod­ne­né a pres­ved­či­vé...Ta­ký­to pos­tup vy­plý­va z pot­re­by tran­spa­ren­tnos­ti vy­slu­ho­va­nia spra­vod­li­vos­ti, kto­rá je ne­vyh­nut­nou sú­čas­ťou kaž­dé­ho jus­tič­né­ho ak­tu. Od­ôvod­ne­nie roz­hod­nu­tia je aj zá­ru­kou to­ho, že vý­kon spra­vod­li­vos­ti nie je ar­bit­rárny.“(III. ÚS 311/07).

 

„Po­kiaľ všeo­bec­ný súd dos­pe­je k roz­hod­nu­tiu bez to­ho, aby sa vo svo­jom roz­hod­nu­tí vy­spo­ria­dal so všet­ký­mi roz­ho­du­jú­ci­mi sku­toč­nos­ťa­mi tvo­ria­ci­mi zá­klad pre to­to roz­hod­nu­tie, tre­ba roz­hod­nu­tie všeo­bec­né­ho sú­du po­va­žo­vať za ar­bit­rárne, te­da za roz­por­né s čl. 46 ods. 1 ús­ta­vy a sčl. 6 ods. 1 do­ho­vo­ru.“ (I. ÚS 265/05).

 

„...ar­bit­rárnosť a zjav­ná neo­dô­vod­ne­nosť roz­hod­nu­tí všeo­bec­ných sú­dov je naj­čas­tej­šie da­ná roz­po­rom sú­vis­los­ti ich práv­nych ar­gu­men­tov a skut­ko­vých okol­nos­tí pre­ro­kú­va­ných prí­pa­dov spra­vid­la­mi for­mál­nej lo­gi­ky ale­bo ab­sen­ciou jas­ných a zro­zu­mi­teľ­ných od­po­ve­dí na všet­ky práv­ne a skut­ko­vo re­le­van­tné otáz­ky sú­vi­sia­ce spred-me­tom súd­nej ochra­ny, t. j. s up­lat­ne­ním ná­ro­kov, a ob­ra­nou pro­ti ta­ké­mu up­lat­ne­niu...“(III. ÚS 307/2012, III. ÚS 11/2011)

 

Už skôr bo­lo Sťa­žo­va­te­ľom pre­zen­to­va­né, že pod po­jem iná práv­na ochra­na je ne­vyh­nut­né po­dria­diť aj prá­vo na dos­ta­toč­ne od­ôvod­ne­nie roz­hod­nu­tia. V kon­krét­nom prí­pa­de to zna­me­ná, že kva­li­ta­tív­ne kri­té­ria práv­nej ar­gu­men­tá­cie, for­mál­nej lo­gi­ky a zro­zu­mi­teľ­nej od­po­ve­di je ne­vyh­nut­né oča­ká­vať aj od prí­ka­zu, vy­da­né­ho or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní. Na­po­kon, ten­to pred­pok­lad vy­plý­va aj z jed­not­li­vých us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho po­riad­ku:

 

-       pod­ľa § 182 Tres­tné­ho po­riad­ku, ak ten­to di­el neus­ta­no­vu­je nie­čo iné, pou­ži­jú sa na prí­kaz pri­me­ra­ne us­ta­no­ve­nia pr­vé­ho di­elu tej­to hla­vy o roz­sud­ku;

 

-       pod­ľa § 168 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku ak roz­su­dok ob­sa­hu­je od­ôvod­ne­nie, súd v ňom struč­ne uve­die, kto­ré sku­toč­nos­ti vzal za do­ká­za­né, o kto­ré dô­ka­zy svo­je skut­ko­vé zis­te­nia opie­ra a aký­mi úva­ha­mi sa spra­vo­val pri hod­no­te­ní vy­ko­na­ných dô­ka­zov, naj­mä ak si nav­zá­jom od­po­ru­jú. Z od­ôvod­ne­nia mu­sí byť zrej­mé, ako sa súd vy­rov­nal s ob­ha­jo­bou, pre­čo ne­vy­ho­vel návr­hom na vy­ko­na­nie ďal­ších dô­ka­zov a aký­mi práv­ny­mi úva­ha­mi sa spra­vo­val, keď po­su­dzo­val do­ká­za­né sku­toč­nos­ti pod­ľa prís­luš­ných us­ta­no­ve­ní zá­ko­na v otáz­ke vi­ny a tres­tu. Ak roz­su­dok ob­sa­hu­je ďal­šie vý­ro­ky, tre­ba od­ôvod­niť aj tie­to vý­ro­ky;

 

-       pod­ľa § 201 ods. 6 Tres­tné­ho po­riad­ku o od­ňa­tí a pri­ká­za­ní ve­ci me­dzi or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní roz­ho­du­je prí­ka­zom s pri­me­ra­ným od­ôvod­ne­ním.

 

Pre­to Sťa­žo­va­teľ oča­ká­val, že Prí­kaz, kto­rý prev­zal bu­de spĺňať všet­ky zá­ko­nom po­ža­do­va­né kri­té­riá, bu­de vnú­tor­ne ko­he­rent­ný, lo­gic­ky vy­svet­li­teľ­ný a zod­po­vie jas­ne a zro­zu­mi­teľ­ne všet­ky re­le­van­tné otáz­ky.

 

Opak však bol prav­dou.Sťa­žo­va­te­ľa v pr­vom ra­de prek­va­pi­lo, že­ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor bez ďal­šie­ho si os­vo­jil kon­šta­to­va­nie Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry a po­da­nie Sťa­žo­va­te­ľa z hľa­dis­ka je­ho ob­sa­hu po­sú­dil ako žia­dosť ob­vi­ne­né­ho o od­ňa­tie a pri­ká­za­nie ve­ci iné­mu or­gá­nu a nie ako ná­miet­ku za­uja­tos­ti vo­či oso­be špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, kto­rý v da­nej ve­ci do­zor ne­vy­ko­ná­va ani ako ná­miet­ku za­uja­tos­ti vo­či oso­be niek­to­ré­ho z os­tat­ných pro­ku­rá­to­rov.

 

Už v úvo­de ná­miet­ky za­uja­tos­ti (str. 2) to­tiž Sťa­žo­va­teľ uvá­dza : „...tým­to po­dá­vam ná­miet­ku za­uja­tos­ti vo­či všet­kým pro­ku­rá­to­rom Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR vrá­ta­ne Vás ako špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra a žia­dam, aby bo­li vy­lú­če­ní z vy­ko­ná­va­nia úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia v tres­tnej ve­ci ve­de­nej pod vy­ššie uve­de­nou spi­so­vou znač­kou.Ná­miet­ku za­uja­tos­ti od­ôvod­ňu­jem nas­le­dov­ne.“Zá­ro­veň v zá­ve­re ná­miet­ky (čl. 10) Sťa­žo­va­teľ uvá­dza: „Z dô­vo­dov uve­de­ných v tej­to ná­miet­ke vy­ššie pre­to žia­da­mo vy­lú­če­nie Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR z vy­ko­ná­va­nia úko­nov v pred­met­nom tres­tnom ko­na­ní...“ Z po­da­nia Sťa­žo­va­te­ľa ozna­če­né­ho ako ná­miet­ka za­uja­tos­ti te­da jed­noz­nač­ne vy­plý­va, že dô­vo­dom na vy­lú­če­nie Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR má byť za­uja­tosť špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra.

 

V roz­po­re s po­čia­toč­ným tvr­de­ním však sám ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor v ďal­šej čas­ti od­ôvod­ne­nia pri­chá­dza k rov­na­ké­mu zis­te­niu, že ide o ná­miet­ku za­uja­tos­ti, keď v Prí­ka­ze vý­slov­ne uvá­dza:

 

„....po­da­nie ob­vi­ne­né­ho, kto­rým na­mie­ta za­uja­tosť špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra ÚŠP

 

...v po­da­ní pou­ka­zu­je pri­már­ne na exis­ten­ciu za­uja­tos­ti špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra ÚŠP

 

...opod­stat­ne­nosť ná­miet­ky za­uja­tos­ti od­ôvod­ňu­je vý­rok­mi

 

...v sú­vis­los­ti s na­mie­ta­nou za­uja­tos­ťou ce­lé­ho or­gá­nu

 

...ob­vi­ne­ný ne­na­mie­ta za­uja­tosť kon­krét­ne­ho pro­ku­rá­to­ra ÚŠP

 

...ob­vi­ne­ný neuvie­dol v po­da­nej žia­dos­ti žiad­ne ta­ké sku­toč­nos­ti, kto­rý by od­ôvod­ňo­va­li po­chyb­nos­ti o nes­tran­nom ale­bo za­uja­tom ko­na­ní

 

...sa­mot­ná exis­ten­cia v mi­nu­los­ti me­dia­li­zo­va­ných vý­ro­kov špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra nie je re­le­van­tným dô­vo­dom na pre­zu­mo­va­nie za­uja­tos­ti ani do­zo­ru­jú­ce­ho pro­ku­rá­to­ra a anios­tat­ných pro­ku­rá­to­rov ÚŠP GP SR

 

...v ko­na­ní žiad­ne­ho z pro­ku­rá­to­rov toh­to úra­du vrá­ta­ne špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra ne­bo­li zis­te­né žiad­ne kon­krét­ne sku­toč­nos­ti, kto­ré by od­ôvod­ňo­va­li po­chyb­nosť o nes­tran­nom ale­bo ne­zau­ja­tom ko­na­ní...“

 

Sám ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor te­da ci­to­val sku­toč­nos­ti, od­ôvod­ňu­jú­ce skú­ma­nie otá­zok sú­vi­sia­cich so za­uja­tos­ťou.

 

Pre Sťa­žo­va­te­ľa je po­tom ne­po­cho­pi­teľ­né, ako mo­hol ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor dôjsť k zá­ve­ru, že po­da­nie Sťa­žo­va­te­ľa mož­no po­va­žo­vať iba za žia­dosť o od­ňa­tie a pri­ká­za­nie ve­ci a nie za ná­miet­ku za­uja­tos­ti. Z ob­sa­hu Prí­ka­zu to­tiž vy­plý­va, že po­da­ním Sťa­žo­va­teľ na­mie­tal nes­tran­nosť a ne­zau­ja­tosť špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra pre je­ho ve­rej­né vý­ro­ky a z dô­vo­du hie­rar­chie i za­uja­tosť všet­kých pro­ku­rá­to­rov Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SRa od­ňa­tie a pri­ká­za­nie ve­ci žia­dal ako nás­le­dok na­mie­ta­nej za­uja­tos­ti. 

