Naše názory

JUDr. Karolína Homolová

Elektronický náramek namísto pobytu ve vazební cele – jaká je šance, že bude uložen právě mému klientovi? - 1. díl

Elektronický monitorovací systém je v prostředí české justice stále nepříliš frekventovaným způsobem nahrazení vazby[1], ačkoliv dne 1. 7. uběhlo právě 5 let od účinnosti novely trestního řádu[2], která umožnila využití elektronické kontroly také při nahrazení vazby a podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Důvodů lze jmenovat mnoho, od pokulhávající právní úpravy, přes neochotu a nedůvěru justičních orgánů v jeho spolehlivost, až po problémy se smluveným dodavatelem monitorovacích sad[3]. Lze vůbec reálně očekávat, že bude obviněnému tento způsob výkonu nahrazení vazby umožněn a jaké podmínky je potřeba splnit, aby obhájce dosáhl kýženého efektu při nahrazení vazby klienta?

Pojďme se vydat na dvoudílný exkurz do problematiky obohacený o příklady a postřehy získané v situacích, v nichž již byl elektronický monitorovací systém využit.

Na úvod se sluší poznamenat, že zákonný základ pro využití systému elektronické kontroly při nahrazení vazby upravuje ustanovení § 73 odst. 3 a odst. 4 zákona č.141/1961 Sb., trestního řádu (dále jen jako „trestní řád“). Lze z něj dovodit, že elektronické monitorování osob v našem procesu není upraveno jako samostatné opatření nahrazující vazbu. Na rozdíl od mnoha evropských států se tak český zákonodárce vydal cestou elektronické kontroly jakožto doplňkového institutu k některým tradičním surogátům (nahrazením) vazby[4]. Uložit jej lze pouze v kombinaci s přijetím záruky, dohledem, předběžným opatřením, nebo slibem (tedy se všemi opatřeními uvedenými v § 73 odst. 1 trestního řádu). Oproti tomu není možné stanovit elektronickou kontrolu v souvislosti s přijetím peněžité záruky ve smyslu § 73a trestního řádu. Pokud tedy mám klienta, pro kterého přichází v úvahu žádat o nahrazení vazby poměrně oblíbeným institutem peněžité kauce, bude pro účely uložení elektronického monitorování nutné, aby mu bylo uloženo také další nahrazující opatření dle § 73 trestního řádu. To z teoretického hlediska není problém, neboť jednotlivá surrogátní opatření dle § 73 a § 73a lze mezi sebou volně kombinovat a ukládat je vedle sebe, v praxi se tak však neděje příliš často a je vhodné o toto řešení usilovat předem. Přestože tento článek, respektive první díl minisérie článků o elektronické kontrole při nahrazení vazby, je určen především zájemcům z řad odborné veřejnosti, kteří jistě základní problematiku vazby ovládají, je rovněž vhodné upozornit, že nahrazení vazby obecně není možné uložit u všech vazebních důvodů. Nahrazující opatření připadají v úvahu výhradně u vazby útěkové a předstižné, nikoliv u vazby koluzní. Pokud je tedy u klienta přítomen vazební důvod dle § 67 písm. b) trestního řádu, tedy obava, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné či jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, o nahrazení vazby a rovněž o elektronický monitoring ukládaný v souvislosti s nahrazením vazby nemá cenu usilovat.

Smyslem elektronických náramků při nahrazení vazby je tedy primárně zjišťování a nepřetržité sledování, zda obviněný skutečně plní povinnosti, které mu byly spolu s příslušným opatřením uloženy. Patrně nejvhodnějším opatřením, se kterým lze elektronickou kontrolu obviněného zkombinovat, je dohled probačního úředníka dle § 73 odst. 1 písm. c) trestního řádu. Dohledem se dle ustanovení § 49 trestního zákoníku rozumí pravidelný osobní kontakt obviněného s probačním úředníkem, spolupráce obviněného a probačního úředníka při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu a v neposlední řadě také kontrola dodržování uložených podmínek. Smyslem dohledu probačního úředníka by mělo být dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2004, sp. zn. 11 Tdo 509/2004, zejména ovlivnit postoje obviněného a kontrolovat jeho chování s cílem zabránit možnému maření účelu probíhajícího trestního stíhání. V rámci dohledu je v souladu s § 73 odst. 3 trestního řádu obviněnému obvykle stanovena povinnost dostavovat se v určitých lhůtách k probačnímu úředníkovi a měnit místo pobytu výhradně s jeho souhlasem. Kromě toho je orgán rozhodující o vazbě oprávněn vyslovit ve výroku rozhodnutí také další vhodná omezení, která svou povahou mají směřovat k prevenci trestné činnosti pachatele a k maření průběhu trestního řízení[5]. Těmito dalšími vhodnými omezeními přitom může být právě povinnost sledovaná v rámci stanoveného elektronického monitorování.

