Naše názory

Mgr. Jiří Vágner

Konkurenční doložka podle Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění a konkurenční doložka dle Zákoníku práce číslo 262/2006 Sb. v platném znění

Konkurenční doložka je upravená především v § 310 Zákoníku práce v platném znění, kde je stanoveno v odstavci 1 uvedeného paragrafu „, byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu jednoho roku zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, je součástí konkurenční doložky závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání………..

Ústavní soud dospěl k jednoznačnému závěru, že úprava konkurenčních doložek, jak je provedena v Zákoníku práce, je navázána zejména na článek 26 Listiny základních práv a svobod, které zaručuje svobodné podnikání. Toto ustanovení přímo chrání jednotlivce primárně před zásahy ze strany veřejné moci, avšak ovlivňuje i výklad zákonné úpravy, která má sloužit k ochraně podnikatelské činnosti před škodlivými zásahy jednotlivců. Článek 26 Listiny dává obecným soudům povinnost poskytnout ochranu podnikatelské činnosti, pokud je do ní v souvislosti s porušením smluvního závazku, plynoucího z konkurenční doložky zasaženo způsobem, který byť jen potencionálně zvýhodňuje konkurenci. Tento ústavní výklad ustanovení § 310 Zákoníku práce by měl podnikateli (zaměstnavateli) zaručit právo na svobodné podnikání, které však může být plnohodnotně rozvíjeno pouze v prostředí, jež důsledně chrání případné zneužití informací, nabytých při výkonu zaměstnání.

Správný výklad konkurenční doložky podle § 310 Zákoníku práce by měl být také v souladu s ústavní zásadou pacta sunt servanda, tedy že smlouvy je třeba dodržovat. Zaplacení smluvní pokuty sjednané v konkurenční doložce je určující pouze při porušení povinnosti bývalého zaměstnance zdržet se výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti bývalého zaměstnavatele, avšak nikoli doba trvání nového zaměstnání. To znamená, že pokud by byla porušena konkurenční doložka, byť jen na krátkou dobu, není možné smluvní pokutu, sjednanou v konkurenční doložce moderovat (zdroj: Ústavní soud Brno TZ 51/2019).

Obecně platí, že konkurenční doložku podle § 310 Zákoníku práce v platném znění lze sjednat pouze u určitého druhu smluvních vztahů. Dle uvedeného ustanovení lze konkurenční doložku sjednat tam, kde to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat, a to s ohledem na povahu informací, znalosti pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u bývalého zaměstnavatele. Dalším důležitým faktem je, že druh informací musí po skončení pracovního poměru závažným způsobem ztížit činnost bývalého zaměstnavatele. Ustanovení § 310 Zákoníku práce má kogentní povahu a nelze se od něj smluvně odchýlit. Z uvedeného vyplývá, že nelze sjednat konkurenční doložku u takových profesí, jako je řidič, uklízečka a podobně.

Konkurenční doložka se používá většinou ve smlouvách s pracovníky minimálně středního a vyššího managementu. Také je třeba zmínit, že i Zákoník práce vylučuje užití konkurenčního ujednání u pedagogických pracovníků ve školství a podobně.

Co se týká konkurenční doložky dle Zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, je konkurenční doložka obsažena v § 2518 § 2519 a také 2975, kde se jedná o zakázanou konkurenční doložku.

Konkurenční doložka, sjednaná dle ustanovení § 2518 Občanského zákoníku v platném znění musí mít  zásadní náležitosti, a to vymezení území a okruhu osob. V textu konkurenční doložky je třeba předně určit území nebo okruh osob na určitém území, ve vztahu k němuž se bude zákaz konkurenční doložky konkurenční činnosti vztahovat. Dané území musí být vymezeno dostatečně určitě.

Dále musí být v konkurenční doložce obsažena doba trvání konkurenční doložky, která nesmí v žádném případě přesáhnout dva roky. Délka dvou let je maximální hranicí. V rámci požadavku přiměřenosti však může být sjednána konkurenční doložka i na kratší dobu. Současně také může dojít k omezení rozsahu konkurenční doložky soudem dle ustanovení § 2518 odst. 2 Občanského zákoníku v platném znění. Další podmínkou je věcný rozsah konkurenční doložky, jež představuje určení činností, které budou obchodnímu zástupci zakázány. Činnost, která má být zakázána obchodnímu zástupci, tedy musí být určena konkrétně s tím, že bylo judikováno, že vymezení zákazu konkurence tak, že jde o zákaz výkonu činnosti v oblastech obdobných, v nichž vyvíjel obchodní zástupce činnost a zákaz prodeje obdobných výrobků a zboží, je široké a neurčité a představuje nepřiměřený zásah do práv svobodného podnikání. Další podmínkou je forma ujednání o konkurenční doložce, kdy ujednání o konkurenční doložce musí být sjednáno písemně, a ač to není v § 2518 Občanského zákoníku v platném znění stanoveno výslovně, plyne to z obecného požadavku na písemnou formu smlouvy o obchodním zastoupení.

Příslušný soud má také možnost omezit rozsah konkurenční doložky, což je upraveno v § 2518 odst. 2 Občanského zákoníku v platném znění, kdy se dává soudu možnost omezit konkurenční doložku, omezuje-li obchodního zástupce konkurenční doložka více, než vyžaduje potřebná míra ochrany zastoupeného. Uvedené je třeba vždy posuzovat na základě konkrétních okolností jednotlivého případu.

Za zmínku také stojí § 2519 Občanského zákoníku – Zakázaná ujednání, který stanoví, že zakázaná jsou ujednání odchylující se od § 2489, 2495, 2496 odst. 1, 2497 nebo 2498. Ve druhém odstavci zmíněného paragrafu potom je stanoveno, že k ujednáním, která se odchylují od § 2504 odst. 2, 2505, 2506, 2507, 2514, 2515, 2516 nebo 2517 v neprospěch obchodního zástupce se nepřihlíží.

Shora popsaná ustanovení vymezují, které ustanovení právní úpravy obchodního zastoupení jsou kogentního charakteru. V odstavci 1 je uveden výčet ustanovení, která jsou oboustranně kogentní, naproti tomu v odstavci 2 §2519 Občanského zákoníku v platném znění jde o výčet ustanovení jednostranně kogentní ve prospěch obchodního zástupce. Účastníci se od nich nemohou odchýlit, bylo by to v neprospěch obchodního zástupce, avšak byla-li by taková odchylka ve prospěch obchodního zástupce, je možno odlišné ujednání připustit.

Shora popsaná ustanovení o konkurenční doložce dle Občanského zákoníku v platném znění a Zákoníku práce v platném znění mají určitá specifika, když podle Občanského zákoníku je možné aplikovat Rozhodčí doložku toliko na institutu obchodního zastoupení a naopak konkurenční doložku dle Zákoníku práce lze aplikovat pouze u zaměstnance.

Článek byl dne 13.1.2020 zveřejněn na serveru epravo.cz a je dostupný zde.


Mgr. Jiří Vágner

advokát

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město