 

11.4. Po­ru­še­nie prá­va na prís­tup k pro­ku­ra­tú­re v po­do­be nep­rí­pus­tné­ho vý­kla­du práv­nej nor­my

 

Pod­ľa sta­bi­li­zo­va­nej ju­di­ka­tú­ry ús­tav­né­ho sú­du (nap­rík­lad IV. ÚS 77/02) do ob­sa­hu zá­klad­né­ho prá­va na súd­nu ochra­nu pat­rí prá­vo kaž­dé­ho na to, aby sa v je­ho ve­ci roz­ho­do­va­lo pod­ľa re­le­van­tnej práv­nej nor­my, kto­rá má zá­klad v plat­nom práv­nom po­riad­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky ale­bo v ta­kých me­dzi­ná­rod­ných zmlu­vách, kto­ré Slo­ven­ská re­pub­li­ka ra­ti­fi­ko­va­la a bo­li vy­hlá­se­né spô­so­bom, kto­rý pred­pi­su­je zá­kon. Sú­čas­ne má kaž­dý prá­vo na to, aby sa v je­ho ve­ci vy­ko­nal vý­klad dot­knu­tej práv­nej nor­my, kto­rý je v sú­la­de s ús­ta­vou, čo je zá­klad­ným pred­pok­la­dom pre ús­tav­ne kon­for­mnú ap­li­ká­ciu tej­to práv­nej nor­my na zis­te­ný skut­ko­vý stav ve­ci (II. ÚS 410/06).

 

Od­hliad­nuc od to­ho, že­na­mie­ta­ný pos­tup Or­gá­nu ve­rej­nej mo­ci sa zú­žil len na vy­da­nie Prí­ka­zu, Sťa­žo­va­teľ pou­ka­zu­je na to, že Prí­kaz tr­pí zá­sad­nou va­dou v po­do­be nep­rí­pus­tnej inter­pre­tá­cie práv­nej nor­my uve­de­nej v § 23 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku.

 

Pod­ľa § 23 ods. 1 TP z dô­le­ži­tých dô­vo­dov mô­že byť vec prís­luš­né­mu sú­du od­ňa­tá a pri­ká­za­ná iné­mu sú­du to­ho is­té­ho dru­hu a stup­ňa.

 

Z da­né­ho us­ta­no­ve­nia vy­plý­va, že pred­pok­la­dom od­ňa­tia a pri­ká­za­nia ve­ci je exis­ten­cia dô­le­ži­tých dô­vo­dov. Ako vy­plý­va, z niž­šie uve­de­nej ju­di­ka­tú­ry, za dô­le­ži­té dô­vo­dy od­ňa­tia sa po­va­žu­je napr. za­uja­tosť or­gá­nu.

 

-       R 101/2000–II: Me­dzi dô­le­ži­té dô­vo­dy na od­ňa­tie a pri­ká­za­nie ve­ci v zmys­le § 23 Tres­tné­ho po­riad­ku pat­rí aj vy­lú­če­nie všet­kých sud­cov prís­luš­né­ho sú­du z roz­ho­do­va­nia. Na ta­ké roz­hod­nu­tie ale ne­pos­ta­ču­je, ak sú da­né dô­vo­dy uve­de­né v § 31 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku na vy­lú­če­nie z vy­ko­ná­va­nia úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia len niek­to­rých sud­cov prís­luš­né­ho sú­du z ko­na­nia. (Up­ra­ve­né zne­nie).

 

Sťa­žo­va­teľ však zá­ro­veň do­dá­va, žeu­ve­de­ný zá­ver o pot­re­be vy­lú­če­nia všet­kých sud­cov sa neap­li­ku­je na prí­pad Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR. Pri ňom, na roz­diel od sús­ta­vy sú­dov, prí­tom­nosť, hie­rar­chic­ké­ho, mo­nok­ra­tic­ké­ho a su­bor­di­nač­né­ho pos­ta­ve­nia to­tiž spô­so­bu­je, že už sa­mot­ná za­uja­tosť ve­dú­ce­ho pro­ku­rá­to­ra auto­ma­tic­ky kon­ta­mi­nu­je, a tým vy­lu­ču­je an­ga­žo­va­nosť i je­mu po­dria­de­ných pro­ku­rá­to­rov. Ten­to nás­le­dok je da­ný tým, že špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor z ti­tu­lu svo­jej neod­ňa­teľ­nej zá­kon­nej po­vin­nos­ti uve­de­nej v §30 ZoPPČP § 55e ZoP kon­tro­lu­je, us­mer­ňu­je a ria­di po­dria­de­ných pro­ku­rá­to­rov a v tej­to sú­vis­los­ti im vy­dá­va zá­väz­né po­ky­ny a prí­ka­zy.

 

-       R 80/2001: Dô­le­ži­tý­mi dô­vod­mi v zmys­le us­ta­no­ve­nia § 23 Tres­tné­ho po­riad­ku tre­ba ro­zu­mieť pre­dov­šet­kým ta­ké okol­nos­ti, kto­ré za­bez­pe­ču­jú nes­tran­nosť a ob­jek­ti­vi­tu súd­ne­ho ko­na­nia ako hlav­ný pred­pok­lad spra­vod­li­vé­ho roz­hod­nu­tia.

 

Ak je te­da pred­pok­la­dom od­ňa­tia ve­ci za­uja­tosť or­gá­nu, od­ňa­tiu mu­sí pred­chá­dzať roz­hod­nu­tie o za­uja­tos­ti, v da­nom prí­pa­de o ná­miet­ke za­uja­tos­ti vzne­se­nej Sťa­žo­va­te­ľom. To sa však v prí­pa­de Sťa­žo­va­te­ľa nes­ta­lo.

 

Or­gán ve­rej­nej mo­ci roz­ho­dol Prí­ka­zom eš­te pred­tým, než doš­lo k roz­hod­nu­tiu o ná­miet­ke za­uja­tos­ti. Pod­ľa Sťa­žo­va­te­ľa nie je prí­pus­tné, aby ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor obi­šiel ini­cia­tí­vu Sťa­žo­va­te­ľa tým, že je­ho po­da­nie po­sú­di na­mies­to ná­miet­ky za­uja­tos­ti ako žia­dosť o od­ňa­tie, v kto­rej si sám pre­ju­di­ciál­ne po­sú­di otáz­ku za­uja­tos­ti. Ta­ký pos­tup je nut­né po­va­žo­vať za nep­rí­pus­tnú inter­pre­tá­ciu práv­nej nor­my, resp. za ohý­ba­nie prá­va. Na­mie­ta­ný Prí­kaz je pot­reb­né po­va­žo­vať aj z toh­to dô­vo­du za práv­ny akt od­po­ru­jú­ci ús­ta­ve.

 

11.5.                   Po­ru­še­nie prá­va na spra­vod­li­vý pro­ces v po­do­be svoj­vô­le Prí­ka­zu

 

V prí­pa­de, ak ús­tav­ný súd po­sú­di pos­tup Or­gá­nu ve­rej­nej mo­ci ako správ­ny a zá­kon­ný, Sťa­žo­va­teľ pou­ka­zu­je aj na nes­práv­ne vy­hod­no­te­nie otáz­ky exis­ten­cie dô­le­ži­tých dô­vo­dov v po­do­be za­uja­tos­ti.

 

Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor v Prí­ka­ze uvie­dol:

 

„Sa­mot­ná exis­ten­cia v mi­nu­los­ti me­dia­li­zo­va­ných vý­ro­kov špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra o oso­be Sťa­žo­va­te­ľa pred je­ho nás­tu­pom do fun­kcie špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra nie je re­le­van­tným dô­vo­dom na pre­zu­mo­va­nie za­uja­tos­tia­ni do­zo­ru­jú­ce­ho pro­ku­rá­to­ra a ani os­tat­ných pro­ku­rá­to­rov ÚŠP GP SR.

 

...v ko­na­ní žiad­ne­ho z pro­ku­rá­to­rov toh­to úra­du vrá­ta­ne špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra ne­bo­li zis­te­né žiad­ne kon­krét­ne sku­toč­nos­ti, kto­ré by od­ôvod­ňo­va­li po­chyb­nosť o nes­tran­nom ale­bo ne­zau­ja­tom ko­na­níkto­ré­ho­koľ­vek z nich...“

 

Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor po­dal pod­ľa Sťa­žo­va­te­ľa ne­dos­ta­toč­nú od­po­veď na roz­siah­lu ar­gu­men­tá­ciu Sťa­žo­va­te­ľa, pou­ka­zu­jú­cu na za­uja­tosť špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, resp. tej­to sa úče­lo­vo vy­hol, v dôs­led­ku čo­ho je je­ho roz­hod­nu­tie nep­res­kú­ma­teľ­né. V pr­vom ra­de Sťa­žo­va­te­ľo­vi ne­pos­ky­tol práv­ny ná­zor na tzv. Teóriu zda­nia[7], kto­rá sa má up­lat­ňo­vať aj pri roz­ho­do­va­ní pro­ku­rá­to­ra o je­ho ne­zau­ja­tos­ti v zmys­le § 31 Tres­tné­ho po­riad­ku. Rov­na­ko tak sa ne­vys­po­ria­dal s roz­sia­hlou ju­di­ka­tú­rou ESĽP, pod­po­ru­jú­cou Teóriu zda­nia. Všet­ky Sťa­žo­va­te­ľo­ve ar­gu­men­ty to­tiž vy­vra­ca­jú nes­tran­nosť špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra prá­ve s pou­ka­zom na je­ho :

 

1. pô­so­be­nie v exeku­tí­ve, kde vy­tvá­ral zoz­nam osôb or­ga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu, kam za­ra­dil aj Sťa­žo­va­te­ľa –to pred­sta­vu­jú ob­jek­tív­ne okol­nos­ti, na zá­kla­de kto­rých sa mô­že ja­viť, že je za­uja­tý;

 

2. mi­nu­lé vý­ro­ky na ad­re­su Sťa­žo­va­te­ľa - tie pred­sta­vu­jú sub­jek­tív­ne okol­nos­ti, na zá­kla­de kto­rých sa ja­ví, že je za­uja­tý.

 

Uve­de­né vý­ro­ky prek­ra­ču­jú všeo­bec­ne uz­ná­va­nú hra­ni­cu či li­mit slo­bo­dy slo­va, v kto­rých rám­ci sa mož­no do­pus­tiť i vý­ro­kov zne­po­ko­ju­jú­cich a zra­ňu­jú­cich. Špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor bez ro­zum­né­ho dô­vo­du a bez akých­koľ­vek dô­ka­zov svo­ji­mi vý­rok­mi za­sia­hol česť a dôs­toj­nosť Sťa­žo­va­te­ľa. Nej­de te­da o sa­mot­né vý­ro­ky, z kto­rých by bo­lo mož­né v už exis­tu­jú­com ko­na­ní vy­vo­dzo­vať aprio­ri ná­zor to­ho, kto ich eš­te mať ne­má a má byť ne­zau­ja­tý. Ide či pres­nej­šie iš­lo o jed­noz­nač­né ve­rej­né vy­me­dzenia JUDr. Lip­ši­ca vo­či Sťa­žo­va­te­ľo­vi ako ab­so­lút­ne bez­úhon­nej oso­be, čo ne­mož­no ozna­čiť inak ako hru­bé uráž­ky. Prav­de­po­dob­ne te­da ako po­ru­še­nie § 11 Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka. A ne­mož­no ani pre­hlia­dať, že JUDr. Lip­šic bol v do­be, ke­dy vý­ro­ky pres­ne špe­ci­fi­ko­va­né v ná­miet­ke za­uja­tos­ti ad­vo­kát a zjav­ne pre­zen­to­val svo­ju kan­ce­lá­riu ako sub­jekt bo­ju­jú­ci pro­ti ta­kým, ako je Sťa­žo­va­teľ. 