Pojďme se nyní podívat, jaké povinnosti je vůbec v rámci elektronické kontroly možné hlídat a ukládat a jaké varianty a typy technologického sledování nám současná legislativa umožňuje. Nejtypičtějším monitorovacím programem je bezpochyby povinnost zdržovat se v určitém místě a v určeném časovém období. Elektronický náramek při nahrazení vazby zpravidla neimplikuje absolutní zákaz vycházení z bydliště, obviněnému je ve většině případů umožněno navštěvovat zaměstnání. Výjimkou způsobující možnou nevhodnost náramku samozřejmě může být, pokud obviněný v rámci svého povolání absolvuje například několikrát týdně různorodé nebo přeshraniční cestování za prací. Překážkou naopak nemusí být delší, leč pravidelné a předem stanovené dojíždění do zaměstnání po stejné trase. Orgán rozhodující o vazbě totiž může obviněnému jasně vymezit zónu a polohu, ve které se má obviněný v konkrétních časech během pohybu mimo obydlí vyskytovat. Je tedy možné přesně definovat kupříkladu trasu potřebného přesunu do zaměstnání a zpět a její časové rozvržení. Nemusí se přitom jednat pouze o pracovní účely, obviněnému může být typicky přikázáno také docházení na pravidelná sezení resocializačního, probačního či léčebného programu.[6]

Obviněnému je rovněž možné uložit povinnost setrvání mimo určitou zakázanou zónu, pokud je žádoucí, aby se v ní nezdržoval. Zde se naopak nabízí také jiné nahrazující opatření než nejběžněji využívaný dohled probačního úředníka, konkrétně uložení předběžného opatření dle § 73 odst. 1 písm. d) trestního řádu.[7] Nejčastěji půjde o omezení navštěvovat dle § 88g trestního řádu místo, které souvisí či může souviset s pácháním trestné činnosti, pro kterou je obviněný stíhán[8]. Zamezením jejího navštívení pak lze docílit mimo jiné zamezení opakování či dokonání trestného činu. Typickým případem bude klient, který je obviněn z určité trestné činnosti se sexuálním podtextem, jejíž obětí se mají pravidelně stávat nezletilí, přičemž v rámci elektronické kontroly mu bude zakázán vstup do blízkosti dětských hřišť či škol a školek. Vhodná může být dále kontrola zákazu návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí dle § 88f trestního řádu, pokud se například klient měl dle sděleného obvinění určité trestné činnosti dopouštět zejména na těchto akcích.

Klientem, kterému může být elektronický náramek v rámci nahrazení vazby nasazen, však nemusí být vždy pouze osoba v procesním postavení obviněného. Monitorovací sada může být nainstalována také oběti, resp. poškozenému, jehož pohyb je pak nepřetržitě sledován a v reálném čase porovnáván s polohou obviněného, kterému je uložen zákaz styku s touto osobou ve smyslu § 88f trestního řádu[9]. Podmínkou této ochrany poškozeného je samozřejmě jeho výslovný souhlas s elektronickou kontrolou. V praxi je záhodno počítat s určitými komplikacemi, které v této souvislosti poškozenému mohou vzniknout. Na základě vlastní zkušenosti mohu říci, že pokud je toto opatření a dvojité elektronické monitorování aplikováno obviněnému a poškozenému žijícím ve stejném, menším městě, může docházet k častým a mnohdy náhodným přiblížením obou osob. Chráněná osoba pak může být náramkem a neustálými upozorněními na blízkost obviněného spíše stresována. Je tedy nutno vždy pečlivě zvážit přínosy, rizika a okolnosti každého případu.

Konečně je vhodné zmínit také poslední technologickou možnost, které české monitorovací sady umožňují, a to dálkovou kontrolu přítomnosti alkoholu v dechu obviněného[10]. Toto možné využití náramku je ideální skloubit opět s předběžným opatřením spočívajícím v zákazu užívání alkoholických nápojů dle § 88c písm. g) trestního řádu. Zde je na místě uvést mou další zkušenost z praxe, která svědčí o skutečně důmyslném zpracování a funkčnosti alkohol testeru, který se pro monitoring používá. Elektronická kontrola detekce alkoholu totiž probíhá tak, že monitorovaný foukne do zabudovaného testeru a při této činnosti je současně zaznamenán nainstalovanou kamerou. Snímání a detekce obrazu je skutečně citlivá.  Pokud tedy monitorovanou osobu napadne podstrčit před kameru svou fotografii a nechat do testeru fouknout odlišnou, alkoholem neovlivněnou osobu, šance na úspěch s pokusem nekontrolovaně požít určitou dávku lihoviny nebude vysoká.

Zvažujete-li proto možnost nahrazení vazby ve spojení s elektronickým náramkem pro svého klienta, nejprve se nabízí ve spojitosti s nahrazujícími opatřeními a dostupnými technologiemi monitoringu promyslet, jaké řešení bude pro klienta nejvhodnější. Primárním hlediskem by měl být přítomný vazební důvod, obsah skutku, pro který je klient obviněn, bydlení, domácnost, rodinné a pracovní podmínky klienta a zejména ochota a vůle dodržovat uložený systém jako celek. Je potřeba také předem počítat s nutností spolupráce monitorované osoby a s mírou její schopnosti plánovat a průběžně vyhodnocovat různé podněty, neboť monitorovací sadu je nezbytné pravidelně nabíjet a hlídat si aktuální výdrž baterie, stejně jako dávat pozor na dodržování všech stanovených podmínek. Je tedy nabíledni, že elektronický náramek skutečně není vhodný pro každého klienta. Jde však o nadějnou alternativu výkonu vazby, o jejíž dosažení by se za splnění výše uvedených podmínek erudovaný právní zástupce mohl pokusit.

V dalším díle článku se dozvíte, co dalšího je třeba splnit a učinit, než o elektronický náramek v rámci nahrazení vazby svého klienta začnete usilovat, jak probíhá či by měl probíhat související proces na straně orgánů činných v trestním řízení a s jakým šetřením z jejich strany a ze strany Probační a mediační služby je vhodné počítat.

 

Článek byl dne 20.8.2021 zveřejněn na serveru epravo.cz a je dostupný zde


JUDr. Karolína Homolová

advokátní koncipient

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Zpravidla se tak stane tím, že nás nejprve kontaktujete prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozvedete, v jaké věci požadujete právní službu. Nedlouhou poté Vás oslovíme a společně, nejlépe při osobní schůzce, dohodneme podrobnosti převzetí věci.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák
Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město