 

Ne­mož­no opo­me­núť ani to, že niek­to­ré z uráž­li­vých vý­ro­kov po­chá­dza­jú z ob­do­bia tes­ne pred­chá­dza­jú­ce­ho voľ­be JUDr. Lip­ši­ca do fun­kcie špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra (1.2.2020). Dô­vod­ne sa te­da mož­no dom­nie­vať, že te­raj­ší špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor už vte­dy pra­co­val na svo­jom ob­ra­ze od­por­cu tých, kto­rí po­ru­šu­jú zá­ko­ny. Čo by ur­či­te bo­lo úpl­ne v po­riad­ku a nao­pak žia­dú­ci pred­pok­lad pre voľ­bu do fun­kcie špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra. Te­da to­ho, kto ne­ma­lú časť toh­to bo­ja bu­de reali­zo­vať a mať k to­mu ne­ma­lé prá­vo­mo­ci. Čo ale roz­hod­ne nie je v po­riad­ku je, že JUDr. Lip­šic sa nie­len šty­li­zo­val do ro­le bo­jov­ní­ka, ale mi­ni­mál­ne v prí­pa­de Sťa­žo­va­te­ľa úpl­ne ad­res­ne uvá­dzal, s kým bo­jo­val a kto je po­ru­šo­va­teľ zá­ko­na. Te­da de­monštro­val v tom­to sme­re úpl­ne jas­nú pred­sta­vu. A de­monštro­val ju tak os­tro a ne­kom­pro­mis­ne, že to te­raz nut­ne ve­die nie­len k po­chyb­nos­tiam o je­ho ne­zau­ja­tos­ti ako špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, ale aj k pres­ved­če­niu, že ani ne­mô­že ko­nať inak než v du­chu tých­to os­trých vý­ro­kov na ad­re­su Sťa­žo­va­te­ľa. Ak to mož­no inter­pre­to­vať skôr v emoč­nej ro­vi­ne, JUDr. Lip­šic dl­ho­do­bo de­monštro­val svo­ji­mi ve­rej­ný­mi vý­rok­mi od­por k oso­be Sťa­žo­va­te­ľa a svo­je pres­ved­če­nie, že je to v pod­sta­te us­ved­če­ný zlo­či­nec, že je vy­lú­če­né, aby sa dnes k ne­mu sprá­val inak než prá­ve ako k us­ved­če­né­mu zlo­čin­co­vi. Te­da v žiad­nom prí­pa­de nes­tran­ne. Čo ne­mož­no ozna­čiť inak, než že ta­ký prís­tup a pos­tup ve­rej­ne sľú­bil. Po­tom by ale ne­ma­lo zmy­sel po­chy­bo­vať o tom, či snáď nie je ne­zau­ja­tý, keď sám jas­ne uvie­dol, že je.

 

Sťa­žo­va­teľ po­va­žu­je za úpl­ne ne­dos­ta­toč­né, ak sa ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor us­po­ko­jil s pí­som­ným vy­jad­re­ním špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, že sa ne­cí­ti byť v pred­met­nej ve­ci za­uja­tý a ne­ref­lek­tu­je na to, či sa aj tak ja­ví. Prá­ve na tú­to sku­toč­nosť upo­zor­ňu­je spo­me­nu­tá ju­di­ka­tú­ra ESĽP a pod­mie­ňu­je ju ne­vyh­nut­nos­ťou vy­ko­na­nia sub­jek­tív­ne­ho a ob­jek­tív­ne­ho tes­tu.Roz­ho­du­jú­ce však nie je sub­jek­tív­ne sta­no­vis­ko, ale exis­ten­cia ob­jek­tív­nych sku­toč­nos­tí, so zre­te­ľom na kto­ré mô­žu vzni­kať po­chyb­nos­ti o nes­tran­nos­ti.Ne­mož­no sa us­po­ko­jiť len so sub­jek­tív­nym hľa­dis­kom nes­tran­nos­ti, ale je pot­reb­né skú­mať, či da­ná oso­ba pos­ky­tu­je zá­ru­ky nes­tran­nos­ti aj z ob­jek­tív­ne­ho hľa­dis­ka, te­da či mož­no usu­dzo­vať, že by za­uja­tá moh­la byť.

 

V tom­to oh­ľa­de Sťa­žo­va­teľ opäť pou­ka­zu­je na prík­la­dy z ju­di­ka­tú­ry za­hra­nič­ných i tu­zem­ských sú­dov, v kto­rej bo­la up­lat­ne­ná tzv. Teória zda­nia. V tom­to sme­re pod­ľa Sťa­žo­va­te­ľa nie je pre­káž­kou, že v ci­to­va­ných roz­hod­nu­tiach bo­la pred­me­tom po­sú­de­nia ne­zau­ja­tosť sud­cov a nie pro­ku­rá­to­rov. To­tiž ob­jek­tív­na strán­ka za­uja­tos­ti ako sú­časť Teórie zda­nia pred­pok­la­dá skú­ma­nie z poh­ľa­du, či mož­no mať po­chyb­nos­ti o ne­zau­ja­tos­ti sud­cu.

 

Ak si to­to pra­vid­lo prek­lo­pí­me do ro­vi­ny Tres­tné­ho po­riad­ku, zis­tí­me, že práv­na nor­ma uve­de­ná v us­ta­no­ve­ní § 31 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku ob­sa­hu­je úpl­ne iden­tic­ké kri­té­rium skú­ma­nia za­uja­tos­ti tak v prí­pa­de sud­cov ako aj v prí­pa­de pro­ku­rá­to­rov. Viď di­kcia z vy­ko­ná­va­nia úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia je vy­lú­če­ný sud­ca ale­bo prí­se­dia­ci sud­ca (ďa­lej len „prí­se­dia­ci“), pro­ku­rá­tor, po­li­cajt, pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník, vy­šší súd­ny úrad­ník, súd­ny ta­jom­ník, asis­tent pro­ku­rá­to­ra a za­pi­so­va­teľ, u kto­ré­ho mož­no mať po­chyb­nosť o ne­zau­ja­tos­ti...

 

Pre­to ju­di­ka­tú­ru ESĽP, ús­tav­né­ho či naj­vyš­šie­ho sú­du tý­ka­jú­cu sa za­uja­tos­ti sud­cov mož­no v pl­nej mie­re ana­lo­gic­ky ap­li­ko­vať aj na prí­pad špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra. Te­raz späť k už spo­me­nu­tej ju­di­ka­tú­re ESĽP :

 

-       In­dra pro­ti  Slo­ven­sku (roz­su­dok z 1. feb­ruára 2005). Sťa­žo­va­teľ In­dra sa v ko­na­ní pred ESĽP sťa­žo­val, že sud­ky­ňa S., kto­rá bo­la člen­kou troj­člen­né­ho se­ná­tu mes­tské­ho sú­du, kto­rý v ro­ku 1985 od­mie­tol od­vo­la­nie sťa­žo­va­te­ľa v ko­na­ní tý­ka­jú­com sa pre­pus­te­nia z je­ho pra­cov­né­ho po­me­ru v ro­ku 1982, sa nes­kôr zú­čas­tni­la ako člen­ka se­ná­tu naj­vyš­šie­ho sú­du na pre­jed­ná­va­ní sťa­žo­va­te­ľov­ho do­vo­la­nia v re­ha­bi­li­tač­nom ko­na­ní tý­ka­jú­com sa toh­to pre­pus­te­nia. Po­kiaľ ide o ob­jek­tív­ne kri­té­rium, ESĽP sa dom­nie­val, že do úva­hy mu­sí byť vza­tá sku­toč­nosť, že pô­vod­né ko­na­nie aj re­ha­bi­li­tač­né ko­na­nie sa vzťa­ho­va­li na rov­na­ké sku­toč­nos­ti. To moh­lo pod­ľa ná­zo­ru Sú­du vy­vo­lať u sťa­žo­va­te­ľa od­ôvod­ne­né oba­vy, že sud­ky­ňa S. ne­bu­de pris­tu­po­vať k je­ho prí­pa­du s po­ža­do­va­nou nes­tran­nos­ťou. Z poh­ľa­du ESĽP tie­to okol­nos­ti ob­jek­tív­ne od­ôvod­ňo­va­li sťa­žo­va­te­ľo­ve oba­vy, že sud­ky­ni S. chý­ba pot­reb­ná nes­tran­nosť.

 

-       Neš­ťák pro­ti Slo­ven­sku (roz­su­dok z 27. feb­ruára 2007). ESĽP pri­po­me­nul, že hlav­ným dô­vo­dom sťa­žo­va­te­ľo­vej ná­miet­ky bo­lo, že sud­co­via kraj­ské­ho sú­du, kto­rí roz­ho­do­va­li o je­ho od­vo­la­ní, pred­tým roz­ho­do­va­li o otáz­kach tý­ka­jú­cich sa je­ho väz­by a už vop­red bo­li to­ho ná­zo­ru, čo aj vy­slo­vi­li, že spá­chal pred­met­ný trest­ný čin. V tom­to prí­pa­de na­pad­nu­tý se­nát kraj­ské­ho sú­du vy­slo­vil vý­ro­ky, kto­ré naz­na­čo­va­li, že sťa­žo­va­teľ sa do­pus­til uve­de­né­ho tres­tné­ho či­nu eš­te pred­tým, ako bo­lo ko­na­nie pro­ti ne­mu skon­če­né. Tie­to vy­jad­re­nia bo­li uve­de­né v roz­hod­nu­tí, kto­ré nas­le­do­va­lo po ne­ve­rej­nom za­sad­nu­tí, na kto­rom sa zú­čas­tni­la pro­ku­ra­tú­ra, ale na kto­rom sa ne­moh­la zú­čas­tniť ob­ha­jo­ba. ESĽP zis­til, že vy­slo­ve­nie ta­kých­to vý­ro­kov v da­nom kon­texte moh­lo vy­vo­lať od­ôvod­ne­nú a ob­jek­tív­ne os­pra­vedl­ni­teľ­nú oba­vu oh­ľa­dom nes­tran­nos­ti toh­to sú­du. V pre­jed­ná­va­nom prí­pa­de ten is­tý se­nát kraj­ské­ho sú­du za­mie­tol sťa­žo­va­te­ľo­vo od­vo­la­nie, pro­ti kto­ré­mu ne­bol prí­pust­ný ďal­ší riad­ny op­rav­ný pros­trie­dok a uz­na­nie vi­ny a je­ho od­sú­de­nie na­do­bud­lo prá­vop­lat­nosť. ESĽP pre­to dos­pel k zá­ve­ru, že doš­lo k po­ru­še­niu sťa­žo­va­te­ľov­ho prá­va pod­ľa člán­ku 6 ods. 1 Do­ho­vo­ru na ko­na­nie pred nes­tran­ným sú­dom.

 

Sťa­žo­va­teľ pri­po­mí­na k obom vy­ššie uve­de­ným prí­pa­dom, že z me­dia­li­zo­va­ných vý­ro­kov špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra je zrej­mé, že sa prí­pad­mi Sťa­žo­va­te­ľa za­obe­ral už po­čas pô­so­be­nia na Mi­nis­ter­stve spra­vod­li­vos­ti SR, pri­čom Sťa­žo­va­te­ľa v tej­to sú­vis­los­ti ozna­čil ako čle­na zlo­či­nec­kej sku­pi­ny.

 

-       Pro­co­la pro­ti Luxem­bur­sku (roz­su­dok z 28. sep­tem­bra 1995, ods. 45) a vo ve­ci McGon­nell pro­ti  Spo­je­né­mu krá­ľov­stvu (roz­su­dok z 8. feb­ruára 2000, ods. 55 – 58), v kto­rých ESĽP dos­pel k zá­ve­ru, že ku­mu­lá­cia le­gis­la­tív­nych a súd­nych fun­kcií je v roz­po­re s prin­cí­pom nes­tran­nos­ti. Vo ve­ci Pro­co­la šty­ria sud­co­via Štát­nej ra­dy ap­li­ko­va­li pri roz­ho­do­va­ní zá­kon, pri príp­ra­ve kto­ré­ho bo­li čin­ní ako po­rad­co­via vlá­dy. ESĽP dos­pel k zá­ve­ru, že uve­de­né ku­mu­lo­va­nie fun­kcií moh­lo op­ráv­ne­ne vy­vo­lať po­chyb­nosť o nes­tran­nos­ti sú­du.

 

V tom­to oh­ľa­de Sťa­žo­va­teľ pri­po­mí­na, že to bol prá­ve špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor, kto­rý vy­tvo­ril za svoj­ho pô­so­be­nia vo fun­kcii mi­nis­tra spra­vod­li­vos­ti návrh re­ko­di­fi­ká­cie Tres­tné­ho zá­ko­na a Tres­tné­ho po­riad­ku, sú­čas­ťou kto­ré­ho bo­lo aj kreo­va­nie Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry a Špe­ciál­ne­ho sú­du. Ako špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor te­da v sú­čas­nos­ti ap­li­ku­je zá­ko­ny, kto­ré prip­ra­vo­val a za­stá­va fun­kciu v úra­de, kto­ré­ho kreo­va­nie navr­hol a na je­ho vzni­ku sa vý­znam­nou mie­rou po­die­ľal. Pod­ľa ná­zo­ru Sťa­žo­va­te­ľa je tým­to po­ru­še­ný prin­cíp nes­tran­nos­ti.Tá­to ná­miet­ka by ur­či­te ne­bo­la dô­vod­ná bez vy­ššie opí­sa­né­ho kon­textu. To­tiž JUDr. Lip­šic prip­ra­vo­val  ur­či­tý exeku­tív­ny me­chan­izmus, av­šak ne­po­chyb­ne s ve­do­mím, že by mal pos­lú­žiť pro­ti Sťa­žo­va­te­ľo­vi.

 

Sťa­žo­va­teľ vo svo­jej ná­miet­ke pou­ká­zal prá­ve na prí­pa­dy, ke­dyob­sah ob­dob­ných vy­jad­re­ní vy­slo­ve­ných sud­com v rám­ci je­ho pre­chá­dza­jú­ce­ho pô­so­be­nia vo ve­rej­nej fun­kcii pos­lan­ca Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, sme­ru­jú­ci pro­ti kon­krét­nej oso­be, resp. ne­ga­tív­ne hod­no­te­nie (vy­jad­re­nie) osob­nos­tných (vlas­tnos­tí) ale­bo od­bor­ných (schop­nos­tí) kva­lít tej­to oso­by, kto­rá sa nás­led­ne sta­ne účas­tní­kom ko­na­nia, v kto­rom má o jej prá­vach a prá­vom chrá­ne­ných zá­uj­moch roz­ho­do­vať uve­de­ný sud­ca,mô­že mať za nás­le­dok vy­vo­la­nie od­ôvod­ne­ných po­chyb­nos­tí tej­to oso­by ako účas­tní­ka, tý­ka­jú­cich sa nes­tran­nos­ti toh­to sud­cu vo­či nej pri roz­ho­do­va­ní v jej ve­ci (Uz­ne­se­nie Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 20. ok­tób­ra 2010, sp. zn. I. ÚS 352/2010-6).

 

Spo­me­nu­tý prí­pad je ako­by od­zr­kad­le­ním prí­pa­du špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, kto­rý v pred­chá­dza­jú­com pô­so­be­ní v exeku­tí­ve ozna­čil Sťa­žo­va­te­ľa ti­tul­mi, kto­ré sú pred­me­tom sú­čas­né­ho vy­šet­ro­va­nia, kto­ré do­zo­ru­je Úrad špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR. Zá­ro­veň vý­ko­nom svo­jich zá­kon­ných po­vin­nos­tí v pô­sob­nos­ti ve­dú­ce­ho pro­ku­rá­to­ra kon­tro­lu­je, ria­di a or­ga­ni­zu­je po­dria­de­ných pro­ku­rá­to­rov, kto­rí tým de fac­to zdie­ľa­jú je­ho za­uja­tosť, keď­že po­ky­ny a prí­ka­zy, kto­ré v tej­to sú­vis­los­ti vy­dá­va resp. v bu­dúc­nos­ti vy­dá sú pre nich zá­väz­né!

 

Tak­tiež Sťa­žo­va­teľ pou­ká­zal nap­rí­pad za­uja­tos­ti sud­cu pre je­ho skor­šie vy­jad­re­nia k ob­vi­ne­ným oso­bám je vy­lú­če­nie sud­cu Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, Ju­ra­ja Kli­men­ta z roz­ho­do­va­nia o ob­vi­ne­ných v kau­ze Búr­ka. Ten svo­jím vý­ro­kom o han­be za­dr­ža­ných a ob­vi­ne­ných pod­ľa ne­ho po­ru­šil prin­cíp pre­zum­pcie ne­vi­ny ob­vi­ne­ných. „Ak sud­ca ve­do­mý si, že v kon­krét­nej ve­ci, kto­rá bo­la me­diál­ne vý­raz­nou mie­rou pre­zen­to­va­ná, poz­na­júc pred­met ko­na­nia, ako aj oso­by, kto­rých sa tres­tné stí­ha­nie do­tý­ka, vy­hlá­si na ich ad­re­su, že by sa ma­li han­biť za to, že bo­li za­dr­ža­ní, ob­vi­ne­ní a niek­to­rí z nich i vza­tí do väz­by, pre­zu­mu­je tým, že ta­ké­to ko­na­nie od­su­dzu­je, diš­tan­cu­je sa od ne­ho a nie je to ko­na­nie, kto­ré by bo­lo pre ne­ho pri­ja­teľ­né.“

 

Ako bo­lo uve­de­né,de­sig­no­va­ný špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor v ob­do­bí pred svo­jim vy­me­no­va­ním do toh­to úra­du na­ďa­lej pok­ra­čo­val vo vy­jad­ro­va­ní sa k oso­be Sťa­žo­va­te­ľa, z čo­ho vy­plý­va exis­ten­cia okol­nos­tí na­rú­ša­jú­cich je­ho nes­tran­nosť a vy­vo­lá­va zá­važ­né po­chyb­nos­ti o je­ho ne­zau­ja­tos­ti.

 

Sub­jek­tív­ny a ob­jek­tív­ny test pri po­su­dzo­va­ní sťaž­nos­tí na po­ru­še­nie prá­va na nes­tran­ný súd pri­tom up­lat­ňu­je vo svo­jej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti aj sa­mot­ný ús­tav­ný súd :

 

-       III. ÚS 24/05 z 13. ap­rí­la 2005, v kto­rom ús­tav­ný súd dos­pel k zá­ve­ru, že naj­vyš­ší súd po­ru­šil prá­va sťa­žo­va­te­ľa na pre­ro­ko­va­nie ve­ci nes­tran­ným sú­dom. Exis­to­va­li po­chyb­nos­ti práv­ne­ho zá­stup­cu o ne­zau­ja­tos­ti sud­ky­ne JUDr. K. S. s oh­ľa­dom na po­mer sud­ky­ne k práv­ne­mu zá­stup­co­vi ža­lo­va­né­ho v spo­re o ochra­nu osob­nos­ti, a to z dô­vo­du, že ten za­stu­po­val ako práv­ny zá­stup­ca Ing. J. L., kto­ré­ho sud­ky­ňa JUDr. K. S. ža­lu­je v práv­nej ve­ci ochra­ny osob­nos­ti za vý­ro­ky, kto­ré Ing. J. L. uvie­dol na mar­go jej pos­tu­pu v spo­re Union ban­ka c/a Slo­ven­ský ply­ná­ren­ský prie­my­sel. Ústav­ný súd poz­na­me­nal, že uz­ne­se­nie naj­vyš­šie­ho sú­du z 28. ja­nuá­ra 2004 ma­lo byť v otáz­ke dô­vo­dov, pre­čo sud­ky­ňa kraj­ské­ho sú­du nie je vy­lú­če­ná, jas­né a zrej­mé s pri­hliad­nu­tím na zá­važ­nosť toh­to roz­hod­nu­tia a aj s oh­ľa­dom na to, že pro­ti to­mu­to uz­ne­se­niu od­vo­la­nie nie je prí­pus­tné. Naj­vyš­ší súd sa mal pod­ľa ús­tav­né­ho sú­du pod­rob­nej­šie za­obe­rať otáz­kou ob­jek­tív­nej strán­ky za­uja­tos­ti zá­kon­nej sud­ky­ne, ako aj oboz­ná­miť sa so spi­som ko­na­nia o ochra­nu osob­nos­ti a až po dôk­lad­nom zis­te­ní skut­ko­vé­ho sta­vu vy­dať roz­hod­nu­tie, či je zá­kon­ná sud­ky­ňa vy­lú­če­ná ale­bo nie, a to­to roz­hod­nu­tie pod­rob­ne od­ôvod­niť, po­kiaľ ide o dô­vo­dy na vy­lú­če­nie, resp. ne­vy­lú­če­nie zá­kon­nej sud­ky­ne tý­ka­jú­ce sa ob­jek­tív­nej strán­ky za­uja­tos­ti.

 

Po­dob­nosť uve­de­né­ho prí­pa­du s ve­cou Sťa­žo­va­te­ľa sa po­do­bá ak­ti­vi­te špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, kto­rý sa po­čas pô­so­be­nia v po­li­tic­kej exeku­tí­ve po­die­ľal na vy­tvo­re­ní zoz­na­mu osôb or­ga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu, me­dzi kto­ré za­ra­dil i Sťa­žo­va­te­ľa. 

 

 -       Ná­lez III. ÚS 46/04 z 20. ap­rí­la 2005, v kto­rom dos­pel ús­tav­ný súd k zá­ve­ru o po­ru­še­ní prá­va sťa­žo­va­teľ­ky na pre­ro­ko­va­nie ve­ci nes­tran­ným sú­dom. Ústav­ný súd uvie­dol, že v kon­krét­nych okol­nos­tiach uve­de­nej ve­ci ok­res­ný súd tým, že nep­re­jed­nal ná­miet­ku za­uja­tos­ti vzne­se­nú sťa­žo­va­teľ­kou po­da­ním do­ru­če­ným sú­du 14. mar­ca 1994, ho­ci roz­su­dok o ob­me­dze­ní spô­so­bi­los­ti sťa­žo­va­teľ­ky na práv­ne úko­ny zo 14. ap­rí­la 1993 na­do­bu­dol prá­vop­lat­nosť až 26. jú­la 1994 (te­da v ča­se vzne­se­nia ná­miet­ky za­uja­tos­ti sťa­žo­va­teľ­ka eš­te ne­bo­la prá­vop­lat­ne ob­me­dze­ná v spô­so­bi­los­ti na práv­ne úko­ny), doš­lo ne­ko­na­ním ok­res­né­ho sú­du k de­ne­ga­tioius­ti­tiae (od­miet­nu­tiu spra­vod­li­vos­ti) tým, že ok­res­ný súd sa ná­miet­kou sťa­žo­va­teľ­ky vô­bec ne­zao­be­ral v ča­se, keď bol po­vin­ný v sú­la­de s plat­ným prá­vom v da­nej ve­ci ko­nať, a zá­ro­veň uve­de­ným pos­tu­pom sťa­žo­va­teľ­ka ne­ma­la mož­nosť ob­ra­ny pro­ti uve­de­nej ne­čin­nos­ti ok­res­né­ho sú­du po­da­ním op­rav­né­ho pros­tried­ku pro­ti uz­ne­se­niu o pre­ru­še­ní ko­na­nia.

 

Spo­me­nu­tým ná­le­zom Sťa­žo­va­teľ zdô­raz­ňu­je pot­re­bu roz­hod­núť o je­ho ná­miet­ke za­uja­tos­ti, o kto­rej Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR od­mie­tol ko­nať.

 

Up­lat­ňo­va­nie Teórie zda­nia pri po­su­dzo­va­ní mož­nej za­uja­tos­ti vy­plý­va aj z uz­ne­se­nia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR zo 16. augus­ta 2002 sp. zn. Ndt 58/02. Naj­vyš­ší súd uve­de­ným uz­ne­se­ním roz­ho­dol, že pred­sed­níč­ka se­ná­tu kraj­ské­ho sú­du JUDr. S. S. je vy­lú­če­ná z vy­ko­ná­va­nia úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia v tres­tnej ve­ci ob­vi­ne­né­ho Ing. I. L., ve­de­nej na Kraj­skom sú­de v B. pod sp. zn. 1 T PT 25/01 pod­ľa § 30 ods. 1 TP. Av­šak okol­nos­ťa­mi ko­na­nia za­in­te­re­so­va­ných or­gá­nov, naj­mä pre­be­ra­nie ma­te­riá­lu na mi­nis­ter­stve spra­vod­li­vos­ti 17. jú­la 2002 pod­pred­se­dom kraj­ské­ho sú­du za prí­tom­nos­ti sud­cu – pred­se­du se­ná­tu Kraj­ské­ho sú­du v B. JUDr. I. Š., do 2. jú­la 2002 ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa sek­cie tres­tné­ho prá­va mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti, kde v ro­koch 1999 a 2000 bo­la na stá­ži JUDr. S. S., bo­la všeo­bec­ne na­vo­de­ná si­tuácia, kto­rá reál­ne moh­la de­ter­mi­no­vať ko­na­nie a roz­ho­do­va­nie kraj­ské­ho sú­du. Vý­znam­né, resp. roz­ho­du­jú­ce z hľa­dis­ka po­su­dzo­va­nia vzne­se­nej ná­miet­ky za­uja­tos­ti kon­krét­nej súd­nej oso­by, t. j. pred­sed­níč­ky se­ná­tu kraj­ské­ho sú­du, však bo­lo vy­jad­re­nie pod­pred­se­du kraj­ské­ho sú­du JUDr. T. K. 20. jú­la 2002: „Roz­hod­li sme sa vy­dať za­tý­ka­cí roz­kaz...,“ po­sil­ne­nej je­ho vý­ro­kom pred roz­hod­nu­tím o väz­be, že pod­ľa je­ho ná­zo­ru dô­vo­dy väz­by sú da­né, v kon­texte s vy­jad­re­ním mi­nis­tra spra­vod­li­vos­ti z 19. jú­la 2002 v roz­hla­so­vej sta­ni­ci OKEY, že „... sú všet­ky dô­vo­dy pre to, aby bo­la uva­le­ná väz­ba“ v súhr­ne pred­sta­vu­jú okol­nos­ti, kto­ré sú spô­so­bi­lé vy­vo­lať znač­né po­chyb­nos­ti o ob­jek­ti­vi­te a nes­tran­nos­ti ko­na­nia a roz­ho­do­va­nia pro­ces­nej sud­ky­ne – pred­sed­níč­ky se­ná­tu Kraj­ské­ho sú­du v B. – v dôs­led­ku jej vzťa­hu k ve­ci, čo je pod­ľa § 30 ods. 1 TP zá­kon­ným dô­vo­dom na jej vy­lú­če­nie z vy­ko­ná­va­nia úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia v da­nej ve­ci.

 

Ana­lo­gic­ky k spo­me­nu­té­mu roz­hod­nu­tiu sa špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor pod­ľa Sťa­žo­va­te­ľa dis­kva­li­fi­ko­val z roz­ho­do­va­nia vo ve­ci me­dia­li­zo­va­ný­mi vý­rok­mi na ad­re­su Sťa­žo­va­te­ľa, keď už po­čas pô­so­be­nia na Mi­nis­ter­stve spra­vod­li­vos­ti SR ozna­čil Sťa­žo­va­te­ľa za čle­na zlo­či­nec­kej sku­pi­ny.

 

S oh­ľa­dom na uve­de­né pre­to pí­som­né vy­jad­re­nie špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra ad­re­so­va­né ge­ne­rál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi so spi­som, že sa ne­cí­ti byť za­uja­tý, neob­sto­jív po­rov­na­ní s je­ho pre­chá­dza­jú­ci­mi vý­rok­mi, kto­ré us­ku­toč­nil v mi­nu­los­ti ako člen exeku­tí­vy, resp. pos­la­nec a ad­vo­kát. Špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor te­da ne­mô­že ús­peš­ne prejsť tes­tom ob­jek­tív­ne­ho hľa­dis­ka Teórie zda­nia, le­bo s oh­ľa­dom na je­ho pô­so­be­nie v exeku­tí­ve sa prá­ve pre je­ho vý­ro­ky mô­že ja­viť, resp. mož­no z nich usu­dzo­vať, že špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor by mo­hol byť za­uja­tý. Od­ôvod­ne­nie Prí­ka­zu pre­to ne­dá­va Sťa­žo­va­te­ľo­vi zá­ru­ku v tom, že príp­rav­né ko­na­nie ve­die ne­zá­vis­lý a nes­tran­ný pro­ku­rá­tor.

 

Mož­no snáď i do­dať, že je mož­né veľ­mi ús­peš­ne po­chy­bo­vať o prav­di­vos­ti toh­to vy­hlá­se­nia špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra. O tom, aké vý­ro­ky v mi­nu­los­ti špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor ad­re­so­val Sťa­žo­va­te­ľo­vi a čo z to­ho mož­no vy­vo­dzo­vať bo­lo uve­de­né vy­ššie. Tie­to vý­ro­ky bo­li buď pre­ja­vom vnú­tor­né­ho pres­ved­če­nia špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra ale­bo dek­la­rá­ciou už spo­me­nu­té­ho po­li­tic­ké­ho prog­ra­mu, kto­ré­ho kon­krét­nym bo­dom je pos­tih Sťa­žo­va­te­ľa za je­ho zjav­nék­ri­mi­nál­ne sprá­va­nie. Za vy­lú­če­né mož­no po­va­žo­vať, že by za pár dní ale­bo me­sia­cov aký­koľ­vek člo­vek zme­nil svo­je vnú­tor­né pres­ved­če­nie, kto­ré pred­tým vy­jad­ro­val dl­ho­do­bo a s ta­kou expre­si­vi­tou. Na si­tuá­cii by nič nez­me­ni­lo ani to, ak by te­raj­ší špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor  iba pred­stie­ral od­por ku Sťa­žo­va­te­ľo­vi, aby si tým za­is­til akú­si po­pu­la­ri­tu či zvý­šil šan­cu na me­no­va­nie do te­raj­šej fun­kcie. Po­tom je za­se vy­lú­če­né, aby už jed­nu sľú­be­nú lí­niu opus­til a sprá­val sa k Sťa­žo­va­te­ľo­vi sku­toč­ne neut­rál­ne. S is­tým ho­vo­ro­vým nad­ne­se­ním mož­no po­ve­dať, že špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor sa stal väz­ňom svo­jej pred­chá­dza­jú­cej ré­to­ri­ky, kto­rá moh­la mať rôz­ny dô­vod, ale tak­mer ur­či­te vy­lu­ču­je je­ho ne­zau­ja­tosť.

 

Všet­ky spo­me­nu­té prí­pa­dy z roz­ho­do­va­cej praxe sú­dov sa ná­pad­ne po­do­ba­jú na kon­krét­nu vec Sťa­žo­va­te­ľa, v kto­rej je za­uja­tá oso­ba sto­ja­ca na če­le Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry v po­zí­cii pá­na príp­rav­né­ho ko­na­nia. Špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor pria­mo ale­bo ne­pria­mo pros­tred­níc­tvom iné­ho po­dria­de­né­ho pro­ku­rá­to­ra Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry ako do­mi­nus­li­tis­vy­ko­ná­va napr. do­zor pod­ľa § 230 Tres­tné­ho po­riad­ku, us­ku­toč­ňu­je vý­znam­né pro­ces­né úko­ny pod­ľa § 231 Tres­tné­ho po­riad­ku v po­do­be od­klo­nov, a tak­tiež roz­ho­du­je o tom, či bu­de Sťa­žo­va­teľ pre­pus­te­ný z väz­by. Svo­jím pô­so­be­ním sa po­die­ľa­na napĺňa­ní tzv. vy­hľa­dá­va­cej zá­sa­dy a zá­sa­dy ná­le­ži­té­ho zis­te­nia skut­ko­vé­ho sta­vu, za­kot­ve­ných v § 2 ods. 10 Tres­tné­ho po­riad­ku, pod­ľa kto­rých or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní a súd pos­tu­pu­jú v ko­na­ní tak, aby ná­le­ži­te zis­ti­li skut­ko­vý stav ve­ci, a to v roz­sa­hu ne­vyh­nut­nom pre ich roz­hod­nu­tie. Dô­ka­zy ob­sta­rá­va­jú z úrad­nej po­vin­nos­ti. Prá­vo ob­sta­rá­vať dô­ka­zy ma­jú aj stra­ny. Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní s rov­na­kou sta­ros­tli­vos­ťou ob­jas­ňu­jú okol­nos­ti sved­čia­ce pro­ti ob­vi­ne­né­mu, ako aj okol­nos­ti, kto­ré sved­čia v je­ho pros­pech, a v oboch sme­roch vy­ko­ná­va­jú dô­ka­zy tak, aby umož­ni­li sú­du spra­vod­li­vé roz­hod­nu­tie.

 

Pod­mien­ka ná­le­ži­te zis­tiť skut­ko­vý stav ve­ci, zna­me­ná, že v tres­tnom ko­na­ní mu­sia byť všet­ky okol­nos­ti tres­tné­ho či­nu zis­te­né v ta­kom roz­sa­hu, aby bo­lo mož­né vzhľa­dom na kon­krét­ne štá­dium tres­tné­ho ko­na­nia roz­hod­núť. Zis­ťu­je sa sku­tok, kto­rý je pred­me­tom ko­na­nia, vo všet­kých okol­nos­tiach ma­jú­cich vý­znam pre spra­vod­li­vé roz­hod­nu­tie.Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní pos­tu­pu­jú v ko­na­ní tak, aby bol skut­ko­vý stav ve­ci zis­te­ný čo naj­úpl­nej­šie, aby moh­li byť zoh­ľad­ne­né všet­ky sku­toč­nos­ti sved­čia­ce pre aj pro­ti oso­be, pro­ti kto­rej sa ko­na­nie ve­die.

 

Ak by os­ta­la otáz­ka za­uja­tos­ti špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra ne­vy­rie­še­ná, neodstrá­ni­li by sa po­chyb­nos­ti v tom, či doš­lo k ná­le­ži­té­mu zis­te­niu skut­ko­vé­ho sta­vu skut­ku, pre kto­rý sa ve­die vy­šet­ro­va­nie, či bo­li zis­te­né všet­ky okol­nos­ti skut­ku, a naj­mä, či bo­li zoh­ľad­ne­né sku­toč­nos­ti sved­čia­ce nie­len pro­ti, ale naj­mä v pros­pech Sťa­žo­va­te­ľa, pro­ti kto­ré­mu sa tres­tné stí­ha­nie ve­die. Ne­ho­vo­riac o tom, že v zmys­le § 31 ods. 5 Tres­tné­ho po­riad­ku úkon, kto­rý vy­ko­na­la vy­lú­če­ná oso­ba, ne­mô­že byť pod­kla­dom na roz­hod­nu­tie v tres­tnom ko­na­ní. V prí­pa­de za­uja­tos­ti by te­da moh­lo dôjsť ku kom­pro­mi­to­va­niu vý­sled­kov ce­lé­ho dov­te­dy vy­ko­na­né­ho vy­šet­ro­va­nia, čo je sa­ma ose­be okol­nosť, kto­rá by iš­la na ťar­chu or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní.

 

Zá­ve­rom sa ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor v na­pad­nu­tom Prí­ka­ze nes­práv­ne vy­jad­ril k ar­gu­men­tá­cii Sťa­žo­va­te­ľa, keď uvie­dol, že ani pos­ta­ve­nie pro­ku­ra­tú­ry, ani zá­kon­né op­ráv­ne­nia na­dria­de­né­ho pro­ku­rá­to­ra nie sú sku­toč­nos­ťa­mi, kto­ré by v prí­pa­de zis­te­nej za­uja­tos­ti špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra brá­ni­li vy­ko­ná­vať opat­re­nia na­dria­de­né­ho pro­ku­rá­to­ra v kon­krét­nej ve­ci iné­mu pro­ku­rá­to­ro­vi ako je špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor. Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor sa to­tiž vy­jad­ril iba k op­ráv­ne­niu pod­ľa § 29 ZoPPČP, ne­vy­jad­ril sa však k po­vin­nos­ti špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, ulo­že­nej mu us­ta­no­ve­ním § 30 ZoPPČP a §55e­ZoPPČP, kto­ré za­kla­dá špe­ciál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi ako ve­dú­ce­mu pro­ku­rá­to­ro­vi po­vin­nosť ria­diť, or­ga­ni­zo­vať a kon­tro­lo­vať pl­ne­nie slu­žob­ných po­vin­nos­tí je­mu po­dria­de­ných pro­ku­rá­to­rov.

 

Tá­to sku­toč­nosť pod­ľa Sťa­žo­va­te­ľa jed­noz­nač­ne potvr­dzu­je­hie­rar­chic­ké, mo­nok­ra­tic­ké a su­bor­di­nač­né us­po­ria­da­nie pro­ku­ra­tú­ry, v dôs­led­ku čo­ho pla­tí, že za­uja­tosť slu­žob­ne na­dria­de­né­ho pro­ku­rá­to­ra ako ve­dú­ce­ho pro­ku­rá­to­ra dis­kva­li­fi­ku­je z vý­ko­nu do­zo­ru aj slu­žob­ne po­dria­de­ných pro­ku­rá­to­rov. Ten­to zá­ver pla­tí o to viac, ak je za­uja­tým špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor, kto­rý sto­jí na če­le úra­du a kto­ré­mu sú po­dria­de­ní všet­ci pro­ku­rá­to­ri Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR. Uve­de­né te­da zne­mož­ňu­je do­zo­ro­va­niek­to­rým­koľ­vek pro­ku­rá­to­rom Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR vrá­ta­ne JUDr. Mar­ti­na­No­cia­ra, kto­ré­ho čin­nosť v ko­neč­nom dôs­led­ku ria­di zá­väz­ný­mi po­kyn­mi a prí­kaz­mi špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor.

 

Prá­ve z toh­to dô­vo­du bo­la ná­miet­ka sťa­žo­va­te­ľa ad­re­so­va­ná Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR en­block, a te­da tý­ka sa všet­kých pro­ku­rá­to­rov, nie­len špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra. Sťa­žo­va­teľ pre­to oča­ká­va, že o tej­to ná­miet­ke roz­hod­ne nie­len špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor, ale aj kaž­dý je­den pro­ku­rá­tor toh­to úra­du.

 

Ústav­ne vy­ža­do­va­ná nes­tran­nosť a ne­zá­vis­losť pod­ľa čl. 46 ods. 1 Ústa­vy SR, kto­rá je pre­miet­nu­tá do tzv. Teó­rii zda­nia, mu­sí byť nie­len ima­nen­tná oso­be rep­re­zen­tu­jú­cej kon­krét­ny or­gán ve­rej­nej mo­ci, ale aj or­gá­nu sui­ge­ne­ris, čo však z dô­vo­dov uve­de­ných vy­ššie pri Úra­de špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR vo vzťa­hu k oso­be Sťa­žo­va­te­ľa ab­sen­tu­je!

 

O do­sa­hu špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra na vec Sťa­žo­va­te­ľa na­po­ve­dá i pos­tup JUDr. Mar­ti­na No­cia­ra v ko­na­ní Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du v Pe­zin­ku so sp. zn. 6TP/4/2020 o návr­hu Sťa­žo­va­te­ľa na pre­pus­te­nie z väz­by na slo­bo­du. Ten­to do­zo­ru­jú­ci pro­ku­rá­tor v po­da­ní zo dňa 11.03.2021 s náz­vom Dopl­ne­nie dô­vo­dov sťaž­nos­ti od tre­tie­ho od­se­kustr. 2 po dru­hý od­sek str. 5 dos­lov­ne prev­zal tvr­de­nie a pos­toj špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra k otáz­ke mož­nos­ti kaucie pri ko­lúz­nej väz­be, kto­rý bol pub­li­ko­va­ný v Den­ní­ku N dňa 10.03.2021 s náz­vom „Je mož­ná kaucia pri ko­lúz­nej väz­be?“

 

V tom­to oh­ľa­de Sťa­žo­va­teľ pou­ka­zu­je aj na me­dia­li­zo­va­né vy­jad­re­nie Ini­cia­tí­vy ad­vo­ká­tov za práv­ny štát z 2. ap­rí­la 2021,kto­rá skon­šta­to­va­la, že „dozo­ro­va­nie tak­mer všet­kých zá­važ­ných káuz zo stra­ny no­vé­ho špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Da­nie­la Lip­ši­ca je pre je­ho vý­raz­ný kon­flikt zá­uj­mov prak­tic­ky ne­mož­né.“ Pod­ľa Mar­ha­vé­ho je otáz­ne, či vô­bec v ne­ja­kých expo­no­va­ných kau­zách bu­de môcť Da­niel Lip­šic vy­ko­ná­vať kom­pe­ten­cie do­zo­ru­jú­ce­ho pro­ku­rá­to­ra, a to vzhľa­dom na je­ho pred­chá­dza­jú­cu vý­raz­nú an­ga­žo­va­nosť ako ad­vo­ká­ta ale­bo sved­ka. Na­te­raz sa to ja­ví tak, že fun­kcia špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra je v pod­sta­te pa­ra­ly­zo­va­ná je­ho kon­flik­tom zá­uj­mov.[8]

 

Rov­na­ko tak ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor neuvie­dol, z aké­ho kon­krét­ne­ho us­ta­no­ve­nia ZoP ale­bo ZoPPČP vy­plý­va mož­nosť vý­ko­nu opat­re­ní na­dria­de­né­ho pro­ku­rá­to­ra v kon­krét­nej ve­ci iné­mu pro­ku­rá­to­ro­vi ako je špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor. Pod­ľa Sťa­žo­va­te­ľa ta­ké us­ta­no­ve­nie neexis­tu­je, na­koľ­ko nie je mož­né vy­ma­niť sa z do­sa­hu špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra ako ve­dú­ce­ho pro­ku­rá­to­ra, kto­rý je vždy po­vin­ný up­lat­ňo­vať ria­dia­ci, or­ga­ni­zač­ný a kon­trol­ný vplyv na je­mu po­dria­de­ných pro­ku­rá­to­rov. Od­ôvod­ne­nie Prí­ka­zu je pre­to ne­dos­ta­toč­né, a keď­že ide o vec zá­sad­né­ho vý­zna­mu (ako na­po­kon kaž­dá tres­tná vec), svoj­voľ­né a ar­bit­rár­ne.

 

11.6.                   Reš­pek­to­va­nie pre­zum­pcie ne­vi­nya­ko pred­pok­lad ne­zau­ja­tos­ti

 

Už skôr bo­lo Sťa­žo­va­te­ľom kon­šta­to­va­né, že nes­trannosť sa oby­čaj­ne de­fi­nu­je ako nep­rí­tom­nosť pred­sud­ku (za­uja­tos­ti). Ten­to in­šti­tút sa nás­led­ne inter­pre­tu­je v spo­ji­tos­ti so zá­klad­ným prá­vom v čl. 46 ods. 1 ús­ta­vy ako stav, ke­dy o prá­ve dot­knu­té­ho sub­jek­tu roz­ho­du­je nes­tran­ný a ne­zau­ja­tý sud­ca ale­bo v prí­pa­de inej práv­nej ochra­ny iný or­gán, vždy však­spô­so­bom napĺňa­jú­cim spra­vod­li­vý súd­ny pro­ces.To zna­me­ná, že ta­ký sud­ca ale­bo or­gán priz­ná­va sub­jek­tu všet­ky prá­va na ochra­nu je­ho práv a prá­vom chrá­ne­ných zá­uj­mov a reš­pek­tu­je zá­sa­dy, na kto­rých spo­čí­va pro­ces, v kto­rom sa ochra­ny práv do­vo­lá­va.

 

Jed­nou z ta­kých­to zá­sad, up­lat­ňu­jú­cich sa v tres­tnom ko­na­ní je ne­po­chyb­ne zá­sa­da pre­zum­pcie ne­vi­ny, pod­ľa kto­rej kaž­dý, pro­ti ko­mu sa ve­die tres­tné ko­na­nie, po­va­žu­je sa za ne­vin­né­ho, kým súd ne­vys­lo­ví prá­vop­lat­ným od­su­dzu­jú­cim roz­sud­kom je­ho vi­nu. Tá­to zá­sa­da za­bez­pe­ču­je oso­be, vo­či kto­rej sa ko­na­nie ve­die, že sa s ňou bu­de za­ob­chá­dzať ako s ne­vin­nou. Oso­ba, vo­či kto­rej sa ko­na­nie ve­die, te­da ne­má po­vin­nosť preu­ka­zo­vať svo­ju ne­vi­nu, ale nao­pak, tú­to po­vin­nosť ma­jú or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní. V prí­pa­de po­chyb­nos­tí oh­ľa­dom vi­ny po­tom pla­tí „in du­bio pro reo“; v po­chyb­nos­ti v pros­pech ob­ža­lo­va­né­ho. Zá­sa­da pre­zum­pcie ne­vi­ny je za­kot­ve­ná ok­rem § 2 ods. 4 Tres­tné­ho po­riad­ku aj v čl. 50 ods. 2 Ústa­vy SR, a tak­tiež v čl. 6 ods. 2 Do­ho­vo­ru, z čo­ho vy­plý­va, že ide zá­sa­du tvo­ria­cu zá­klad­ný pi­lier práv­ne­ho štá­tu a sa­mot­né vý­cho­dis­ko pre up­lat­ne­nie tres­tnej zod­po­ved­nos­ti.

 

K po­ru­še­niu pre­zum­pcie ne­vi­ny v zmys­le ju­di­ka­tú­ry ESĽP dôj­de vte­dy, ak pred zis­te­ním vi­ny zá­kon­ným spô­so­bom štát­ne or­gá­ny svo­ji­mi roz­hod­nu­tia­mi ale­bo pos­to­jom naz­na­ču­jú, že ob­vi­ne­ný je vin­ný. Mô­že k to­mu dôjsť i v prí­pa­de, ak nej­de o for­mál­ne kon­šta­to­va­nie vi­ny; sta­čí od­ôvod­ne­nie, z kto­ré­ho vy­plý­va, že súd ale­bo iný dot­knu­tý or­gán po­va­žu­je ob­vi­ne­né­ho za vin­né­ho, pre­to­že pred­čas­né vy­slo­ve­nie ta­ké­ho­to ná­zo­ru sa­mot­ným sú­dom ne­vyh­nut­ne po­ru­ší spo­mí­na­nú pre­zum­pciu (poz­ri napr. roz­sud­ky Deweer v. Bel­gic­ko z 27. feb­ruára 1980, ods. 56 a 37 a Alle­net de Ri­be­mont v. Fran­cúz­sko z 10. feb­ruára 1995, ods. 35 – 36).

 

Pod­ľa ESĽP je cie­ľom člán­ku 6 ods. 2 ochra­na pred ne­priaz­ni­vým ov­plyv­ňo­va­ním spra­vod­li­vé­ho tres­tné­ho ko­na­nia za­uja­tý­mi vy­hlá­se­nia­mi, uro­be­ný­mi v úz­kej sú­vis­los­ti s tým­to ko­na­ním. Ten­to člá­nok za­ka­zu­je pred­čas­né vy­slo­ve­nie ná­zo­ru sa­mot­ným sú­dom, že oso­ba „ob­vi­ne­ná z tres­tné­ho či­nu“ je vin­ná, pred tým, ako bo­la jej vi­na zis­te­ná v sú­la­de so zá­ko­nom, ale vzťa­hu­je sa aj na vy­hlá­se­nia uro­be­né iný­mi ve­rej­ný­mi či­ni­teľ­mi o pre­bie­ha­jú­com tres­tnom stí­ha­ní, kto­ré na­bá­da­jú ve­rej­nosť ve­riť vo vi­nu ob­vi­ne­né­ho a pre­ju­di­ku­jú hod­no­te­nie skut­ko­vých okol­nos­tí kom­pe­ten­tným súd­nym or­gá­nom (pre zhr­nu­tie re­le­van­tnej ju­di­ka­tú­ry poz­ri nap­rík­lad Khuz­hin a ďal­ší pro­ti Rus­ku, č. 13470/02, ods. 93, 23. ok­tó­ber 2008, s ďal­ší­mi od­kaz­mi). 

 

K po­ru­še­niu prá­va na pre­zum­pciu ne­vi­ny dôj­de, ak pred zis­te­ním vi­ny zá­kon­ným spô­so­bom súd­ne roz­hod­nu­tia ale­bo vy­hlá­se­nia ve­rej­ných či­ni­te­ľov, tý­ka­jú­ce sa oso­by ob­vi­ne­nej z tres­tné­ho či­nu, naz­na­ču­jú ná­zor, že tá­to oso­ba je vin­ná. Ak aj nej­de o for­mál­ne kon­šta­to­va­nie vi­ny, pos­ta­ču­je ur­či­tá úva­ha, z kto­rej vy­plý­va, že súd ale­bo aký­koľ­vek iný or­gán po­va­žu­je ob­vi­ne­né­ho za vin­né­ho. Je pot­reb­né ro­biť zá­sad­ný roz­diel me­dzi vý­rok­mi, kto­ré iba vy­jad­ru­jú stav po­doz­re­nia zo spá­chania tres­tné­ho či­nu a jas­ným vy­hlá­se­ním, že oso­ba spá­cha­la dot­knu­tý trest­ný čin, bez to­ho, aby bo­la prá­vop­lat­ne od­sú­de­ná. ESĽP vždy dôs­led­ne zdô­raz­ňo­val pot­re­bu, aby ve­rej­ní či­ni­te­lia vá­ži­li slo­vá vo svo­jich vy­hlá­se­niach uro­be­ných pred tým, ako bo­la oso­ba sú­de­ná a uz­na­ná vin­nou z kon­krét­ne­ho tres­tné­ho či­nu (poz­ri Böhmer pro­ti Ne­mec­ku, č. 37568/97, ods. 54 a 56, 3. ok­tó­ber 2002; a Neš­ťák pro­ti Slo­ven­sku, č. 65559/01, ods. 88 a 89, 27. feb­ruár 2007[9]).

 

Sťa­žo­va­teľ pou­ka­zu­je aj na Štan­dar­dy pro­fe­sij­nej zod­po­ved­nos­ti a ur­če­nie zá­klad­ných po­vin­nos­tí a práv pro­ku­rá­to­rov (Stan­dards of pro­fes­sio­nalres­pon­si­bi­li­ty and sta­te­ment of thees­sen­tial­du­ties and rights of pro­se­cu­tors) pri­ja­tý Me­dzi­ná­rod­nou or­ga­ni­zá­ciou pro­ku­rá­to­rov, (Inter­na­tio­nal As­so­cia­tion of Pro­se­cu­tors), dňa 23.4.1999, z kto­ré­ho čl. 3 Nes­tran­nosť (Im­par­tia­li­ty) vy­plý­va po­vin­nosť pro­ku­rá­to­rov:

 

-       ko­nať nes­tran­ne,

 

-       ne­byť ov­plyv­ne­ní in­di­vi­duál­ny­mi zá­uj­ma­mi ale­bo ve­rej­ným či me­diál­nym tla­kom,

 

-       ko­nať ob­jek­tív­ne.[10]

 

Za zmien­ku sto­jí spo­me­núť i Sta­no­vis­ko č. 9 (2014) Po­rad­nej ra­dy európ­skych pro­ku­rá­to­rov (CCPE) Vý­bo­ru mi­nis­trov Ra­dy Euró­py o európ­skych pra­vid­lách a zá­sa­dách tý­ka­jú­cich sa pro­ku­rá­to­rov, tzv. Rím­ska char­ta zo 17.12.2014, kto­rá zdô­raz­ňu­je napr. v bo­de VI po­vin­nosť pro­ku­rá­to­rov dodr­žia­vať naj­vyš­šie etic­ké a pro­fe­sio­nál­ne nor­my a sprá­vať sa vždy nes­tran­ne a ob­jek­tív­ne.Ma­li by sa pre­to usi­lo­vať o to, aby bo­li po­va­žo­va­ní za ne­zá­vis­lých a nes­tran­ných, ma­li by sa zdr­žať po­li­tic­kých ak­ti­vít nez­lu­či­teľ­ných so zá­sa­dou nes­tran­nos­ti a ne­ma­li by ko­nať v prí­pa­doch, v kto­rých ich osob­né zá­uj­my ale­bo ich vzťa­hy so za­in­te­re­so­va­ný­mi stra­na­mi by moh­li brá­niť ich úpl­nej nes­tran­nos­ti.[11]

 

Prá­vo na ne­zá­vis­lé­ho a nes­tran­né­ho sud­cu, resp. v pred­met­nom prí­pa­de pro­ku­rá­to­ra je sub­jek­tu v tres­tnom ko­na­ní ga­ran­to­va­né naj­mä pros­tred­níc­tvom in­šti­tú­tu vy­lú­če­nia za­uja­tej oso­by v zmys­le § 31 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku. Po­kiaľ sub­jekt na­do­bud­ne pres­ved­če­nie, že u oso­by zú­čas­tňu­jú­cej sa na tres­tnom ko­na­ní mož­no mať po­chyb­nosť o ne­zau­ja­tos­ti pre jej po­mer k pre­jed­ná­va­nej ve­ci ale­bo k oso­bám, kto­rých sa úkon pria­mo tý­ka, má prá­vo na­mie­tať jej za­uja­tosť.

 

Bo­la to prá­ve per­so­nál­na za­uja­tosť špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, kto­rú na­mie­tal Sťa­žo­va­teľ. Ten ho to­tiž v mi­nu­los­ti ozna­čil za pred­sta­vi­te­ľa or­ga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu, za bie­ly go­lier, čle­na kon­kur­znej ma­fie, za oso­bu, kto­rá ma­la vplyv na sud­cov, a tak­tiež pra­co­val v úra­de, kto­rý za­čle­nil Sťa­žo­va­te­ľa do or­ga­ni­zo­va­nej sku­pi­ny. Iš­lo pri­tom o vý­ro­ky, kto­ré bo­li špe­ciál­nym pro­ku­rá­tor dl­ho­do­bo pre­zen­to­va­né. Pr­vý z vý­ro­kov bol da­to­va­ný v ča­se, keď oso­ba špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra za­stá­va­la eš­te fun­kciu mi­nis­tra spra­vod­li­vos­ti.Pos­led­ný z vý­ro­kov na ad­re­su Sťa­žo­va­te­ľa je pri­tom da­to­va­ný v ob­do­bí po zvo­le­ní, ale pre­chá­dza­jú­ci vy­me­no­va­niu špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra.

 

Be­rúc do úva­hy:

 

-       uve­de­né vý­ro­ky špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, naj­mä vý­rok o údaj­nom vply­ve Sťa­žo­va­te­ľa na sud­cov,

 

-       sku­toč­nosť, že Sťa­žo­va­teľ je tres­tne stí­ha­ný pre po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu za­sa­ho­va­nia do ne­zá­vis­los­ti sú­dov pod­ľa § 342 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na,

 

-       sú­vis­losť tres­tné­ho ko­na­nia s vý­rok­mi špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra,

 

-       do­zor v tom­to ko­na­ní vy­ko­ná­va Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR, kto­rý ria­di špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor,

 

exis­tu­je dô­vod­ný pred­pok­lad o za­uja­tos­ti špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra vo vzťa­hu k oso­be Sťa­žo­va­te­ľa.

 

Pod­ľa Sťa­žo­va­te­ľa neexis­tu­je pád­nej­ší ar­gu­ment o za­uja­tos­ti ako ten, že špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor pre­ju­di­ko­val hod­no­te­nie skut­ko­vých okol­nos­tí v otáz­ke za­sa­ho­va­nia Sťa­žo­va­te­ľa do ne­zá­vis­los­ti sú­dov, po­ru­šu­júc pri­tom zá­sa­du pre­zum­pcie ne­vi­ny. Uve­de­ný pred­pok­lad potvr­dzu­je aj to, že vý­ro­ky bu­dú­ce­ho špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra na ad­re­su Sťa­žo­va­te­ľa nep­res­ta­li ani po vzne­se­ní ob­vi­ne­nia vo­či Sťa­žo­va­te­ľo­vi (27.10.2020), od mo­men­tu kto­ré­ho sa na Sťa­žo­va­te­ľa vzťa­ho­va­la spo­me­nu­tá zá­sa­da pre­zum­pcie ne­vi­ny.

 

Sťa­žo­va­teľ je pre­to pres­ved­če­ný, že prá­ve v dôs­led­ku exis­tu­jú­cich pred­sud­kov vo­či oso­be Sťa­žo­va­te­ľa špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor od­mie­tol roz­hod­núť o ná­miet­ke za­uja­tos­ti Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR, a to i na­priek to­mu, že ná­miet­ka mu bo­la ad­re­so­va­ná. Ide tu o učeb­ni­co­vý prík­lad Teórie zda­nia.

 

Do mo­men­tu, kým ne­bu­de roz­hod­nu­té o ná­miet­ke Sťa­žo­va­te­ľa, nie je mož­né vy­hod­no­tiť ako zá­kon­né a re­le­van­tné pro­ces­né úko­ny zo stra­ny Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry, us­ku­toč­ne­né­po vy­me­no­va­ní špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra. Jed­ným z nich je napr. i od­ňa­tie ve­ci JUDr. Va­lé­rii Si­mo­no­vej a jej pri­de­le­nie JUDr. Mar­ti­no­vi No­cia­ro­vi.V tom­to sme­re Sťa­žo­va­teľ pou­ka­zu­je na Ná­lez Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky sp. zn. II. ÚS 111/2018 z 23. má­ja2018, v zmy­sel kto­ré­ho ak ob­vi­ne­ný v ná­miet­ke za­uja­tos­ti uvá­dza okol­nos­ti zna­me­na­jú­ce proti­zá­kon­ný, resp. svoj­voľ­ný pos­tup sud­cu v ko­na­ní (nap­rík­lad vy­jad­re­nie sud­cov­ho ná­zo­ru o vi­ne ob­ža­lo­va­né­ho), tre­ba ta­kú­to ná­miet­ku za­uja­tos­ti po­va­žo­vať za spô­so­bi­lú ná­miet­ku v zmys­le § 32 ods. 6 Tres­tné­ho po­riad­ku, o dô­vod­nos­ti či ne­dô­vod­nos­ti kto­rej sa pre­to mu­sí zá­ko­nom pred­pí­sa­ným spô­so­bom ko­nať a roz­hod­núť.

 

Be­rúc do úva­hy vy­ššie uve­de­né a ap­li­ku­júc Teóriu zda­nia je evi­den­tné, že u špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra­vy­vo­la­lo je­ho pô­so­be­nie v exeku­tí­ve ako aj je­ho vý­ro­ky na ad­re­su Sťa­žo­va­te­ľa exis­ten­ciu okol­nos­ti, z kto­rých sa mô­že ja­viť, že špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor je za­uja­tý vo­či oso­be Sťa­žo­va­te­ľa, na­koľ­ko hru­bo a opa­ko­va­ne po­ru­šil prá­vo Sťa­žo­va­te­ľa na pre­zum­pciu ne­vi­ny. Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor však spô­so­bom, akým vy­ba­vil ná­miet­ku za­uja­tos­tiv zá­važ­nom po­ru­šo­va­ní zá­klad­ných práv Sťa­žo­va­te­ľa na­ďa­lej pok­ra­ču­je.

 

12.  SŤAŽ­NOSTNÝ PE­TIT

 

Na zá­kla­de vy­ššie uve­de­ných skut­ko­vých a práv­nych tvr­de­ní Sťa­žo­va­teľ žia­da Ústav­ný súd SR, aby je­ho ús­tav­nej sťaž­nos­ti vy­ho­vel nas­le­dov­ným ná­le­zom:

 

12.1. Zá­klad­né prá­vo Sťa­žo­va­te­ľa na súd­nu ochra­nu pod­ľa čl. 46 ods. 1 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky a pod­ľa čl. 36 ods. 1 Lis­ti­ny zá­klad­ných práv a slo­bôd,prá­vo na ob­ha­jo­bu pod­ľa čl. 6 ods. 3, písm. c) Do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských prá­va­zák­lad­ných slo­bôd Upo­ve­do­me­ním Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR zo dňa 15.03.2021 so sp. zn. VII/3 Gv 76/19/1000-692,ne­ko­na­ním Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR o ná­miet­ke za­uja­tos­ti a Prí­ka­zom Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR zo dňa 23.03.2021 so sp. zn. IV Spr 229/21/1000-2 p o r u š e n é b o l i.

 

12.2. Upo­ve­do­me­nie Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR zo dňa 15.03.2021 so sp. zn. VII/3 Gv 76/19/1000-692 a Prí­kaz Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR zo dňa 23.03.2021 so sp. zn. IV Spr 229/21/1000-2 s a z r u š u j e a vec sa vra­cia Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­re SR na ďal­šie ko­na­nie.

 

12.3. Pri­ka­zu­je sa Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR ko­nať a roz­hod­núť o ná­miet­ke za­uja­tos­ti.

 

12.4. Sťa­žo­va­te­ľo­vi sa p r i z n á v a náh­ra­da trov práv­ne­ho za­stú­pe­nia.

 

[1] Viz Us­ne­se­ní Nej­vyš­ší­ho správ­ní­ho sou­du ze dne 20.11.2012 č.j.1 As 89/2010 - 119, od­st. 69 dos­tup­né na http://www.nssoud.cz

 

[2]Bí­lé lí­meč­ky je ozna­če­ní so­ciál­ní třídy ad­mi­nis­tra­tiv­ních pra­cov­níků, ma­na­žerů, spe­cia­listů apod. Po­jem se v an­gloa­me­ric­kém světě pou­ží­vá přinej­men­ším od ro­ku 1910; auto­rem je patrně ame­ric­ký spi­so­va­tel Up­ton­Sin­clair.

 

https://cs.wiki­pe­dia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A9_l%C3%AD­me%C4%8Dky

 

[3]  Viz napřík­lad us­ne­se­ní Ústav­ní­ho sou­du ČR ze dne 7.70.2016, sp.zn. II.ÚS 3341/16, dos­tup­né na http://na­lus.usoud.cz. ne­bo roz­su­dek NS ČR ze dne 28.02.2011sp.zn. 30 Cdo 5021/2008, dos­tup­né na www.nsoud.cz.

 

[4] Viz roz­su­dek NS ČR ze dne 31.10.2006, sp.zn. 30 Cdo 954/2006, dos­tup­né na www.nsoud.cz.

 

[5]Viz  De­Cub­ber­ver­sus i Bel­gii, ža­lo­by č. 9186/80, roz­su­dek ze dne 26. 10. 1984, od­st. 26. Dos­tup­né nahttps://hu­doc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["De­Cub­ber"],"do­cu­men­tcollec­tio­nid2":["GRANDCHAM­BER","CHAM­BER"]}

 

[6] Pos­tup pod­ľa čl. 127 Ústa­vy SR.

 

[7] nes­ta­čí, že sud­ca je sub­jek­tív­ne nes­tran­ný, ale mu­sí sa ako ta­ký aj ob­jek­tív­ne ja­viť v očiach strán.

 

[8]http://www.net­ky.sk/cla­nok/do­zo­ro­va­nie-tak­mer-vset­kych-za­vaz­nych-kauz-zo-stra­ny-da­nie­la-lip­si­ca-je-prak­tic­ky-ne­moz­ne

 

[9]ESĽP poz­na­me­nal, že kraj­ský súd v uz­ne­se­ní z 11. ok­tób­ra 2000 uvie­dol, že bo­lo preu­ká­za­né, že sťa­žo­va­teľ sa do­pus­til tres­tné­ho či­nu, z kto­ré­ho bol ob­vi­ne­ný, že je­ho mo­tí­vom bo­la sna­ha zís­kať pe­nia­ze na úh­ra­du svo­jich dl­hov a že spô­sob, kto­rým bol trest­ný čin spá­cha­ný, sved­čí o stup­ni na­ru­še­nia sťa­žo­va­te­ľa. ESĽP zdô­raz­nil, že je pot­reb­né dôs­led­ne roz­li­šo­vať me­dzi vý­ro­kom, že oso­ba je iba po­doz­ri­vá zo spá­chania tres­tné­ho či­nu, a jas­ným vy­hlá­se­ním sú­du bez to­ho, aby exis­to­va­lo ko­neč­né od­su­dzu­jú­ce roz­hod­nu­tie, že oso­ba spá­cha­la pred­met­ný trest­ný čin. ESĽP zis­til, že na­pad­nu­té vy­hlá­se­nia v pre­jed­ná­va­nom prí­pa­de ob­sa­ho­va­li vy­jad­re­nie sťa­žo­va­te­ľo­vej vi­ny pred tým, ako bo­la zá­kon­ným spô­so­bom preu­ká­za­ná.

 

[10]https://www.iap-as­so­cia­tion.org/ge­tat­tach­ment/Re­sour­ces-Do­cu­men­ta­tion/IAP-Stan­dards-(1)/En­glish.pdf.aspx

 

[11]https://rm.coe.int/168074738b

 

Článek byl dne 26. 05. 2021 zveřejněn na serveru pravnelisty.sk a je dostupný zde.


JUDr. Tomáš Sokol

společník

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město